Tir

Land image
0
Nifer y busnesau a gefnogwyd gyda chlinigau yn ymwneud â’r tir
0
Nifer y busnesau a gefnogwyd gyda chyngor isadeiledd
0
Nifer y grwpiau Agrisgôp a gefnogwyd
Mae tua 84% o dir Cymru yn cael ei ffermio. Diolch i'n hinsawdd fwyn a gwlyb, mae'r tir yn ddelfrydol ar gyfer tyfu glaswellt, ac mae’r priddoedd cyfoethog a ffrwythlon ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cnydau âr a garddwriaeth.

Tystebau:

Dan
"Ers y rhaglen Rhagori ar Bori, rwyf wedi dechrau mesur y glaswellt a chymryd samplau glaswellt i’w dadansoddi er mwyn gweld faint o ddaioni sydd yn y glaswellt. Rydych yn dysgu cymaint o wneud hynny yn fy marn i ac mae’n rhoi llawer o hyder i chi bod yr hyn yr ydych yn ei wneud am wneud gwahaniaeth a bydd y glaswellt yn para’n hirach."
Dan Pritchard
Penrhyn Gŵyr
Llaeth Llanfair
“Dechreuodd ein taith arallgyfeirio gyda help technegol ac arweiniad gan Cyswllt Ffermio. Mae ein teulu ni wedi troi atynt droeon dros y blynyddoedd, gan drafod materion megis rheoli cynllunio maetholion ar gyfer y pridd, ein strategaeth pori a phynciau iechyd anifeiliaid, sydd oll wedi arwain at y tir yn perfformio i’r lefelau eithaf a bod ein buches o 400 o wartheg Freisian croes Jersey yn y cyflwr gorau posib i gynhyrchu llaeth o’r safon uchaf."
Laura Jones
Llanfair Fach
chainsaw
“Roedd ein hyfforddwr yn amlwg yn brofiadol iawn a dysgais sut i weithredu llif gadwyn yn ddiogel ac yn gywir. Rwy’n teimlo llawer mwy hyderus ar ôl yr hyfforddiant yma.”
Geoff Saunders
Sir Gaerfyrddin
Wyn and Eurig Jones
“Mae defnyddio dulliau mapio’r pridd yn fanwl gywir ar ein tir âr eleni wedi ein galluogi i wneud arbedion o £720 ar galch - yn hytrach na gwasgaru 170 tunnell ar gyfradd sefydlog ar gost o £5,100, mae’r mapiau gwasgaru ar gyfradd amrywiol wedi ein galluogi i wasgaru calch ar yr ardaloedd lle’r oedd ei angen, gan ostwng faint a wasgarwyd i 146 tunnell.”
Wyn ac Eurig Jones
Pantyderi, Aberteifi
Dafydd Jones
“Rhoddodd y cwrs Meistr ar Borfa yr hyder i mi gyflwyno system bori cylchdro ar y fferm deuluol, ac mae wedi fy ngwneud yn fwy ymwybodol o botensial defnyddio’r system gyda’r fenter ddefaid.”
Dafydd Jones
Corwen

| Podlediadau
Rhifyn 68 - 'Tair elfen ffermio cynaliadwy, Elw, Planed a Phobl' gyda Rhys Williams ac Aled Picton Evans
Y bennod hon fydd y gyntaf mewn cyfres a gyflwynir gan gyflwynwyr gwadd ar amrywiaeth o bynciau…
| Newyddion
Mae monitro perfformiad y ddiadell – gan gynnwys sgorio cyflwr mamogiaid ar adegau allweddol – wedi bod yn hanfodol i wella proffidioldeb yn Glanmynys
20 Medi 2022   Mae monitro mamogiaid a rheoli eu sgôr cyflwr corff (BCS) wedi helpu i leihau…
| Erthyglau Technegol
Defnyddio mycorhisa: natur neu fagwraeth
1 Medi 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Gall mycorhisa gael…
| Fideos
Mentor: Brian Rees - Iechyd a Diogelwch - 31/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma.

Events

27 Medi 2022
Pentre Farm Open Day: Calf and ewe health, biodiversity on the farm
Rhuthun / Ruthin
Join us at Pentre Farm, one of our red meat demonstration...
27 Medi 2022
Control of Agricultural Pollution Regulations - January 2023 Measures - what's new?
Bala
The second phase of the regulations come into force...
28 Medi 2022
RPW Surgery
Y Bala
...
Fwy o Ddigwyddiadau