Defaid

Sheep

Gyda mwy na 10 miliwn o famogiaid, mae diadell genedlaethol Cymru yn cyfrif am bron i draean o gyfanswm y defaid ym Mhrydain. Mae datblygiadau genetig ac iechyd diadelloedd yn sbarduno perfformiad economaidd ar y ffermydd defaid sy'n perfformio orau. 


Yn yr adran hon:

Animal Health (image)
Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Grassland Management (image)
Rheoli Tir Glas

Glaswellt i’w bori yw’r bwyd rhataf a mwyaf effeithlon a geir ar y fferm. Os ydych yn ei reoli’n dda: gall cynhyrchiad a'r defnydd o laswellt gynyddu'n sylweddol, gellir lleihau mewnbynnau, gellir lleihau costau cynhyrchu a bydd yr elw'n cynyddu

Prosiectau
Prosiectau

Mae prosiectau a threialon ar y fferm yn canolbwyntio ar, integreiddio technoleg newydd a / neu ddulliau newydd o reoli. Codi safonau effeithlonrwydd ar y fferm trwy leihau mewnbynnau a chynyddu allbynnau gyda'r nod o edrych ar ffyrdd o gynyddu proffidioldeb

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

Mentora
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol.

Cymorth Grŵp
Cymorth Grŵp

Eich cyfle i ymuno â phobl busnes o’r un anian, i drafod heriau, ystyried cyfleoedd a chanfod ffyrdd newydd neu well o weithio

training
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim


Tudalennau Cysylltiedig


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Defaid