Tir

Mae tua 84% o dir Cymru yn cael ei ffermio. Diolch i'n hinsawdd fwyn a gwlyb, mae'r tir yn ddelfrydol ar gyfer tyfu glaswellt, ac mae’r priddoedd cyfoethog a ffrwythlon ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cnydau âr a garddwriaeth.


Yn yr adran hon:

Soil in a persons hand
Pridd

Mae cynhyrchiant tir fferm yn dibynnu ar strwythur, deunydd organig a statws maethol y pridd.

Pan fydd priddoedd yn gweithio i'w potensial, gall ffermydd gyflawni cynnyrch ac ansawdd uwch a mwy cyson o ran porfa a chnydau.

Picture of grass
Glaswellt

Mae porfeydd parhaol i’w gweld ym mhob rhan o Gymru; yn wir, mae'n cyfrif am fwy na 75% o gyfanswm y tir sy’n cael ei ffermio. Gall porfeydd a phorthiant o ansawdd da helpu ffermwyr i wella eu cynnyrch llaeth a chynnydd pwysau byw. 

River flowing
Dŵr

Mae dŵr yn adnodd hanfodol ar ffermydd Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i ffermwyr er mwyn lleihau nifer yr achosion o lygredd yng Nghymru. Bydd ymgysylltu â'r gwasanaethau hyn yn creu manteision sylweddol i fusnesau fferm a'r gymuned a'r economi ehangach, sy'n dibynnu ar amgylchedd dŵr iach.

Horticulture soil
Garddwriaeth

Mae hinsawdd ffafriol a phriddoedd ffrwythlon Cymru yn rhoi’r cyfuniad perffaith ar gyfer tyfu cnydau garddwriaethol - o datws a llysiau, i ffrwythau meddal a ffrwythau perllan.

Wheat field
Tir âr

Mae canran tir ffermio Cymru a ddefnyddir ar gyfer tyfu cnydau âr yn gymharol isel, sef 6%, ond trwy gynhyrchu cnydau gwell mewn ffordd fwy effeithlon, gall tyfwyr elwa i'r eithaf o'r erwau hynny.

Piles of logs
Coetir

Mae Cyswllt Ffermio yn gallu cefnogi ffermwyr a choedwigwyr ym mhob agwedd ariannol o reoli coetiroedd proffidiol, p'un a ydynt yn ystyried sefydlu coetiroedd, rheoli coetiroedd neu p’un a oes ganddynt ddiddordeb mewn datblygu eu busnes coetir.

A field
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.


| Newyddion
Tyfwyr o Gymru’n bwydo’r genedl wrth i’r pandemig amlygu diffygion mewn archfarchnadoedd
3 Ebrill 2020   Dywed tyfwyr lleol mai nawr yw’r amser i siopwyr brynu bwyd Cymreig yn…
| Newyddion
Mae safle ffocws Cyswllt Ffermio yn y tri uchaf am allyriadau carbon isel
3 Ebrill 2020   Mae buches sugno bîff Gymreig yn sicrhau allyriadau carbon sy'n 17% yn is na…
| Erthyglau Technegol
Strategaethau a thechnolegau i sicrhau llai o gloffni ymhlith gwartheg
1 Ebrill 2020   David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.    Cloffni yw’r trydydd…
| Erthyglau Technegol
Cynhyrchu Cig Oen a Chymru: Ôl Troed Amgylcheddol Holistaidd
1 Ebrill 2020   Hollie Riddell, Prifysgol Bangor. Cynhyrchu cig oen yw asgwrn cefn…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 26 - Mawrth/Ebrill 2020
Dyma'r 26ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
Digwyddiadau
24 Ebr 2020
Cymhorthfa Olyniaeth
Online
Gall teuluoedd dderbyn ymgynghoriad cyfrinachol awr...
Clinigau/Ymgynghoriadau
28 Ebr 2020
Cymhorthfa Cynllunio Busnes
Online
Bydd y cymorthfeydd yn cael eu cynnal yn ddigidol,...
Clinigau/Ymgynghoriadau
30 Ebr 2020
Cymhorthfa Gynllunio
Online
Bydd y digwyddiad yn cynnwys: Apwyntiad preifat awr...
Clinigau/Ymgynghoriadau