ASTUDIAETH DDICHONOLDEB AR GYFER MARCHNAD DA BYW

Mae adroddiad i edrych ar anghenion ffermwyr lleol a phenderfynu a oes angen marchnad da byw yn yr ardal wedi’i gyhoeddi.

Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Cymunedau Gwledig Creadigol, sef menter adfywio gwledig
Cyngor Bro Morgannwg, i weld beth yn union yw anghenion ffermwyr lleol ac i benderfynu a oes yna
angen am farchnad da byw amlbwrpas, hyfyw, yn yr ardal. 

Prif nod yr astudiaeth hon, felly, oedd adnabod anghenion ffermwyr lleol, er mwyn goleuo graddfa a
chwmpas marchnad da byw newydd, posib, yn y dyfodol. Ymhellach, roedd angen defnyddio mewnwelediad ffermwyr a rhanddeiliaid eraill, i gyflwyno ateb amlbwrpas a hyfyw sy’n nodi defnyddwyr a ffynonellau cyllid. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£24000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
2, 3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Phil Chappell
Rhif Ffôn:
01446704623
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Working/Regeneration/Rural%20Regeneration/100918-ValeLivestockMarketFeasibilityStudy-FinalReport-English.pdf

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts