Rebecca Summons and Kim Brickell

O fis Medi 2023 ymlaen, bydd yn ofynnol i holl ddysgwyr Cyswllt Ffermio gwblhau cyrsiau 
e-ddysgu gorfodol a ariennir yn llawn cyn gwneud cais am fwy na hanner cyrsiau hyfforddi achrededig cymorthdaledig y rhaglen.

Gyda bron i 80 o gyrsiau hyfforddi achrededig ar gael ar hyn o bryd, wedi'u categoreiddio'n fras o dan 'busnes', 'da byw' a 'tir', erbyn yr hydref, bydd 48 o'r rhain yn gofyn eich bod yn cwblhau cwrs e-ddysgu gorfodol yn gyntaf.

“Bydd dysgu’r pethau sylfaenol trwy e-ddysgu perthnasol yn rhagofyniad hanfodol cyn y gall unrhyw unigolyn cofrestredig wneud cais am hyfforddiant achrededig dethol,” meddai Becky Summons sy’n rheoli gwasanaeth iechyd a lles anifeiliaid ac e-ddysgu Cyswllt Ffermio.

Ymhlith y pynciau lle bydd hyn yn berthnasol mae iechyd a diogelwch, busnes, diogelwch plaladdwyr, cloffni mewn gwartheg a ffrwythlondeb y fuches.  

“Bydd ymgymryd â modiwl e-ddysgu byr, ond perthnasol, cyn iddynt ymgymryd â hyfforddiant ymarferol wyneb yn wyneb yn rhoi hyder a chychwyn buddiol i ddysgwyr, fel bod ganddynt y wybodaeth sylfaenol berthnasol a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt ymlaen llaw,” meddai Ms Summons.

Gyda 6,775 o gyrsiau e-ddysgu wedi’u cwblhau gan unigolion cofrestredig ers 2015, mae’n amlwg bod dysgu ar-lein yn rhan boblogaidd a phwysig o ddarpariaeth hyfforddiant Cyswllt Ffermio. Mae dysgwyr yn astudio ar amser a chyflymder sy'n addas iddyn nhw, gan eu galluogi i gynyddu eu set sgiliau mewn ffordd hygyrch a hyblyg. Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau'n cymryd tua 20 munud i'w cwblhau, gyda chwis byr ar ddiwedd pob cwrs, gan roi sicrwydd bod y wybodaeth allweddol wedi'i dysgu.

Dywed Kim Brickell, rheolwr fferm yn un o gyrchfannau teuluol mwyaf poblogaidd Cymru, Parc Antur a Sŵ Folly Farm, ger Dinbych-y-pysgod fod cyrsiau e-ddysgu Cyswllt Ffermio, sydd wedi'u hariannu'n llawn, wedi ei galluogi i 'ddysgu’r holl wybodaeth gyfredol yn fy amser fy hun ac ar fy nghyflymder fy hun', sydd nid yn unig wedi cynyddu ei sgiliau, ond, sydd hefyd yn ei galluogi i rannu'r wybodaeth honno gydag aelodau eraill o dîm Folly Farm sy'n fwy newydd i’r maes. 

“Mae'n hawdd cael mynediad at ba bynnag bwnc e-ddysgu Cyswllt Ffermio y mae gennych ddiddordeb ynddo ac rydych yn gwybod y byddwch yn cael y wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnoch, wedi'i gosod ar y lefel gywir, mewn ffordd glir a chryno.    

Mae Kim yn frwd dros ddefnyddio Storfa Sgiliau, cyfleuster storio data ar-lein Cyswllt Ffermio sy'n cofnodi ei holl weithgareddau a chyflawniadau DPP, gan ei galluogi i nodi unrhyw fylchau yn ei sgiliau a chynllunio dilyniant ei gyrfa ar gyfer y dyfodol. 

Storfa Sgiliau… eich offeryn cadw cofnodion ar-lein personol:

  • Tystysgrifau ar gyfer holl gyrsiau e-ddysgu Cyswllt Ffermio a chyrsiau hyfforddi achrededig wedi'u llwytho ar eich cyfer
  • Mynediad ar unwaith i'ch holl sgiliau, cymwysterau a chyflawniadau mewn un man diogel
  • Y gallu i ddangos eich sgiliau ar gyfer cynlluniau sicrwydd fferm, partneriaid y gadwyn gyflenwi neu i ddiweddaru eich CV

I gael rhagor o wybodaeth am holl opsiynau hyfforddiant Cyswllt Ffermio neu i gael arweiniad ar y broses ymgeisio, ewch i https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy Fel arall, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 03456 000 813 neu eich swyddog datblygu lleol.