Daw ail gam y rheoliadau i rym ar 1 Ionawr 2023. Bydd rhai busnesau fferm yn gweld ychydig iawn o effaith neu ddim effaith o gwbl, a bydd busnesau eraill angen amser a chefnogaeth er mwyn gallu cydymffurfio. Archebwch eich lle ar gyfer un o'n digwyddiadau yma

Cofrestrwch nawr ar gyfer Meistr ar Faeth - cyfle i ddysgu mwy am fwydo'ch diadell i gael y perfformiad gorau posibl.

Ymgeisiwch cyn 12yp ar 10/10/22!

Mwy o wybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pob ffermwr i ymateb i'r arolwg cyd-ddylunio i'w helpu i ddeall a ydych yn teimlo eich bod yn gallu cyflawni'r camau arfaethedig, a pha gymorth y gall fod ei angen arnoch. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Bydd yr arolwg yn cau 31 Hydref 2022.

Angen help gyda chynllun busnes, cyngor am ychwanegu gwerth i’ch busnes trwy edrych ar gyfleoedd arallgyfeirio, neu arweiniad i ganfod unrhyw broblemau a allai fod yn atal eich busnes rhag gweithredu mor effeithlon a phroffidiol â phosibl? Darganfod Mwy

Gyda’r cynnydd parhaus mewn costau mewnbwn, yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i fusnesau adolygu ac addasu eu mewnbynnau a’u costau cynhyrchu.

Mwy o wybodaeth

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Fideos
Mentor: Andy Menzies - Geifr - 02/09/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma.
| Erthyglau Technegol
Defnyddio mycorhisa: natur neu fagwraeth
1 Medi 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Gall mycorhisa gael…

Digwyddiadau

27 Medi 2022
Diwrnod agored Pentre Farm: Iechyd lloi a’r famog, bioamrywiaeth ar y fferm
Rhuthun / Ruthin
Ymunwch â ni yn Pentre Farm, un o’n safleoedd...
27 Medi 2022
Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol - Mesurau Ionawr 2023 - beth sy'n newydd?
Bala
Daw ail gam y rheoliadau i rym ar 1 Ionawr 2023.
28 Medi 2022
Cymhorthfa RPW
Y Bala
Cael mynediad at eich cyfrif Taliadau Gwledig Cymru...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content