Tir

Land image
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd gyrsiau yn ymwneud â’r tir
0
Nifer y busnesau a weithredodd newidiadau glaswelltir ar y fferm
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd fodiwlau e-ddysgu sy’n gysylltiedig â thir
Mae tua 84% o dir Cymru yn cael ei ffermio. Diolch i'n hinsawdd fwyn a gwlyb, mae'r tir yn ddelfrydol ar gyfer tyfu glaswellt, ac mae’r priddoedd cyfoethog a ffrwythlon ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cnydau âr a garddwriaeth.

Tystebau:

Llaeth Llanfair
“Dechreuodd ein taith arallgyfeirio gyda help technegol ac arweiniad gan Cyswllt Ffermio. Mae ein teulu ni wedi troi atynt droeon dros y blynyddoedd, gan drafod materion megis rheoli cynllunio maetholion ar gyfer y pridd, ein strategaeth pori a phynciau iechyd anifeiliaid, sydd oll wedi arwain at y tir yn perfformio i’r lefelau eithaf a bod ein buches o 400 o wartheg Freisian croes Jersey yn y cyflwr gorau posib i gynhyrchu llaeth o’r safon uchaf."
Laura Jones
Llanfair Fach
chainsaw
“Roedd ein hyfforddwr yn amlwg yn brofiadol iawn a dysgais sut i weithredu llif gadwyn yn ddiogel ac yn gywir. Rwy’n teimlo llawer mwy hyderus ar ôl yr hyfforddiant yma.”
Geoff Saunders
Sir Gaerfyrddin
Wyn and Eurig Jones
“Mae defnyddio dulliau mapio’r pridd yn fanwl gywir ar ein tir âr eleni wedi ein galluogi i wneud arbedion o £720 ar galch - yn hytrach na gwasgaru 170 tunnell ar gyfradd sefydlog ar gost o £5,100, mae’r mapiau gwasgaru ar gyfradd amrywiol wedi ein galluogi i wasgaru calch ar yr ardaloedd lle’r oedd ei angen, gan ostwng faint a wasgarwyd i 146 tunnell.”
Wyn ac Eurig Jones
Pantyderi, Aberteifi
Dafydd Jones
“Rhoddodd y cwrs Meistr ar Borfa yr hyder i mi gyflwyno system bori cylchdro ar y fferm deuluol, ac mae wedi fy ngwneud yn fwy ymwybodol o botensial defnyddio’r system gyda’r fenter ddefaid.”
Dafydd Jones
Corwen

| Erthyglau Technegol
Potensial tyfu planhigion dan olau artiffisial
28 Medi 2021   Dr William Stiles: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Prif negeseuon: …
| Erthyglau Technegol
Clwy tatws: cadw’r cnwd
23 Medi 2021   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Tatws yw un o'r…
| Podlediadau
Rhifyn 49 - Sut i sefydlu menter bwmpen PYO ar eich fferm
Gyda'r diddordeb cynyddol mewn mentrau dewis pwmpeni eich hun (PYO) fel cyfle arallgyfeirio i…
| Newyddion
Pwyso a mesur manteision ac anfanteision tros-hadu â meillion ar fferm yng Nghymru
23 Medi 2021   Mae ffermwyr glaswelltir sy’n ceisio sicrhau’r manteision gorau i dda byw a…
| Fideos
Ychwanegu gwerth i gynnyrch a dyfir gatref - 20/09/2021
Mae Gardd Gegin Mostyn, menter gymdeithasol a sefydlwyd yn 2011 yn tyfu ffrwythau a llysiau yng…
Events

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau