Mae'r ffenest ymgeisio nawr AR AGOR hyd nes Dydd Gwener 28ain o Ionawr 2022.

…cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau
…datblygu eich sgiliau... datblygu eich busnes

Darganfod mwy

Gall grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr cymwys wneud cais am hyd at £3,000 i bob grŵp er mwyn ariannu 50% o gost taith astudio o fewn y DU am gyfnod o hyd at 4 diwrnod.

Ffenest ymgeisio ar agor tan 31 Mai 2022.

Ymgeisiwch nawr

 

 

Yn y rhaglen hon byddwn yn trafod; lleihau'r nifer o fuchod sydd yn lloea yn ystod y nos, technoleg flaengar i reoli cloffni, sicrhau enillion mewn ffrwythlondeb buches sugno, clefydon sy’n gallu bod o fewn ein diadelloedd ac opsiynau gaeafu defaid.Gwylio'r Fideo

Angen help gyda chynllun busnes, cyngor am ychwanegu gwerth i’ch busnes trwy edrych ar eich da byw, tir neu gyfleoedd arallgyfeirio, neu arweiniad i ganfod unrhyw broblemau a allai fod yn atal eich busnes rhag gweithredu mor effeithlon a phroffidiol â phosibl? Darganfod Mwy

A oes clefyd neu fater iechyd anifeiliaid penodol sy’n effeithio ar eich da byw yn ogystal â pherfformiad eich busnes? Mae gweithdai hyfforddiant sydd wedi’u hariannu’n llawn ar gael, a ddarperir gan filfeddygon lleol ledled Cymru.Darganfod mwy

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Astudiaethau Achos
Diolch i Cyswllt Ffermio, dysgodd Beccie Williams, amaethwr o Bowys, sut i redeg menter ddofednod fasnachol lwyddiannus
19 Ionawr 2022   Mae Beccie Williams yn wraig, yn fam i dri o blant bach ac yn ffermwr…
| Erthyglau Technegol
Cefnogi adar fferm: Bwydo ategol ac adfer cynefinoedd yn y tymor hir.
14 Ionawr 2022   Dr Emma Davies: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Gall mân…
| Newyddion
Magnesiwm cyn lloia’n cefnogi dulliau atal twymyn ar fferm laeth yng Nghymru
7 Ionawr 2022   Mae defnyddio nifer o strategaethau i atal twymyn llaeth yn talu ar ei ganfed…
| Erthyglau Technegol
Bwydo trwy’r dail nid y pridd: llwybr gwahanol i’r gwreiddiau
5 Ionawr 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae bwydo…
Digwyddiadau
25 Ion 2022
Colledion Ŵyna Rhan 1 – Erthylu a Maeth
Felindre Farchog,
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy’n...
Fwy o Ddigwyddiadau