Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cliciwch yma i weld ein gweminarau

Mae'r ffenest ymgeisio nawr AR AGOR hyd nes Dydd Gwener 30ain o Hydref 2020.

Gyda 80 o gysiau byr i ddewis ohonynt, a allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?

Darganfod mwy

Ydych chi eisiau dysgu sut i ddefnyddio Word, Excel, e-byst, y rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol.

Dosbarthiadau cyfeillgar sy’n addas i bawb, ar gyflymder sy’n addas i chi. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Gall cyfnodau hir o dywydd sych achosi rhai heriau unigryw i ffermwyr.

Er mwyn gweld rhywfaint o ganllawiau rheoli ar gyfer yr amodau eithafol hyn Cliciwch yma

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Darganfod mwy

Mae’r adnodd cynllunio i reoli parasitiaid wedi cael ei ddatblygu i dynnu sylw’r ffermwr a’r milfeddyg i’r ffactorau pwysig sy’n ymwneud yn benodol â chynllunio iechyd er mwyn rheoli parasitiaid mewn gwartheg a defaid.

Mwy o wybodaeth

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Darganfod mwy

“Codwch y ffôn, rydym yma i helpu” yw'r cynnig gan raglen Cyswllt Ffermio wrth iddo gynyddu’r cymorth a ariennir yn llawn ar-lein neu dros y ffôn yn ystod pandemig y coronafeirws.

Darllen mwy

Gwybodaeth a chyngor defnyddiol i helpu busnesau ffermio a ffermwyr i fod yn gydnerth ac i baratoi ar gyfer y dyfodol mewn modd cadarnhaol.

Cyfeiriadur FarmWell Cymru

Dolenni Defnyddiol Cyswllt Ffermio

Arhoswch! A meddyliwch am ddiogelwch cyn dechrau unrhyw waith! Ydi o werth y risg?

Mae "stopio'n ddiogel" yn arbed bywydau a bywoliaeth.

Mwy o wybodaeth

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Pam bod y ffermwr defaid hwn o Bowys wedi ymgolli mewn e-ddysgu
14 Medi 2020   Mae’r ffermwr defaid o’r drydedd genhedlaeth, Wyn Williams o Lanfair…
| Erthyglau Technegol
Graddio ansawdd cig eidion yn Ewrop: Symud at ganfyddiad o ansawdd cig eidion sy’n seiliedig ar ddefnyddwyr
11 Medi 2020   Dr Sibhekiso Siphambili, Dr Pip Nicholas-Davies: IBERS, Prifsygol Aberystwyth…
Digwyddiadau
21 Med 2020
GWEMINAR: Bachwch y cyfle i ffermio
Ymunwch â Cyswllt Ffermio yn fyw ar Facebook...
24 Med 2020
GWEMINAR: Mentro i’r cam nesaf
Siaradwyr: Rhodri Jones, Agri Advisor a Matthew...
29 Med 2020
GWEMINAR: Dweud eich dweud (yn adeiladol)
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac Alice Lampard,...