Lleoliad:
Conwy
Swm cyllido:
£5,143
 pobl â thaflen

Disgrifiad o’r Prosiect

Prosiect yn targedu ffermwyr ac unigolion sy'n gweithio mewn proffesiwn ynysig i wella iechyd, lles a hunan-barch ffermwyr sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yng Nghonwy.

Mae'r prosiect yn bwriadu treialu cynhyrchu llyfryn dwyieithog ac i gyflenwi copi i bob daliad fferm yng Nghonwy i annog pobl nad ydynt efallai'n hyderus neu'n teimlo'n gyfforddus i fynd i siarad â gweithiwr iechyd proffesiynol. Mae ffermwyr a theuluoedd ffermio ledled y DU yn agored iawn i les meddyliol gwael, gan gynnwys straen, pryder ac iselder.

Buom yn gweithio mewn partneriaeth â'r Farming Community Network (FCN)

Sefydliad gwirfoddol ac elusen yw'r Farming Community Network sy'n cefnogi ffermwyr a theuluoedd yn y gymuned ffermio trwy gyfnodau anodd.

Mae ganddynt rwydwaith o dros 400 o wirfoddolwyr ledled Cymru a Lloegr, y mae llawer ohonynt yn ymwneud â ffermio, neu sydd â chysylltiadau agos ag amaethyddiaeth, ac felly mae ganddynt ddealltwriaeth dda o'r materion y mae gweithwyr fferm a theuluoedd ffermio yn eu hwynebu'n rheolaidd.

Maent wedi helpu miloedd o bobl i ddelio ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys anawsterau ariannol, clefydau anifeiliaid, iechyd meddwl ac anghydfodau teuluol. Mae'r gwirfoddolwyr yn “cerdded gyda'r aelodau” ac yn eu helpu i ddod o hyd i ffordd gadarnhaol drwy eu problemau - cyhyd ag y mae ei angen.

Nid gwaith yn unig yw ffermio - mae'n ffordd o fyw. Ond mae hefyd yn ddiwydiant cynhenid ​​sy'n beryglus ac yn gyfnewidiol i weithio ynddo. Mae ffermwyr yn cael eu gorfodi yn rheolaidd i ddelio â materion ar y fferm sydd y tu hwnt i'w rheolaeth, fel clefyd anifeiliaid, prisiau cyfnewidiol y farchnad a'r tywydd. Gall ffermio fod yn alwedigaeth unig ac unig iawn, gyda gweithwyr fferm yn aml yn treulio oriau hir yn y maes heb fawr ddim rhyngweithio cymdeithasol, os o gwbl.

Beth oedd canlyniad eich prosiect?

Mae Conwy Cynhaliol wedi cymeradwyo prosiect cydweithredol gyda Rhwydwaith Cymuned Ffermio (FNC) i lunio llyfryn dwyieithog sy’n targedu ffermwyr sydd yn gweithio ar eu pennau hunain.

Dosberthir y llyfryn dwyieithog i bob fferm yng Nghonwy gyda’r nod i wella iechyd, lles a hunan-barch ffermwyr sy’n byw mewn ardaloedd gwledig o Gonwy.

Mae ffermwyr a theuluoedd ar draws y DU yn dueddol o ddioddef o iechyd meddwl gwael gan gynnwys straen, pryder ac iselder.

Meddai Meira Woosnam, swyddog galluogi gwledig i Gonwy Cynhaliol sydd wedi arwain y prosiect, 

“Wedi gweld y gwaith da y mae Rhwydwaith Cyswllt Ffermio wedi’i wneud yn y DU roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig gwneud rhywbeth yn lleol yng Nghonwy i gefnogi ein sector amaethyddol”.

“Mae iechyd a lles yn dod yn fwy amlwg bob dydd yn y cyfryngau gyda’r straen bywyd o ddydd i ddydd a phenderfynwyd gweithio mewn partneriaeth â’r FCN a datblygu’r llyfr”.

Mae Rhwydwaith Cymuned Ffermio (FCN) yn sefydliad ac elusen wirfoddol sy’n cefnogi ffermwyr a’u teuluoedd o fewn y gymuned ffermio trwy amseroedd anodd.

Mae ganddynt rwydwaith o dros 400 gwirfoddolwyr ar draws Cymru a Lloegr, llawer ohonynt yn ymwneud â ffermio neu gyda chysylltiadau ag amaethyddiaeth ac felly gyda dealltwriaeth dda o’r problemau sy’n wynebu gweithwyr a theuluoedd ffermio yn rheolaidd.

Mae’r gwirfoddolwyr “yn cerdded” gyda’r aelodau ac yn eu helpu i ddod o hyd i atebion positif i’w problemau – am gyn hired ag sydd angen.

Yr heriau mwyaf a / neu'r gwersi a ddysgwyd yn ystod y prosiect 

Dywedodd Goronwy Edwards, Cadeirydd Grŵp Gweithredu Lleol Conwy,

“Mae wedi bod yn fraint cael bod yn rhan o’r prosiect, nid swydd yn unig ydi ffermio – mae’n ffordd o fyw. Gall fod yn swydd unig ar adegau gyda ffermwyr yn gweithio oriau maith allan yn y caeau gydag ychydig iawn neu ddim math o ryngweithio cymdeithasol”.

“Mae’r diwydiant yn gyfnewidiol a rhaid bod yn fentrus yn aml gyda ffermwyr yn gorfod wynebu problemau ar y fferm sydd du hwnt i’w rheolaeth. Mae Grŵp Gweithredu Lleol Conwy yn gobeithio y bydd y llyfryn hwn yn gallu cyfeirio ffermwyr at gymorth gan adael iddyn nhw wybod bod yna wastad rhywun yn barod i helpu”.

Meddai Dafydd Jones o Undeb Amaethwyr Cymru,

“Fel diwydiant mae amseroedd anodd a thywyll ac yn aml mae rhannu’r pryder a’r poen gyda rhywun arall yn gam ymlaen i oresgyn y rhwystrau ac i ddelio gyda nhw”.

“Gyda chymorth y llyfryn sydd gyda gwybodaeth eang ar ble i gael cyngor a sut i geisio ymdopi â’r broblem yn ymwneud â gwaith, iechyd neu broblem bersonol, rydym yn gobeithio y bydd o fudd i lawer”.

“Fel Undeb Amaethwyr Cymru rydym yn gefnogol iawn ac yn hynod o ddiolchgar i Grŵp Gweithredu Lleol Conwy am eu hymrwymiad i’r gymuned wledig yng Nghonwy trwy gyhoeddi’r llyfryn Ffit i Ffermio”.

Bydd llyfrynnau Ffit i Ffermio yn cael eu dosbarthu i’r holl ffermydd yn Sir Conwy a hefyd yn cael eu rhannu gyda sefydliadau perthnasol.

Am fwy o wybodaeth ar y llyfryn neu i ofyn am gopi cysylltwch ag aelodau o’r tîm ar 01492 576672 neu e-bost conwylocalactiongroup@conwy.gov.uk 

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Meira Woosnam
Rhif Ffôn:
01492 576672
Email project contact
Cyfryngau cymdeithasol: