Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Byddant yn benodau byr, 20/30 munud o hyd ac yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol.

Bydd pennod newydd yn cael ei chyhoeddi bob pythefnos a bydd y themâu dros dymor yr Hydref yn cynnwys sgyrsiau a recordiwyd yn y digwyddiad Arallgyfeirio ac Arloesi Cymru, y digwyddiad Ffermio’r Amgylchedd a bydd cyfle i ddod i wybod mwy am ein ffermwyr arddangos newydd.

 

 


 

RHIFYN DIWEDDARAF:

Rhifyn 42 - Rheoli tyfiant glaswellt mewn hinsawdd sy'n newid

Gyda'r mis Ebrill hwn yn un o'r sychaf ac oeraf a gofnodwyd, gwelwyd tyfiant glaswellt i lawr i hanner yr hyn y byddent fel arfer ar ffermydd ledled Cymru. Yn y bennod hon, rydym yn trafod sut mae ffermwyr yn ymdopi â'r hinsawdd sy'n newid a ffyrdd o liniaru diffygion porthiant gyda Helen Mathieu, Rheolwr Ardal ar gyfer Germinal GB.

 

Penodau Diweddaraf:

 

Rhifyn 36 - pH y pridd yw'r allwedd i'r injan sy'n gyrru'r fferm

Ein gwestai yr wythnos hon yw'r agronomegydd, Rhys Owen. Mae'n credu'n gryf mai pH y pridd yw'r “allwedd i'r injan sy'n gyrru'r fferm”. Yn y bennod hon, mae'n sôn am bwysigrwydd samplu pridd yn gyson, deall y dadansoddiad a ffyrdd o gywiro'r pH yn y pridd er mwyn gwella perfformiad y fferm.

Trawsgrifiad Podlediad

 

Rhifyn 37 - Lleihau dibyniaeth ar gyffuriau anthelmintig ar gyfer mamogiaid yn ystod y cyfnod wyna drwy ddefnyddio triniaethau wedi’u targedu

Yn y bennod hon, rydym yn trafod strategaethau i leihau defnydd llyngyr mewn mamogiaid gyda'r ymgynghorydd defaid profiadol Lesley Stubbings a Rheolwr Gweithrediadau Ewropeaidd Technion, Eurion Thomas. Fel rhan o brosiect EIP, mae'n nhw wedi bod yn gweithio gyda grŵp o chwe ffermwr defaid yng nghanolbarth a de-orllewin Cymru i ddatblygu cynlluniau triniaeth llyngyr ar gyfer eu mamogiaid yn y cyfnod cyn, ac yn fuan ar ôl ŵyna.

Trawsgrifiad Podlediad

 

Rhifyn 38 - Sut lwyddodd ffermwr llaeth o Gymru arbed £25,000 y flwyddyn drwy daclo iechyd traed 

Mae ymchwil yn awgrymu bod oddeutu 1 o bob 3 buwch yng Nghymru yn gloff ar unrhyw un adeg. Gall cloffni gael effaith enfawr, nid yn unig ar les anifeiliaid, ond hefyd ar gynhyrchiant y busnes. Yn y bennod hon, rydyn ni’n cwrdd ag un o ffermwyr arddangos Cyswllt Ffermio, Russell Morgan o fferm Graig Olway, sydd wedi llwyddo i arbed dros £25,000 y flwyddyn trwy wella iechyd traed ei fuches laeth. Rydym hefyd yn clywed gan Sara Pedersen, milfeddyg anifeiliaid fferm sydd wedi bod yn cefnogi'r prosiect. 

 

Rhifyn 39 - Sut i gynaeafu silwair o safon.

Yr arbenigwr silwair Dr Dave Davies sy'n ymuno â ni i rannu ei awgrymiadau ar gynaeafu silwair o safon. Mae hefyd yn esbonio sut i osgoi rhai o'r camgymeriadau cyffredin sy'n cael eu gwneud tra'n cynaeafu, a sut i'w gwneud yn iawn.

 

Rhifyn 40 - A yw gwrtaith hylif yn fwy effeithiol na gwrtaith cyfansawdd?

Fel rhan o brosiect tair blynedd Partneriaeth Arloesi Ewropeaidd (EIP) Cymru, cynhaliwyd treialon ar bedair fferm yn Sir Benfro a Ceredigion i weld a yw porthiant foliar (gwrtaith hylifol) yn fwy effeithiol na gwrtaith cyfansawdd confensiynol. Yn y bennod hon, rydyn ni'n cwrdd â'r ymgynghorydd Nigel Howells sydd wedi bod yn arwain y prosiect ymchwil ac un o ffermwyr y prosiect - Mike Smith o Fferm Pelcomb ger Hwlffordd.

 

Rhifyn 41 - Pâr o Gymru yn dringo ysgol ffermio Seland Newydd

Yn 2016, gadawodd Nia Jones a’i gŵr Marc Gymru i ddilyn eu breuddwyd o redeg fferm laeth yn Seland Newydd. Dair blynedd yn ddiweddarach, fe ddaethon nhw'n ail yng nghystadleuaeth genedlaethol Ffermwr Cyfran y Flwyddyn yn Seland Newydd. Tipyn o gamp! Yn y bennod hon, mae Nia yn rhannu'r stori tu ôl i'w llwyddiant ac yn datgelu'r cam nesaf yn eu taith wrth iddynt barhau i ddringo'r ysgol ffermio.