Tirwedd y Comin

Mae Tirwedd Hanesyddol Comin Gelligaer a Merthyr, sydd wedi’i dynodi gan Cadw, yn ecosystem unigryw sy’n darparu ‘gwerth’ economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pwysig i’r cymunedau gwledig sydd o’i chwmpas ac yn dibynnu arni. Fodd bynnag mae’r dirwedd o dan fygythiad yn bennaf oherwydd llawer iawn o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan gynnwys tipio anghyfreithlon, taflu ysbwriel, cerbydau oddi ar y ffordd a difrod amgylcheddol. Bydd y prosiect peilot Cydweithredu hwn yn cael ei arwain gan Gymdeithas Cominwyr Gelligaer a Merthyr (GMCA), Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (CBSMT), Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC), Cyfoeth Naturiol Cymru, Cadwch Gymru’n Daclus a phartneriaid eraill a bydd yn treialu ymagwedd Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR) ar draws ardal y dirwedd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£63942.80
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1