Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cliciwch yma i weld ein gweminarau

Ydych chi eisiau dysgu sut i ddefnyddio Word, Excel, e-byst, y rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol.

Dosbarthiadau cyfeillgar sy’n addas i bawb, ar gyflymder sy’n addas i chi. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

“Codwch y ffôn, rydym yma i helpu” yw'r cynnig gan raglen Cyswllt Ffermio wrth iddo gynyddu’r cymorth a ariennir yn llawn ar-lein neu dros y ffôn yn ystod pandemig y coronafeirws.

Darllen mwy

Beth bynnag fo ar y gorwel, gall Cyswllt Ffermio eich cynorthwyo i ddiogelu eich busnes at y dyfodol.

Gyda’n cymorth ni, gallwch chi a’ch busnes gymryd y camau angenrheidiol i fod yn ‘barod ar gyfer y dyfodol’.

Sut y gallwn eich helpu

Mae’r adnodd cynllunio i reoli parasitiaid wedi cael ei ddatblygu i dynnu sylw’r ffermwr a’r milfeddyg i’r ffactorau pwysig sy’n ymwneud yn benodol â chynllunio iechyd er mwyn rheoli parasitiaid mewn gwartheg a defaid.

Mwy o wybodaeth

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Darganfod mwy

Gwybodaeth a chyngor defnyddiol i helpu busnesau ffermio a ffermwyr i fod yn gydnerth ac i baratoi ar gyfer y dyfodol mewn modd cadarnhaol.

Cyfeiriadur FarmWell Cymru

Dolenni Defnyddiol Cyswllt Ffermio

Arhoswch! A meddyliwch am ddiogelwch cyn dechrau unrhyw waith! Ydi o werth y risg?

Mae "stopio'n ddiogel" yn arbed bywydau a bywoliaeth.

Mwy o wybodaeth

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Lawnsiad cig oen ‘Damara Môn’ yn cynnig profiad bwyta unigryw
23 Tachwedd 2020   Yr wythnos nesaf bydd ‘Damara Môn’, brand cig oen arbenigol o Ynys Môn…
| Dangosfyrddau
Organig: Hydref 2019 – Medi 2020
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd organig allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
Digwyddiadau
30 Tach 2020
GWEMINAR: Lleihau Mastitis Yn Y Fuches Laeth
Bydd mynychwyr i’r gweminar yn cael cyfle i ehangu...
1 Rhag 2020
GWEMINAR: Cloffni mewn defaid
Mae cloffni mewn defaid yn costio tua £28miliwn...
1 Rhag 2020
GWEMINAR: Ardal TB Canolradd y Gogledd - y camau nesaf
Ymunwch â Cyswllt Ffermio am weminar gyda...