Tir

Land image
0
Nifer y busnesau a gefnogwyd gyda chlinigau yn ymwneud â’r tir
0
Nifer y busnesau a gefnogwyd gyda chyngor isadeiledd
0
Nifer y grwpiau Agrisgôp a gefnogwyd
Mae tua 84% o dir Cymru yn cael ei ffermio. Diolch i'n hinsawdd fwyn a gwlyb, mae'r tir yn ddelfrydol ar gyfer tyfu glaswellt, ac mae’r priddoedd cyfoethog a ffrwythlon ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cnydau âr a garddwriaeth.

Tystebau:

Scott Robinson
“Mae Cyswllt Ffermio wedi fy helpu i ddysgu mwy am arloesi, arfer gorau presennol a ffyrdd mwy effeithlon o weithio, i gyd yn allweddol i ffermwyr ar adeg pan mae angen i ni fod yn fwy ymwybodol o newid hinsawdd a diogelu’r amgylchedd.”
Scott Robinson
Sir Benfro
Dan
"Ers y rhaglen Rhagori ar Bori, rwyf wedi dechrau mesur y glaswellt a chymryd samplau glaswellt i’w dadansoddi er mwyn gweld faint o ddaioni sydd yn y glaswellt. Rydych yn dysgu cymaint o wneud hynny yn fy marn i ac mae’n rhoi llawer o hyder i chi bod yr hyn yr ydych yn ei wneud am wneud gwahaniaeth a bydd y glaswellt yn para’n hirach."
Dan Pritchard
Penrhyn Gŵyr
Llaeth Llanfair
“Dechreuodd ein taith arallgyfeirio gyda help technegol ac arweiniad gan Cyswllt Ffermio. Mae ein teulu ni wedi troi atynt droeon dros y blynyddoedd, gan drafod materion megis rheoli cynllunio maetholion ar gyfer y pridd, ein strategaeth pori a phynciau iechyd anifeiliaid, sydd oll wedi arwain at y tir yn perfformio i’r lefelau eithaf a bod ein buches o 400 o wartheg Freisian croes Jersey yn y cyflwr gorau posib i gynhyrchu llaeth o’r safon uchaf."
Laura Jones
Llanfair Fach
chainsaw
“Roedd ein hyfforddwr yn amlwg yn brofiadol iawn a dysgais sut i weithredu llif gadwyn yn ddiogel ac yn gywir. Rwy’n teimlo llawer mwy hyderus ar ôl yr hyfforddiant yma.”
Geoff Saunders
Sir Gaerfyrddin
Wyn and Eurig Jones
“Mae defnyddio dulliau mapio’r pridd yn fanwl gywir ar ein tir âr eleni wedi ein galluogi i wneud arbedion o £720 ar galch - yn hytrach na gwasgaru 170 tunnell ar gyfradd sefydlog ar gost o £5,100, mae’r mapiau gwasgaru ar gyfradd amrywiol wedi ein galluogi i wasgaru calch ar yr ardaloedd lle’r oedd ei angen, gan ostwng faint a wasgarwyd i 146 tunnell.”
Wyn ac Eurig Jones
Pantyderi, Aberteifi
Dafydd Jones
“Rhoddodd y cwrs Meistr ar Borfa yr hyder i mi gyflwyno system bori cylchdro ar y fferm deuluol, ac mae wedi fy ngwneud yn fwy ymwybodol o botensial defnyddio’r system gyda’r fenter ddefaid.”
Dafydd Jones
Corwen

| Newyddion
Mae Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi siaradwyr o bob rhan o’r sector teledu a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio eleni.
4 Fedi 2023   Mae Cyswllt Ffermio wedi cyhoeddi siaradwyr o bob rhan o’r sector teledu a’r…
| Newyddion
Atgoffa ffermwyr o resymau da dros wella sgiliau gyda chyrsiau Cyswllt Ffermio
22 Awst 2023   Mae ffermwyr a thyfwyr yng Nghymru yn cael eu hatgoffa o’r rhesymau da dros…
| Newyddion
Mynd i'r afael â bylchau sgiliau ar gyfer garddwriaeth yng Nghymru dan sylw mewn sioe fasnach
21 Awst 2023   Gyda chyfleoedd cyffrous o’n blaenau i ffermwyr Cymru arallgyfeirio i faes…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 2 - Gorffennaf-Medi 2023
Isod mae rhifyn 2ail Cyhoeddiad Technegol Cyswllt Ffermio ers lansio’r rhaglen newydd ym mis Ebrill…
| Newyddion
Cynllun rheoli maetholion yn helpu fferm sy’n cadw da byw i leihau’r defnydd o wrtaith artiffisial
14 Awst 2023 Mae cynllun rheoli maetholion a ariennir yn rhannol gan Cyswllt Ffermio yn caniatáu…

Events

27 Medi 2023
Sheep Lameness Workshop
Carmarthen
Lameness in sheep causes financial losses estimated...
27 Medi 2023
Johne's disease in Dairy Herd
Rhiwabon
Daleside Vets and Farming Connect would like to invite...
28 Medi 2023
Parasite Control in Cattle Part 1 – Roundworms & Ectoparasites
Penclawdd
Workshop attendees will learn about the lifecycle and...
Fwy o Ddigwyddiadau