Lleoliad:
Castell-nedd Port Talbot
Swm cyllido:
£60,078
pobl a beiciau

Disgrifiad o’r prosiect:

Mae egwyddor prosiect Cognation Beicio Rhoi Cynnal ym Mharc Coedwig Afan wedi datblygu o argymhellion Cynllun Busnes Rhoddion Ymwelwyr Cognation, a luniwyd wedi astudiaeth beilot lwyddiannus i ddatblygu llwybrau beicio mynydd ychwanegol ledled De Cymru o dan un faner yn 2010.

Roedd y cynllun peilot yn tynnu sylw at yr angen am gynllun ‘ymwelwyr yn rhoi’, gan ddefnyddio blychau rhoddion mewn lleoliadau strategol amrywiol yng Nghwmafan, gan sicrhau gwaddol o gyfraniadau ariannol tuag at gynnal a chadw a chynaliadwyedd y llwybrau beicio mynedd ym Mharc Coedwig Afan.  Roedd y prosiect yn golygu gweithio gyda partneriaid, rhanddeiliaid a gwirfoddolwyr gan sicrhau bod y brand Cognation parhau i gael ei ddefnyddio’n bositif i hyrwyddo’r llwybrau.  

Beth fydd y prosiect yn ei gyflawni?

Pwrpas y prosiect Cognation Beicio Rhoi Cynnal oedd creu incwm trwy gynllun ymwelwyr fydd yn cynnal y llwybrau beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan, ac a fyddai’n helpu i sicrhau eu bod yn parhau i gael eu defnyddio ac i gynnal y cyfraniad y mae ymwelwyr beicio mynydd yn ei wneud i’r economi leol.

Er mwyn cyflawni’r nod hwn, mae’r prosiect:

 • Wedi anelu at gynnwys amrywiol fusnesau a chyfleusterau ac i osod blychau rhoi wedi’u brandio yn eu safleodd sy’n golygu y gall beicwyr wneud cyfraniadau gwirfoddol tuag at gynnal y llwybrau.  Hefyd, i gydweithio â busnesau a sefydlu cynllun ymwelwyr yn rhoi trwy ddefnyddio system ‘optio allan’ ble y bydd ymwelwyr yn rhoi cyfraniad ychwanegol wrth archebu, a gallant ddewis talu neu beidio.  
 • Wedi’i anelu at farchnata Parc Coedwig Afan fel prif gyrchfan ar gyfer beicio mynydd.  
 • Gweithio gyda busnesau lleol a rhanddeiliaid yn y maes i sicrhau eu bod yn gallu cymryd mantais o gyfleoedd masnacheiddio a marchnata cydweithredol  Cognation o fewn y gymuned beicio mynydd.  O ran cynaliadwyedd hirdymor, mae’r prosiect yn anelu at sefydlu grŵp gwirfoddolwyr i gynnal a chadw llwybrau newydd, tasglu penodol ar gyfer selogion a rhanddeiliaid sydd wedi ymrwymo i gynnal y llwybrau ar gyfer y defnydd hirdymor ohonynt ac i roi cyfleoedd hyfforddiant i’r gwirfoddolwyr hynny ddysgu sgiliau newydd, gan eu galluogi i feithrin dealltwriaeth well o waith cynnal a chadw cynaliadwy a hyrwyddo defnydd cyfrifol o’r amgylchedd o amgylch y llwybrau.  

Y prosiect a ddarparwyd:

 • Cynllun rhoi gan ymwelwyr gan gysylltu gyda 9 o fusnesau/cyfleusterau i osod blychau rhoi wedi’u brandio.  
 • Cysylltu gyda 30 o randdeiliaid gan gynnwys busnesau i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i farchnata trwy fabwysiadu brandio Cognation (Grŵp Rhanddeiliaid Beicio Mynydd Cwmafan, Grŵp Clwstwr MbWales De Cymru).
 • Wedi sefydlu Grŵp Gwirfoddolwyr Llwybr Afan gydag 18 o wirfoddolwyr wedi cofrestru i gymryd rhan yn y diwrnodau hyfforddi a cynnal a chadw y llwybrau.  
 • Sefydlu partneriaeth o brif randdeiliaid: Cyfoeth Naturiol Cymru, Grŵp Gwirfoddolwyr Llwybrau Afan a Chyngor Castell-nedd Port Talbot.  
 • Gwaddol gyda Grŵp Gwirfoddolwyr Llwybrau Afan wedi ymrwymo i gynnal y llwybrau.  

Ac yn cyfrannu at y Strategaethau Cenedlaethol canlynol:

 • Llewyrch i Bawb: y strategaeth genedlaethol dros Symud Cymru Ymlaen 
 • Strategaeth Twrisitaeth Llywodraeth Cymru 2013 – 2020, Partneriaeth ar gyer Twf
 • Rhannu Pwrpas:  Rhannu Dyfodol (Canllawiau statudol ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015)  

Pwy yw buddiolwyr y prosiect?

Y gymuned leol, busnesau lleol, noddwyr, partneriaid beiciau mynydd a thwristiaeth.  

Beth oedd canlyniad eich prosiect?  

Roedd perfformiad y Prosiect yn gymysg, ond roedd creu Grŵp Gwirfoddolwyr Llwybr Afan yn sicrhau bod cynaliadwyedd hirdymor y llwybrau mewn dwylo da.  Mae cymryd rhan mewn hyfforddiant addas a dyddiau cynnal a chadw rheolaidd wedi caniatâu i’r grŵp o wirfoddolwyr ffynnu, gan alluogi nid yn unig yr aelodaeth i gynyddu, ond i fagu hyder y gwirfoddolwyr eu hunain i chwarae rhan yn y gweithgareddau cynnal a chadw a beicio mynydd yn yr ardal yn y dyfodol.  

Beth oedd yr heriau?

O’r wybodaeth y mae’r Tîm Rhaglen Datblygu Gwledig wedi’i gasglu, mae’n ymddangos bod y blychau rhoddion wedi casglu ychydig dros £3 mil yn ystod oes y prosiect.   

Fodd bynnag, nid yw’r wybodaeth ynghylch llwyddiant y cynllun ‘optio allan’ o ran yr arian a godwyd wrth archebu llety yn yr ardal gan ddefnyddwyr/ymwelwyr y llwybrau mynydd yn hysbys.  

Roedd data ymgysylltu a data y beicwyr mynydd eu hunain yn anodd i’w gasglu a olygodd nad oedd casglu tystiolaeth gan bobl ifanc, menywod a siaradwyr Cymraeg mor llwyddiannus ag a obeithiwyd yn wreiddiol.  

Beth nesaf ar gyfer y prosiect?

Sefydlu Gwirfoddolwyr Llwybrau Afan.  Mae’r grŵp yn mynd ati i hyrwyddo gweithgarwch awyr agored ac mae’n aelod allweddol o Grŵp Rhanddeiliaid Beicio Mynydd Cwmafan.   

Mae diwrnodau hyfforddi a cynnal a chadw rheolaidd y llwybrau yn parhau.
 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Susan Chilcott
Rhif Ffôn:
01639 686060
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.cognation.co.uk/