Y tro hwn byddwn yn ymweld â ffermydd sydd wedi bod yn treialu gwahanol dechnolegau a dulliau newydd, gan gynnwys cnwd protein arbennig, peiriant arloesol i ladd dail tafol, sensors yn y sector wyau, dull gwahanol o chwalu gwrtaith, â’r defnydd o dechnoleg tracio GPS.

Gwylio'r Fideo

Mae ein Rhithdaith Ryngwladol gyntaf yn mynd â ni ar daith fer dros Fôr Iwerddon i gyfarfod â Hanna a George o Fferm Ballyhubbock yng Ngorllewin Wicklow, Iwerddon. Gwyliwch y fideo i glywed am daith y cwpl i'r diwydiant llaeth defaid yma

Mae'r ffenest ymgeisio nawr AR AGOR hyd nes Dydd Gwener 29ain o Hydref 2021.

…cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau
…datblygu eich sgiliau... datblygu eich busnes

Darganfod mwy

Mae EIP yng Nghymru yn darparu cyllid ar gyfer 46 prosiect o bob cwr o Gymru sy’n treialu technegau a thechnolegau arloesol ar lefel ymarferol o fewn busnesau ffermio a choedwigaeth.

Cliciwch yma i weld y diweddariadau diweddaraf a'r canlyniadau o'r prosiectau

Daeth y rheoliadau i rym ar 1 April 2021. Maent yn gosod sylfaen reoliadol i sicrhau bod pob busnes fferm yn gweithredu’n unol â safon sylfaenol ac yn diogelu dyfroedd Cymru rhag effeithiau llygredd amaethyddol.

Cefnogaeth sydd ar gael

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Treialon yn dangos ychydig o ostyngiad yn unig mewn cynnyrch porfa o leihau’r defnydd o nitrogen yn yr haf
20 Medi 2021   Mae haneru’r gyfradd gwrtaith nitrogen (N) a ddefnyddir ar laswellt yn ystod…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 35 - Medi/Hydref 2021
Dyma'r 35ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Taflenni Gwybodaeth
Hyfforddiant cyfrifiaduron wedi’i ariannu’n llawn ar eich cyfer CHI! - 20/09/2021
Ydych chi’n hyderus yn eich sgiliau cyfrifiadurol? Peidiwch â cholli’r cyfle i fanteisio ar yr…
| Erthyglau Technegol
Egin, planhigion micro-wyrdd a blodau bwytadwy: y potensial i arloesi
17 Medi 2021   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae egin,…
Digwyddiadau
21 Med 2021
GWEMINAR: Adrodd y stori ffermio - sut mae dylanwadwyr y diwydiant yn tyfu mewn pwysigrwydd
Siaradwyr: Hannah Wright, Sally Windsor, Claire...
22 Med 2021
Datrysiadau storio slyri yn fferm Graig Olway
Brynbuga / Usk
Ymunwch â ni yn fferm Graig Olway, un o’n...
22 Med 2021
Gweithdy Deall Clefyd Johne
Carmarthen
Bydd mynychwyr yn dysgu am yr arwyddion clinigol, trosglwyddiad...
Fwy o Ddigwyddiadau