Prosiect y “Tipical Valleys”

Lleoliad:
Merthyr Tudful
Swm cyllido:
£146,762

Roedd prosiect y “Tipical Valleys” yn ganlyniad i gydweithredu a chyfathrebu rhwng nifer o randdeiliaid a chymunedau lleol ynghyd ag asiantaethau rhanbarthol. Yn ddiweddar, daeth amgylcheddwyr, daearegwyr a haneswyr diwylliannol i sylweddoli’n gynyddol mai tomennydd rwbel a grëwyd o ganlyniad i ddiwydiannau, yw rhai o’r ychydig nodweddion yn y dirwedd sy’n cynnig: cynefinoedd amrywiol ar gyfer rhywogaethau brodorol, adnoddau gwerthfawr ar gyfer astudiaeth wyddonol a daearegol, ac asedau treftadaeth gwerthfawr.

Nodau’r Prosiect:

Sefydlwyd “Tipical Valleys” er mwyn i gymunedau lleol ail-ymgyfarwyddo â’u tirweddau ôl-ddiwydiannol gan na chawsant eu gwerthfawrogi’n llawn hyd yma. Nod y prosiect oedd addysgu a hysbysu pobl gan ennyn mwy o werthfawrogiad am y lleoedd hyn o fewn eu cymunedau.

  • Darparu tirwedd arloesol ac ysbrydoledig i godi ymwybyddiaeth o’r amgylchedd lleol a’r bygythiadau iddo
  • Hyrwyddo mwy o gyfleoedd ar gyfer hamdden ac adloniant yn yr awyr agored 
  • Gweithio gydag ysgolion, cymunedau a rhanddeiliaid eraill i hyrwyddo’r syniad fod tomennydd rwbel yn asedau cymunedol pwysig, ac annog ceidwadaeth.

Allbynnau’r Prosiect:

Cyf Dangosydd Perfformiad Targed Cyflawnwyd Sylwadau
LD-CL.001 Nifer yr astudiaethau dichonoldeb 0    
LD-CD.002 Nifer y rhwydweithiau a sefydlwyd 5 3

1 rhwydwaith cenedlaethol o sefydliadau â diddordeb mewn tomennydd rwbel

1 rhwydwaith pan-Ewropeaidd o sefydliadau â diddordeb mewn tomennydd rwbel

1 rhwydwaith o athrawon â diddordeb mewn addysg yn yr awyr agored.

Hefyd, nifer o grwpiau anffurfiol â diddordeb mewn prosiectau deilliedig

LD-CL.003 Nifer y swyddi a ddiogelwyd trwy gefnogi prosiectau 1 1  
LD-CL.004 Nifer y gweithgareddau peilot a gyflawnwyd/ cefnogwyd 0    
LD-CL.005 Nifer yr hybiau cymunedol 1 1 Trowyd Tŷ Gwydr Cyfarthfa i fod yn hyb dysgu lleol
LD-CL.006 Nifer y camau/ gweithgareddau hyrwyddo a/neu farchnata gwybodaeth a gafwyd i godi ymwybyddiaeth o’r Strategaeth Datblygu Lleol a/neu ei brosiectau 40 56  
LD-CL.007 Nifer y rhanddeiliaid yr ymgysylltwyd â hwy 20 30  
LD-CL.008 Nifer y cyfranogwyr a gefnogwyd 500 1653  

 

Sylwadau’r Cyhoedd:

“Roedden ni bob amser yn chwarae ar y tomennydd fel plant yn ôl yn y pumdegau a’r chwedegau. Mae’n anhygoel meddwl bod y rhain wedi dod yn lleoedd mor ddiddorol ac mae’n hyfryd gweld plant yn eu defnyddio nawr. ”

“Pam nad oes unrhyw un wedi yn dweud wrthym ni am hyn o’r blaen! Rwy’i wedi dysgu cymaint yn ystod yr ychydig oriau diwethaf, ac rwy’i mynd i ddod â fy merch a’m hwyrion yma ar y penwythnos a sôn wrthyn nhw am bopeth.”

“Pam yr holl ffws am Fannau Brycheiniog pan mae gennym ni lefydd fel hyn yn ein cymunedau!?”

Mae Prosiect “Tipical Valleys” yn rhan o Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Harri Evans
Rhif Ffôn:
01685 725463
Email project contact
1