Mae’r adnodd cynllunio i reoli parasitiaid wedi cael ei ddatblygu i dynnu sylw’r ffermwr a’r milfeddyg i’r ffactorau pwysig sy’n ymwneud yn benodol â chynllunio iechyd er mwyn rheoli parasitiaid mewn gwartheg a defaid.

Mwy o wybodaeth

Nod Prosiect Porfa Cymru yw darparu gwybodaeth a chyngor rheoli ar sail tueddiadau tyfu glaswellt gwahanol ardaloedd, a gofnodwyd yn ofalus gan y ffermwyr ymroddedig sy’n rhan o’r prosiect. Darganfod mwy

Mae samplo, profi a chyngor un-i-un gan filfeddyg lleol ar gael i fusnesau fferm cofrestredig gyda Cyswllt Ffermio yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cliciwch yma i weld ein gweminarau

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Astudiaethau Achos
Cynllun Rheoli Maetholion yn arwain at enillion sylweddol o ran twf glaswellt ar fferm ucheldir
26 Chwefror 2021   Mae cynnyrch glaswellt ar fferm ucheldir ym Mhowys wedi cynyddu’n…
| Erthyglau Technegol
Cymhlethdodau lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ar ffermydd – gwneud ffermio’n fwy effeithlon byth
26 Chwefror 2021   Dr Cate Williams: IBERS, Prifysgol Aberystwyth. Mae lleihau ôl troed…
| Newyddion
Mae modd osgoi colli ŵyn drwy roi maeth da i’r famog a’i brechu
26 Chwefror 2021   Mae modd osgoi’r rhan fwyaf o farwolaethau ŵyn bach mewn diadellau Cymreig…
| Newyddion
Ffermwyr yn dweud bod bioamrywiaeth ar y fferm yn mynd law yn llaw â chynhyrchu bwyd
25 Chwefror 2021   Ffermwyr Cymru sydd yn y sefyllfa orau i ddynodi cynefinoedd pwysig a…
Digwyddiadau
3 Maw 2021
GWEMINAR: Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD)
Bydd mynychwyr yn dysgu am arwyddion clinigol,...
4 Maw 2021
GWEMINAR: Rheoli coetir a'r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Geraint Jones...
8 Maw 2021
GWEMINAR: Ymwrthedd Gwrthfiotigau
Bydd y rhai sy’n mynychu’r gweminar yn...