Tir

Mae tua 84% o dir Cymru yn cael ei ffermio. Diolch i'n hinsawdd fwyn a gwlyb, mae'r tir yn ddelfrydol ar gyfer tyfu glaswellt, ac mae’r priddoedd cyfoethog a ffrwythlon ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cnydau âr a garddwriaeth.


Yn yr adran hon:

dry weather
Tywydd Eithafol

Helpu ffermwyr i ymdopi gyda thywydd sych.

Mae cyfnod hir o dywydd sych, sy’n anarferol ar gyfer yr adeg hon o’r flwyddyn yng Nghymru, yn achosi nifer o heriau i ffermwyr.

Darganfyddwch pa gamau y gallwch chi eu cymryd ac edrychwch sut mae ein ffermydd arddangos yn addasu eu systemau arferol er mwyn ymdopi gyda chyfnodau hir o dywydd sych.

Eurion
Gweminarau Wythnosol

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Soil in a persons hand
Pridd

Mae cynhyrchiant tir fferm yn dibynnu ar strwythur, deunydd organig a statws maethol y pridd.

Pan fydd priddoedd yn gweithio i'w potensial, gall ffermydd gyflawni cynnyrch ac ansawdd uwch a mwy cyson o ran porfa a chnydau.

Picture of grass
Glaswellt

Mae porfeydd parhaol i’w gweld ym mhob rhan o Gymru; yn wir, mae'n cyfrif am fwy na 75% o gyfanswm y tir sy’n cael ei ffermio. Gall porfeydd a phorthiant o ansawdd da helpu ffermwyr i wella eu cynnyrch llaeth a chynnydd pwysau byw. 

River flowing
Dŵr

Mae dŵr yn adnodd hanfodol ar ffermydd Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i ffermwyr er mwyn lleihau nifer yr achosion o lygredd yng Nghymru. Bydd ymgysylltu â'r gwasanaethau hyn yn creu manteision sylweddol i fusnesau fferm a'r gymuned a'r economi ehangach, sy'n dibynnu ar amgylchedd dŵr iach.

Horticulture soil
Garddwriaeth

Mae hinsawdd ffafriol a phriddoedd ffrwythlon Cymru yn rhoi’r cyfuniad perffaith ar gyfer tyfu cnydau garddwriaethol - o datws a llysiau, i ffrwythau meddal a ffrwythau perllan.

Wheat field
Tir âr

Mae canran tir ffermio Cymru a ddefnyddir ar gyfer tyfu cnydau âr yn gymharol isel, sef 6%, ond trwy gynhyrchu cnydau gwell mewn ffordd fwy effeithlon, gall tyfwyr elwa i'r eithaf o'r erwau hynny.

Piles of logs
Coetir

Mae Cyswllt Ffermio yn gallu cefnogi ffermwyr a choedwigwyr ym mhob agwedd ariannol o reoli coetiroedd proffidiol, p'un a ydynt yn ystyried sefydlu coetiroedd, rheoli coetiroedd neu p’un a oes ganddynt ddiddordeb mewn datblygu eu busnes coetir.

A field
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.


| Gwebinarau
GWEMINAR: Y Ffermwr Gwydn: Symud ymlaen o argyfwng - 30/06/2020
Mae Doug Avery yn ffermwr o Seland Newydd a gafodd ei daro 20 mlynedd yn ôl gyda sychder o wyth…
| Erthyglau Technegol
Heriau a fydd yn codi yn y dyfodol wrth ddarparu gwasanaethau gan goetiroedd yng Nghymru
29 Mehefin 2020   Ruby Bye: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae'r polisi…
| Newyddion
Gallai ysgall y meirch fod yn allweddol i sicrhau cynnydd uwch ym mhwysau byw dyddiol (DLWG) ŵyn ar fferm ddefaid yn Sir Ddinbych
26 Mehefin 2020   Mae ffermwr o Gymru sy’n cynhyrchu cig oen yn anelu at gynnydd cyfartalog o…
| Cyhoeddiadau
Beth sydd ar y gweill? - 25/06/2020
Sicrhau eich bod yn cadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod digynsail hwn
| Gwebinarau
GWEMINAR: Cynllunio rheoli maetholion mewn garddwriaeth - 23/06/2020
Mae cael gwybodaeth am lefelau maeth sy’n bresennol yn eich priddoedd yn hwyluso penderfyniadau yn…
Digwyddiadau
14 Gor 2020
GWEMINAR: Cynnal ansawdd y borfa o ganol yr haf
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Liz Genever,...
16 Gor 2020
GWEMINAR: Ychwanegu gwerth i goetir fferm
Fe’ch gwahoddir i ymuno â gweminar...
20 Gor 2020
GWEMINAR: Meddwl yn greadigol - System ffermio ac addasu i werthu blychau cig
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r ffermwyr...