Cymorth Digidol Cwm Taf

Mae prosiect cymorth digidol  Cwm Taf yn mynd i’r afael â mynediad cyfyngedig TG, diffyg sgiliau TG i fynd i’r afael ag anghenion cymunedol a diffyg gallu i wneud defnydd effeithiol o TG i gynyddu incwm grant a mynediad ar adnoddau ar-lein yn wardiau gwledig Cwm Taf. Mae cymunedau a nodwyd yn ynysig. Mae diffyg gweithgaredd rhwng cymunedau a sefydliadau iddynt gydweithredu i fynd i'r afael ag anghenion cymunedol, ond yn aml maent yn rhy fach i fynd i'r afael â'r anghenion hyn ar eu pennau eu hunain.

Nod y prosiect yw:

  • Cynyddu'r incwm a gynhyrchir gan sefydliadau cymunedol a gwirfoddol
  • Gwella mynediad a defnydd o gyngor ac arweiniad gwybodaeth ar-lein
  • Cynyddu sgiliau arweinwyr y trydydd sector a'r gymuned (ymddiriedolwyr a gweithwyr) i ddefnyddio TG i gefnogi'r gymuned
  • Defnyddio adnoddau ar-lein i wella cynllunio strategol, ariannol a busnes
  • Cynyddu cydweithredu a chyfathrebu o fewn a rhwng cymunedau sy'n defnyddio TG.
  • Creu rhwydweithiau rhithwir ar draws yr holl ardaloedd gwledig i ddarparu cefnogaeth mentora cymheiriaid ac ymgysylltu digidol parhaus

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£57,173
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Harri Evans
Rhif Ffôn:
07955130524
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1