Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Byddant yn benodau byr, 20/30 munud o hyd ac yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol.

Bydd pennod newydd yn cael ei chyhoeddi bob pythefnos a bydd y themâu dros dymor yr Hydref yn cynnwys sgyrsiau a recordiwyd yn y digwyddiad Arallgyfeirio ac Arloesi Cymru, y digwyddiad Ffermio’r Amgylchedd a bydd cyfle i ddod i wybod mwy am ein ffermwyr arddangos newydd.

 

 


 

RHIFYN DIWEDDARAF:

Rhifyn 33 - Cyffro ym myd y cŵn defaid

Mae yna gyffro ym myd y cŵn defaid! Gyda chŵn yn gwerthu’n dda a sawl record byd yn cael ei thorri yn ddiweddar, mae’r diddordeb mewn hyfforddi cŵn defaid ar gynnydd yng Nghymru. A nôl yn 2018, mi ddaeth criw o ffermwyr ifanc at ei gilydd i ffurfio grŵp Agrisgôp er mwyn dysgu mwy am y grefft. Yn y bennod hon, rydym yn cwrdd â dau aelod o'r grŵp; Dewi Jenkins ac Elin Hope, yn ogystal â’i arweinydd; Elen Pencwm.

 

Penodau Diweddaraf:

 

Rhifyn 28 - Rheoli porfa'r ucheldir er budd economaidd ac amgylcheddol

Yn y bennod hon, rydym yn cwrdd â Swyddog Technegol Cig Coch newydd Cyswllt Ffermio ar gyfer Gogledd Cymru, Dr Non Williams. Mae Non newydd gwblhau astudiaeth PhD dros gyfnod o dair blynedd i gynaliadwyedd systemau ffermio gwartheg yn yr ucheldir. Yn benodol, edrychodd ar ffyrdd y gellir cynyddu cynhyrchiant porfa wrth ostwng unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylcheddol.

Trawsgrifiad Podlediad

 

Rhifyn 29 - System gaeafu ar laswellt yn unig ac adeiladu gwytnwch busnes trwy reoli pori

Yn ddiweddar ymwelwyd ag un aelodau'r grŵp Rhagori ar Bori, Bleddyn Davies, Blaenglowon Fawr, Talgarreg, Ceredigion i glywed sut mae ei reolaeth pori wedi esblygu ers cofrestru ar y rhaglen a sut mae'r elfen hon bellach yn gyrru ei ddyheadau busnes ar gyfer y dyfodol.

Trawsgrifiad Podlediad

 

Episode 30 - Carbon neutral farming – the path to ‘net zero’

The government has set a target of reaching ‘net zero’ in terms of greenhouse gas emissions by 2050 and the NFU wants to see farmers reaching that target by 2040. But how are we going to get there? What is ‘net zero’ and what does it mean for farmers in Wales? To tackle these questions we catch-up with Hugh Martineau from Brecon, who is a part of a group of farmers who have come together to try and map out the path to ‘net zero’.

Podcast Transcript

 

Rhifyn 31 - Nadolig fel dim arall? Rhagolygon ar gyfer y farchnad tyrcwn y Nadolig hwn

Mae grŵp o ffermwyr tyrcwn o Gymru wedi dod ynghyd i ffurfio grŵp Agrisgôp i rannu eu profiadau a helpu ei gilydd i baratoi ar gyfer Nadolig gwahanol iawn eleni. Mae effaith cyfyngiadau Covid wedi arwain at rywfaint o bryder ynghylch y galw am dyrcwn a maint yr aderyn sy'n cael ei archebu. Ond mae data cwsmeriaid yn awgrymu y bydd Nadolig 2020 yn ‘Nadolig fel dim arall’ gyda phobl eisiau gwneud ymdrech fwy eleni i ddathlu'r ŵyl. Tiwniwch i mewn i ddarganfod mwy am y tueddiadau cwsmeriaid diweddaraf gan yr ymgynghorydd bwyd a ffermio, Myrddin Davies, ac i ddarganfod sut mae un ffermwr tyrcwn o Ogledd Cymru, Malcolm Thomas, yn paratoi ar gyfer y farchnad eleni.

 

Rhifyn 32 - Edrych yn ôl ar dymor pori 2020 

Yn y bennod hon, mae Aled yn sgwrsio gyda Sarah Morgan o Precision Grazing Ltd a Tomos Huws, ffermwr llaeth o Lanrwst, am y Prosiect Porfa Cymru. Mae'r prosiect wedi bod yn gweithio gyda 43 o ffermydd ar draws Cymru i'w helpu i fesur glaswellt a gwella cynhyrchiant porfa.

Trawsgrifiad Podlediad