Tir

Mae tua 84% o dir Cymru yn cael ei ffermio. Diolch i'n hinsawdd fwyn a gwlyb, mae'r tir yn ddelfrydol ar gyfer tyfu glaswellt, ac mae’r priddoedd cyfoethog a ffrwythlon ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cnydau âr a garddwriaeth.


Yn yr adran hon:

Soil in a persons hand
Pridd

Mae cynhyrchiant tir fferm yn dibynnu ar strwythur, deunydd organig a statws maethol y pridd.

Pan fydd priddoedd yn gweithio i'w potensial, gall ffermydd gyflawni cynnyrch ac ansawdd uwch a mwy cyson o ran porfa a chnydau.

Picture of grass
Glaswellt

Mae porfeydd parhaol i’w gweld ym mhob rhan o Gymru; yn wir, mae'n cyfrif am fwy na 75% o gyfanswm y tir sy’n cael ei ffermio. Gall porfeydd a phorthiant o ansawdd da helpu ffermwyr i wella eu cynnyrch llaeth a chynnydd pwysau byw. 

River flowing
Dŵr

Mae dŵr yn adnodd hanfodol ar ffermydd Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i ffermwyr er mwyn lleihau nifer yr achosion o lygredd yng Nghymru. Bydd ymgysylltu â'r gwasanaethau hyn yn creu manteision sylweddol i fusnesau fferm a'r gymuned a'r economi ehangach, sy'n dibynnu ar amgylchedd dŵr iach.

Horticulture soil
Garddwriaeth

Mae hinsawdd ffafriol a phriddoedd ffrwythlon Cymru yn rhoi’r cyfuniad perffaith ar gyfer tyfu cnydau garddwriaethol - o datws a llysiau, i ffrwythau meddal a ffrwythau perllan.

Wheat field
Tir âr

Mae canran tir ffermio Cymru a ddefnyddir ar gyfer tyfu cnydau âr yn gymharol isel, sef 6%, ond trwy gynhyrchu cnydau gwell mewn ffordd fwy effeithlon, gall tyfwyr elwa i'r eithaf o'r erwau hynny.

Piles of logs
Coetir

Mae Cyswllt Ffermio yn gallu cefnogi ffermwyr a choedwigwyr ym mhob agwedd ariannol o reoli coetiroedd proffidiol, p'un a ydynt yn ystyried sefydlu coetiroedd, rheoli coetiroedd neu p’un a oes ganddynt ddiddordeb mewn datblygu eu busnes coetir.

A field
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.


| News
Samplu pridd i lywio rheolaeth maetholion ar fferm ffrwythau Gymreig
5 Chwefror 2020   Mae gwaith samplu pridd ar fferm ffrwythau a llysiau yng Nghymru wedi…
| Dashboards
Tir: Awst 2019 – Tachwedd 2019
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd tir allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen Cyswllt…
| News
Y frwydr yn erbyn chwyn yn poethi - prosiect rheoli dail tafol yn electroffisegol EIP yng Nghymru
10 Ionawr 2020   Mae dau ffermwr llaeth ger Rhaglan, Sir Fynwy, yn cymryd rhan mewn prosiect…
| News
‘Datblygwch eich sgiliau, datblygwch eich busnes!’ Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi’r cyfnod ymgeisio cyntaf ar gyfer y rhaglen sgiliau yn 2020
6 Ionawr 2020   Bydd y cyfnod ymgeisio cyntaf ar gyfer rhaglen sgiliau Cyswllt Ffermio yn…
Events
18 Chwef 2020
Moocall - Using calving and heat detection technology.
Clynderwen
Wasted time and lost profitability are pitfalls...
18 Chwef 2020
Reducing Dairy Cattle Lameness Workshop
Wrexham
Workshop attendees will have the opportunity to increase...
Hyfforddiant
19 Chwef 2020
Bovine Viral Diarrhoea (BVD) Workshop
Corwen
Workshop attendees will learn about the clinical signs,...
Hyfforddiant