A ydych chi'n barod am her newydd?

Os ydych chi'n uchelgeisiol, yn awyddus i ddatblygu  a gwireddu eich potensial fel unigolyn, rydym am i CHI wneud cais am Academi Amaeth eleni!

Mwy o wybodaeth

Defnyddiwch ein fferm ryngweithiol i ddarganfod ffyrdd o wella ansawdd aer.

Bydd unrhyw berson busnes blaengar yn dweud wrthych fod ‘parhau i wneud yr un fath ag erioed’ yn rhoi’r un canlyniad ag erioed i chi, felly mae’n hanfodol eich bod yn cynllunio er mwyn sicrhau bod eich busnes yn wydn ac yn barod ar gyfer y dyfodol.

Cefnogaeth sydd ar gael

Cyfle i gael cyngor un i un gydag ymgynghorydd ar eu pwnc arbenigol. Bydd y gymhorthfa yn eich galluogi i gael cyngor a chyfarwyddyd sy’n benodol i’ch busnes. 

Cliciwch yma i weld rhai o'r pynciau sydd ar gael 

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cliciwch yma i weld ein gweminarau

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Astudiaethau Achos
O nyrs ar y rheng flaen i ffermwr ar y rheng flaen, gyda help llaw gan Cyswllt Ffermio
21 Mehefin 2021   Roedd gan Emma Roberts, sy’n hanu o Sir Benfro, swydd ran-amser yr oedd hi…
| Erthyglau Technegol
Llyngyr gastroberfeddol mewn gwartheg – canlyniadau, achosion a dulliau rheoli
17 Mehefin 2021   Dr David Cutress & Dr Gwen Rees: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   …
Digwyddiadau
23 Meh 2021
Dechreuwyr - Microsoft Excel
Cyn belled â bod gennych sgiliau cyfrifiadurol...
24 Meh 2021
Canolradd - Microsoft Excel
Cyn belled â bod gennych sgiliau cyfrifiadurol...
24 Meh 2021
Dechreuwyr - Microsoft Excel
Cyn belled â bod gennych sgiliau cyfrifiadurol...
Fwy o Ddigwyddiadau