Tir

Mae tua 84% o dir Cymru yn cael ei ffermio. Diolch i'n hinsawdd fwyn a gwlyb, mae'r tir yn ddelfrydol ar gyfer tyfu glaswellt, ac mae’r priddoedd cyfoethog a ffrwythlon ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cnydau âr a garddwriaeth.


Yn yr adran hon:

dry weather
Tywydd Eithafol

Helpu ffermwyr i ymdopi gyda thywydd sych.

Mae cyfnod hir o dywydd sych, sy’n anarferol ar gyfer yr adeg hon o’r flwyddyn yng Nghymru, yn achosi nifer o heriau i ffermwyr.

Darganfyddwch pa gamau y gallwch chi eu cymryd ac edrychwch sut mae ein ffermydd arddangos yn addasu eu systemau arferol er mwyn ymdopi gyda chyfnodau hir o dywydd sych.

Eurion
Gweminarau Wythnosol

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Soil in a persons hand
Pridd

Mae cynhyrchiant tir fferm yn dibynnu ar strwythur, deunydd organig a statws maethol y pridd.

Pan fydd priddoedd yn gweithio i'w potensial, gall ffermydd gyflawni cynnyrch ac ansawdd uwch a mwy cyson o ran porfa a chnydau.

Picture of grass
Glaswellt

Mae porfeydd parhaol i’w gweld ym mhob rhan o Gymru; yn wir, mae'n cyfrif am fwy na 75% o gyfanswm y tir sy’n cael ei ffermio. Gall porfeydd a phorthiant o ansawdd da helpu ffermwyr i wella eu cynnyrch llaeth a chynnydd pwysau byw. 

River flowing
Dŵr

Mae dŵr yn adnodd hanfodol ar ffermydd Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i ffermwyr er mwyn lleihau nifer yr achosion o lygredd yng Nghymru. Bydd ymgysylltu â'r gwasanaethau hyn yn creu manteision sylweddol i fusnesau fferm a'r gymuned a'r economi ehangach, sy'n dibynnu ar amgylchedd dŵr iach.

Horticulture soil
Garddwriaeth

Mae hinsawdd ffafriol a phriddoedd ffrwythlon Cymru yn rhoi’r cyfuniad perffaith ar gyfer tyfu cnydau garddwriaethol - o datws a llysiau, i ffrwythau meddal a ffrwythau perllan.

Wheat field
Tir âr

Mae canran tir ffermio Cymru a ddefnyddir ar gyfer tyfu cnydau âr yn gymharol isel, sef 6%, ond trwy gynhyrchu cnydau gwell mewn ffordd fwy effeithlon, gall tyfwyr elwa i'r eithaf o'r erwau hynny.

Piles of logs
Coetir

Mae Cyswllt Ffermio yn gallu cefnogi ffermwyr a choedwigwyr ym mhob agwedd ariannol o reoli coetiroedd proffidiol, p'un a ydynt yn ystyried sefydlu coetiroedd, rheoli coetiroedd neu p’un a oes ganddynt ddiddordeb mewn datblygu eu busnes coetir.

A field
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.


| Newyddion
Pam bod y ffermwr defaid hwn o Bowys wedi ymgolli mewn e-ddysgu
14 Medi 2020   Mae’r ffermwr defaid o’r drydedd genhedlaeth, Wyn Williams o Lanfair…
| Gwebinarau
GWEMINAR: Technoleg GPS ar y tractor - 10/09/2020
Gyda thechnoleg GPS yn cael ei gosod mewn tractorau newydd wrth eu cynhyrchu bellach a hyd yn oed y…
| Newyddion
Darllediad byw o fferm yr ucheldir yn ymchwilio i gnydau gwahanol sy’n tyfu yn y gaeaf
10 Medi 2020   Bydd y camau sy'n cael eu cymryd gan fferm ucheldir yng Nghymru i leihau ei…
| Erthyglau Technegol
Ffermio tir âr organig a'r effeithiau ar yr hinsawdd
10 Medi 2020   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae ffermio…
Digwyddiadau
21 Med 2020
GWEMINAR: Bachwch y cyfle i ffermio
Ymunwch â Cyswllt Ffermio yn fyw ar Facebook...
24 Med 2020
GWEMINAR: Mentro i’r cam nesaf
Siaradwyr: Rhodri Jones, Agri Advisor a Matthew...
24 Med 2020
Gweminarau ar gyfer Gwenynwyr
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ar gyfer cyfres...