Prosiect Dalgylch Taf Bargoed

Lleoliad:
Merthyr Tudful
Swm cyllido:
£417,000

Roedd Dalgylch Taf Bargoed yn brosiect cymunedol a gyflwynwyd gan Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru. Cyflogwyd Gareth Edge fel y Swyddog Prosiect a’i rôl oedd helpu’r gymuned leol i ailgysylltu ag Afon Bargod Taf. Canolbwyntiodd y prosiect ar dri phrif faes:

  1. Addysg - Ailgysylltu ysgolion cynradd lleol yn Nhrelewis a Bedlinog â’r dalgylch trwy gyfres o weithdai addysgol a ganolbwyntiai ar yr afon - ei hanes, ei bywyd gwyllt a’i chynefinoedd.
  2. Ymgysylltu â’r Gymuned - Ymgysylltu’n ystyrlon â’r gymuned leol trwy gyfres o weithgareddau a digwyddiadau megis glanhau afonydd a chasglu sbwriel. Gall preswylwyr hefyd gofrestru ar gyfer hyfforddiant achrededig mewn adfer afonydd. Yn y pen draw, mae’r prosiect yn gobeithio annog aelodau’r gymuned i ddod yn geidwaid gweithredol ar ddalgylchoedd eu hafonydd lleol.
  3. Yr Amgylchedd - Gwella amgylcheddau gwlypdiroedd  ac afonydd trwy arolygu, monitro, mynd i’r afael â rhywogaethau goresgynnol, a chynnal bioddiogelwch.

Y Gwersi a Ddysgwyd

  • Mae sefydlu rhwydweithiau effeithiol ar y cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol ar gyfer y math hwn o brosiect.
  • Oherwydd y tywydd, gellir cyflawni llawer mwy yn ystod misoedd y gwanwyn/haf nag yn yr hydref/gaeaf.
  • Dylid cofnodi pawb a gymerodd ran yn y digwyddiadau - nid yn unig y wardiau gwledig cymwys, gan fod twristiaeth o du allan y dalgylch yn allweddol i effeithiau ehangach y prosiect.
  • Mae’n hanfodol cael syniadau a gweithgareddau wrth gefn tra ein bod yn gweithio ar brosiect dalgylch afon, oherwydd gall y gwaith gael ei effeithio gan geisiadau am arian yn y dyfodol.

 

Cyf Dangosydd Perfformiad Targed Cyflawnwyd Sylwadau
LD-CL.001 Nifer yr astudiaethau dichonoldeb 1 1 Gweithredwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru 
LD-CD.002 Sefydlwyd nifer o rwydweithiau 5 10 Mae rhwydweithiau’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn hanfodol i lwyddiant y prosiect
LD-CL.003 Diogelwyd nifer o swyddi trwy brosiectau cefnogol      
LD-CL.004 Ymgymerwyd â nifer o weithgareddau peilot, a’u cefnogi 1 3 Ymchwiliwyd i ffyrdd o ddefnyddio technoleg symudol i ennyn diddordeb pobl mewn natur.
LD-CL.005 Nifer o hybiau cymunedol 3 7 6 yn gymwys, 1 y tu allan i’r wardiau gwledig
LD-CL.006 Nifer o gamau/ gweithgareddau hyrwyddo a/neu farchnata gwybodaeth i godi ymwybyddiaeth o'r Strategaeth Datblygu Lleol a/neu ei brosiectau. 6 35 Digwyddiadau a gynhelir ar ddalgylch yr afon ac ar fannau cymunedol mewn wardiau gwledig cymwys.
LD-CL.007 Wedi ymgysylltu â nifer o randdeiliaid  12 24 Pob un o’r rhanddeiliaid allweddol a nodwyd yn y cais wedi ymgysylltu.
LD-CL.008 Nifer y cyfranogwyr a gefnogwyd 20 600+ Gwirfoddolwyr, ymwelwyr â digwyddiadau, a 3 ysgol gynradd – cefnogwyd pob un o’r disgyblion.

 

Mae Prosiect Dalgylch Taf Bargoed yn rhan o Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Alyn Owen
Email project contact

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Harri Evans
Rhif Ffôn:
01685 725463
Email project contact
1