Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Darganfod mwy

Mae'r ffenest ymgeisio ar gyfer sgiliau AR AGOR TAN 17.00 DYDD GWENER 28 CHWEFROR 2020.

Gyda 80 o gysiau byr i ddewis ohonynt, a allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?

Darganfod mwy

Gall grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr cymwys wneud cais am hyd at £3,000 i bob grŵp er mwyn ariannu 50% o gost taith astudio o fewn y DU am gyfnod o hyd at 4 diwrnod.

Mae'r ffenest ymgeisio ar agor tan Chwefror 28 2020.

Ymgeisiwch nawr

 

 

A hoffech chi wella eich rheolaeth pridd?

Cynyddu eich cynhyrchiad porthiant neu leihau eich defnydd o wrtaith?

 

Darganfod mwy

Mae’r Academi Amaeth, sy’n darparu rhaglen lawn o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth ac arweiniad dros 3 sesiwn preswyl dwys, yn cynnwys 2 elfen benodol: 

- Rhaglen Busnes ac Arloesedd

- Rhaglen yr Ifanc

Mwy o wybodaeth

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Darganfod mwy

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Videos
Stori Beca Glyn - 17/02/2020
Cafodd Beca Glyn, ffermwraig ifanc, ddamwain ddifrifol ar feic cwad ym Mawrth 2018. Torrodd asgwrn…
| Case Studies
‘Dw i’n lwcus fy mod i’n fyw meddai ffermwraig ifanc o Fetws-y-Coed a dorrodd asgwrn ei phenglog mewn damwain ar feic cwad.
14 Chwefror 2020   Cafodd Beca Glyn, ffermwraig ifanc, ddamwain ddifrifol ar feic cwad ym…
| Publications
CFf - Rhifyn 25 - Ionawr/Chwefror 2020
Dyma'r 25ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Dashboards
Dangosfwrdd Cig Coch: Medi – Rhagfyr 2019
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd cig coch allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
Digwyddiadau
18 Chwef 2020
Moocall – Defnyddio technoleg i synhwyro buwch yn lloea ac yn gofyn tarw
Clynderwen
Mae perygl i bob ffermwr golli amser a cholli elw....
18 Chwef 2020
Gweithdy Lleihau Cloffni yn y Fuches Laeth
Wrexham
Bydd mynychwyr yn cael cyfle i wella eu gwybodaeth...
Hyfforddiant
19 Chwef 2020
Gweithdy Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD)
Corwen
Bydd mynychwyr yn dysgu am arwyddion clinigol,...
Hyfforddiant