Tir

Mae tua 84% o dir Cymru yn cael ei ffermio. Diolch i'n hinsawdd fwyn a gwlyb, mae'r tir yn ddelfrydol ar gyfer tyfu glaswellt, ac mae’r priddoedd cyfoethog a ffrwythlon ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cnydau âr a garddwriaeth.


Yn yr adran hon:

Soil in a persons hand
Pridd

Mae cynhyrchiant tir fferm yn dibynnu ar strwythur, deunydd organig a statws maethol y pridd.

Pan fydd priddoedd yn gweithio i'w potensial, gall ffermydd gyflawni cynnyrch ac ansawdd uwch a mwy cyson o ran porfa a chnydau.

Picture of grass
Glaswellt

Mae porfeydd parhaol i’w gweld ym mhob rhan o Gymru; yn wir, mae'n cyfrif am fwy na 75% o gyfanswm y tir sy’n cael ei ffermio. Gall porfeydd a phorthiant o ansawdd da helpu ffermwyr i wella eu cynnyrch llaeth a chynnydd pwysau byw. 

River flowing
Dŵr

Mae dŵr yn adnodd hanfodol ar ffermydd Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i ffermwyr er mwyn lleihau nifer yr achosion o lygredd yng Nghymru. Bydd ymgysylltu â'r gwasanaethau hyn yn creu manteision sylweddol i fusnesau fferm a'r gymuned a'r economi ehangach, sy'n dibynnu ar amgylchedd dŵr iach.

Horticulture soil
Garddwriaeth

Mae hinsawdd ffafriol a phriddoedd ffrwythlon Cymru yn rhoi’r cyfuniad perffaith ar gyfer tyfu cnydau garddwriaethol - o datws a llysiau, i ffrwythau meddal a ffrwythau perllan.

Wheat field
Tir âr

Mae canran tir ffermio Cymru a ddefnyddir ar gyfer tyfu cnydau âr yn gymharol isel, sef 6%, ond trwy gynhyrchu cnydau gwell mewn ffordd fwy effeithlon, gall tyfwyr elwa i'r eithaf o'r erwau hynny.

Piles of logs
Coetir

Mae Cyswllt Ffermio yn gallu cefnogi ffermwyr a choedwigwyr ym mhob agwedd ariannol o reoli coetiroedd proffidiol, p'un a ydynt yn ystyried sefydlu coetiroedd, rheoli coetiroedd neu p’un a oes ganddynt ddiddordeb mewn datblygu eu busnes coetir.

A field
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio


| News
Mae rhaglen Mentro Cyswllt Ffermio wedi cynorthwyo i hwyluso cytundeb menter ar y cyd lwyddiannus iawn rhwng dau deulu o ffermwyr yn Sir Gâr.
Mae rhaglen Mentro Cyswllt Ffermio wedi cynorthwyo i hwyluso cytundeb menter ar y cyd lwyddiannus…
| Case Studies
Rhagori ar Bori – Biff a defaid lefel uwch
25 November 2019   Astudiaethau Achos:   Morris Gwyn Parry, Orsedd Fawr Mae Gwyn yn…
| Case Studies
Gallai’r Ffynidwydd Llwydlas fod yn gyfeiriad newydd proffidiol i ffermydd Cymru, meddai tyfwr coed
22 Tachwedd 2019   Mae tyfwr coed Nadolig o Gymru’n bwriadu tyfu rhai mathau o goed yn…
| Publications
CFf - Rhifyn 24
| Focus
A allwch chi ragweld cynhyrchiant glaswellt yng Nghymru gan ddefnyddio data o loeren synhwyro o bell?
Prosiect Aml-Safle   Mae glaswellt yn gnwd hollbwysig ar gyfer systemau cynhyrchu da…
| News
A allwch chi ragweld cynhyrchiant glaswellt yng Nghymru gan ddefnyddio data o loeren synhwyro o bell?
19 Tachwedd 2019 Mae glaswellt yn gnwd hollbwysig ar gyfer systemau cynhyrchu da byw, ond ni…
Events
5 Rhag 2019
Reducing Dairy Cattle Lameness Workshop
Cardigan
Workshop attendees will have the opportunity to increase...
Training
5 Rhag 2019
Lambing Losses Part 2: Post-Lambing Losses from Birth to Weaning
Usk
Workshop attendees will learn about the main causes...
Training
5 Rhag 2019
Preparing for lambing
Swansea
Farming Connect are inviting you to a ‘Preparing...
Event