Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cliciwch yma i weld ein gweminarau

Ydych chi eisiau gwella perfformiad eich diadell o ddefaid?

Os felly beth am wneud cais i fod yn rhan o un o'n grwpiau trafod defaid newydd a chyffrous.

Mwy o wybodaeth

Mae'r cyfnod sych dros yr wythnosau diwethaf wedi cyflwyno heriau unigryw o'r hyn a welir fel arfer ar y fferm yr adeg hon o'r flwyddyn.

Er mwyn gweld rhywfaint o ganllawiau rheoli o dan amodau eithafol fel y rhain Cliciwch yma

Mae ceisiadau ar gyfer y cynllun newydd i roi cymorth i’r diwydiant llaeth yng Nghymru bellach ar agor, i gefnogi ffermwyr sydd wedi eu heffeithio fwyaf gan yr amodau eithriadol diweddar o fewn y farchnad oherwydd COVID-19.   

Darganfod Mwy

“Codwch y ffôn, rydym yma i helpu” yw'r cynnig gan raglen Cyswllt Ffermio wrth iddo gynyddu’r cymorth a ariennir yn llawn ar-lein neu dros y ffôn yn ystod pandemig y coronafeirws.

Darllen mwy

Gwybodaeth a chyngor defnyddiol i helpu busnesau ffermio a ffermwyr i fod yn gydnerth ac i baratoi ar gyfer y dyfodol mewn modd cadarnhaol.

Cyfeiriadur FarmWell Cymru

Dolenni Defnyddiol Cyswllt Ffermio

Arhoswch! A meddyliwch am ddiogelwch cyn dechrau unrhyw waith! Ydi o werth y risg?

Mae "stopio'n ddiogel" yn arbed bywydau a bywoliaeth.

Mwy o wybodaeth

Yn ystod y pandemig COVID-19, mae’n hanfodol ein bod ni’n sicrhau bod ein busnesau gwledig a seiliedig ar y tir allweddol –gan gynnwys ffermydd a busnesau sydd â chyfrifoldebau lles anifeiliaid– yn gallu cael mynediad at weithwyr allweddol ac yn parhau i weithredu. Darganfod Mwy

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Darganfod mwy

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Darganfod mwy

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Erthyglau Technegol
Rhagolygon technolegol ar gyfer cynhyrchedd unedau dofednod dodwy
6 Gorffennaf 2020   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Y diwydiant…
| Gwebinarau
GWEMINAR: Perfformiad y fenter bîff - 02/07/2020
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r arbenigwraig annibynnol mewn bîff a defaid Liz Genever, i ddysgu mwy…
| Newyddion
Cadwch yn ddiogel…Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn cyhoeddi ple i’r holl deuluoedd fferm yr haf hwn
2 Gorffennaf 2020   Mae’r rhan fwyaf ohonom yn clywed y geiriau ‘cadwch yn ddiogel’ yn…
Digwyddiadau
7 Gor 2020
GWEMINAR: Amal fuddion o blannu coed i fusnes y fferm
Fe’ch gwahoddir i ymuno â gweminar...
8 Gor 2020
GWEMINAR: Yn fyw o’r fferm: Moelogan Fawr
Ymunwch â ni yn fyw o Moelogan Fawr, Llanrwst,...