Gweithredu ar Ynni

Bydd y prosiect yn ymchwilio i'r potensial o gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar ffermydd a safleoedd eraill yn Sir Gaerfyrddin. Bydd yn edrych ar nifer eang o safleoedd i ddechrau, a hynny gan ddefnyddio set o gyfyngiadau, cyn cyfyngu'r rheiny i'r rhai sydd â'r potensial mwyaf posibl, astudio eu hyfywedd yn fwy manwl a'u symud ymlaen.

Bydd y prosiect hefyd yn gweithio i hyrwyddo dealltwriaeth o ynni a phwysigrwydd ei ddefnyddio mewn modd effeithlon. Gwneir hyn trwy drefnu ymweliadau safle â'n tyrbin gwynt, ein haráe solar a'n pwyntiau gwefru batris a cheir yn Salem, ynghyd ag ymweld ag ysgolion, cyd-weithwyr, busnesau a grwpiau eraill i siarad am ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni a'r modd y gall pob un ohonom gymryd camau i helpu i liniaru'r newid yn yr hinsawdd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£100,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Aled Nicholas
Rhif Ffôn:
01267 224496
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts