Gyda’r cynnydd parhaus mewn costau mewnbwn, yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i fusnesau adolygu ac addasu eu mewnbynnau a’u costau cynhyrchu.

Mwy o wybodaeth

Gweithdai hyfforddiant sydd wedi’u hariannu’n llawn a ddarperir gan filfeddygon lleol ledled Cymru. Modiwlau newydd ar gael.

Darganfod mwy

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru. Maent yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol.

Gweld ein podlediadau diweddaraf

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Astudiaethau Achos
“Ni’n cynhyrchu seidr nawr!” Seidr Pisgah Chi yn cael dechrau da, diolch i gymorth gan Agrisgôp
24 Mehefin 2022   I griw bach o ffermwyr entrepreneuraidd sy’n byw ger Pisgah, pentref bach…
| Fideos
Seidr Pisgah Chi Cider - 24/06/2022
“Ni’n cynhyrchu seidr nawr!”  Seidr Pisgah Chi yn cael dechrau da, diolch i gymorth gan Agrisgôp …
| Newyddion
Troi syniadau’n realiti – Digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cyswllt Ffermio yn denu cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid ac arloeswyr gwledig
22 Mehefin 2022   Roedd y seren cyfryngau cymdeithasol, Tom Pemberton, yn boblogaidd iawn…
| Erthyglau Technegol
Peiriannau Coetiroedd, Effeithiau ar y Pridd a Chamau Lliniaru
22 Mehefin 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae creu…
Digwyddiadau
28 Meh 2022
Cymhorthfa RPW
Y Drenewydd / Newtown
Cael mynediad at eich cyfrif Taliadau Gwledig Cymru...
28 Meh 2022
Cymhorthfa RPW
Aberystwyth
Cael mynediad at eich cyfrif Taliadau Gwledig Cymru...
28 Meh 2022
Gweithdy Gwella Perfformiad Wŷn wedi Diddyfnu
Abercych
Bydd y rhai sy’n mynychu’r gweithdai yn...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content