Cynllun Cefnogi Plant cyn-ysgol Gwledig

Treialu ffordd newydd o ddarparu cefnogaeth i blant ag anghenion dysgu ychwanegol a'u teuluoedd i gael mynediad at ddarpariaeth addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar mewn lleoliad lleol o'u dewis ac i ddiweddaru offer ac Arferion TGCh yn unol â datblygiadau Technolegol a Deddfwriaethol cyfredol.

Bydd gweithiwr cefnogol gyda cymwysterau / profiad addas ei recriwtio, sefydlu a'u hyfforddi i weithio gyda'r lleoliadau Blynyddoedd Cynnar i ddarparu cymorth parhaus i blant y nodwyd bod ganddynt anghenion dysgu ychwanegol a / neu anawsterau ymddygiadol. Byddai'r gefnogaeth hon yn cefnogi plant i barhau i fynychu lleoliad Prif Ffrwd o'u dewis gyda'u cyfoedion. Byddai hyn yn cael effaith ar deuluoedd / gofalwyr y plant hynny.

Cesglir gwybodaeth ac adborth i lywio cais cyllido pellach i ffynonellau eraill, i ehangu'r prosiect i recriwtio gweithwyr cymorth pellach i ddiogelu'r ddarpariaeth o gefnogaeth i'r plant a'u teuluoedd.

Byddai offer a systemau TGCh ar waith ac ar gael i staff y Cynllun weithio o fewn fframweithiau Deddfwriaeth a Thechnoleg cyfredol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,440
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Elen Edwards
Rhif Ffôn:
01492 576 673
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1