Welsh Government

Tir

Land image
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd gyrsiau yn ymwneud â’r tir
0
Nifer y busnesau a weithredodd newidiadau glaswelltir ar y fferm
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd fodiwlau e-ddysgu sy’n gysylltiedig â thir
Mae tua 84% o dir Cymru yn cael ei ffermio. Diolch i'n hinsawdd fwyn a gwlyb, mae'r tir yn ddelfrydol ar gyfer tyfu glaswellt, ac mae’r priddoedd cyfoethog a ffrwythlon ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cnydau âr a garddwriaeth.

Tystebau:

Dan
"Ers y rhaglen Rhagori ar Bori, rwyf wedi dechrau mesur y glaswellt a chymryd samplau glaswellt i’w dadansoddi er mwyn gweld faint o ddaioni sydd yn y glaswellt. Rydych yn dysgu cymaint o wneud hynny yn fy marn i ac mae’n rhoi llawer o hyder i chi bod yr hyn yr ydych yn ei wneud am wneud gwahaniaeth a bydd y glaswellt yn para’n hirach."
Dan Pritchard
Penrhyn Gŵyr
Llaeth Llanfair
“Dechreuodd ein taith arallgyfeirio gyda help technegol ac arweiniad gan Cyswllt Ffermio. Mae ein teulu ni wedi troi atynt droeon dros y blynyddoedd, gan drafod materion megis rheoli cynllunio maetholion ar gyfer y pridd, ein strategaeth pori a phynciau iechyd anifeiliaid, sydd oll wedi arwain at y tir yn perfformio i’r lefelau eithaf a bod ein buches o 400 o wartheg Freisian croes Jersey yn y cyflwr gorau posib i gynhyrchu llaeth o’r safon uchaf."
Laura Jones
Llanfair Fach
chainsaw
“Roedd ein hyfforddwr yn amlwg yn brofiadol iawn a dysgais sut i weithredu llif gadwyn yn ddiogel ac yn gywir. Rwy’n teimlo llawer mwy hyderus ar ôl yr hyfforddiant yma.”
Geoff Saunders
Sir Gaerfyrddin
Wyn and Eurig Jones
“Mae defnyddio dulliau mapio’r pridd yn fanwl gywir ar ein tir âr eleni wedi ein galluogi i wneud arbedion o £720 ar galch - yn hytrach na gwasgaru 170 tunnell ar gyfradd sefydlog ar gost o £5,100, mae’r mapiau gwasgaru ar gyfradd amrywiol wedi ein galluogi i wasgaru calch ar yr ardaloedd lle’r oedd ei angen, gan ostwng faint a wasgarwyd i 146 tunnell.”
Wyn ac Eurig Jones
Pantyderi, Aberteifi
Dafydd Jones
“Rhoddodd y cwrs Meistr ar Borfa yr hyder i mi gyflwyno system bori cylchdro ar y fferm deuluol, ac mae wedi fy ngwneud yn fwy ymwybodol o botensial defnyddio’r system gyda’r fenter ddefaid.”
Dafydd Jones
Corwen

| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 37 - Ionawr/Chwefror 2022
Dyma'r 37ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Newyddion
Cwrs Dysgu Cymraeg newydd ar gyfer y sector amaeth
19 Ionawr 2022   Yr wythnos hon, cyhoeddodd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Menter a…
| Erthyglau Technegol
Cefnogi adar fferm: Bwydo ategol ac adfer cynefinoedd yn y tymor hir.
14 Ionawr 2022   Dr Emma Davies: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Gall mân…
| Newyddion
Magnesiwm cyn lloia’n cefnogi dulliau atal twymyn ar fferm laeth yng Nghymru
7 Ionawr 2022   Mae defnyddio nifer o strategaethau i atal twymyn llaeth yn talu ar ei ganfed…
| Erthyglau Technegol
Bwydo trwy’r dail nid y pridd: llwybr gwahanol i’r gwreiddiau
5 Ionawr 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae bwydo…
| Dangosfyrddau
Tir Âr: Hydref 2020 – Medi 2021
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd tir âr allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
Events
25 Ion 2022
Lambing Losses Part 1 – Abortion and Nutrition
Felindre Farchog,
Workshop attendees will learn about the main causes...
26 Ion 2022
WEBINAR: Nitrogen and its role in modern farming
Speaker: Chris Duller, independent consultant
26 Ion 2022
WEBINAR: Nitrogen and its role in modern farming
Speaker: Chris Duller, independent consultant
Fwy o Ddigwyddiadau