Pedair Astudiaeth Ddichonoldeb Priffyrdd Mawr

Pennu ymarferoldeb, cwmpas ac effaith economaidd bosibl gwella gwerth treftadaeth a hygyrchedd cyffordd Abbey Road / Castle Street a Pharc Melin Dee Isaf.

Bydd argymhellion yr astudiaeth ddichonoldeb yn nodi gwelliannau a fyddai, pe cânt eu gweithredu:

a) Arddangos yn well gymeriad unigryw ac asedau treftadaeth Llangollen
b) Darparu lleoedd i werthfawrogi a dysgu am hanes, tirwedd a phobl y dref
c) Creu mwy o gyfleoedd busnes a diwylliannol, gan ychwanegu at gymeriad a sylfaen economaidd y dref
d) Gwella diogelwch cerddwyr wrth y gyffordd, ac o bosibl wella mynediad cerddwyr i Ganolfan Iechyd Llangollen a Wenffrwd

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£8,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Donna Hughes
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1