Coetir

Woodland

Mae Cyswllt Ffermio yn gallu cefnogi ffermwyr a choedwigwyr ym mhob agwedd ariannol o reoli coetiroedd proffidiol, p'un a ydynt yn ystyried sefydlu coetiroedd, rheoli coetiroedd neu p’un a oes ganddynt ddiddordeb mewn datblygu eu busnes coetir.


Yn yr adran hon:

Prosiectau
Prosiectau

Mae prosiectau a threialon ar y fferm yn canolbwyntio ar, integreiddio technoleg newydd a / neu ddulliau newydd o reoli. Codi safonau effeithlonrwydd ar y fferm trwy leihau mewnbynnau a chynyddu allbynnau gyda'r nod o edrych ar ffyrdd o gynyddu proffidioldeb

advice
Gwasanaeth Cynghori

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

mentoring
Mentora

Matching experienced farm and forestry mentors with mentees, providing 15 hours of one-to-one support to help you meet business, technical and business objectives

training
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

Management Exchange
Cyfnewidfa Rheolaeth

Dysgu o arfer dda trwy ymweld â busnesau llwyddiannus eraill yn yr UE a/ neu groesawu ymwelydd atoch chi

e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes

EIP
Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Darparu cefnogaeth i brosiectau sy'n dangos arloesedd drwy gysylltu ymchwil gyda gweithgareddau ffermio a choedwigaeth

agrisgôp (delwedd)
Agrisgôp

Eich cyfle i ymuno â phobl fusnes o'r un anian, sy'n cwrdd yn rheolaidd i rannu heriau, datblygu syniadau a chefnogi ei gilydd trwy newid.


Tudalennau Cysylltiedig


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Choetir