Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Byddant yn benodau byr, 20/30 munud o hyd ac yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol.

Bydd pennod newydd yn cael ei chyhoeddi bob pythefnos a bydd y themâu dros dymor yr Hydref yn cynnwys sgyrsiau a recordiwyd yn y digwyddiad Arallgyfeirio ac Arloesi Cymru, y digwyddiad Ffermio’r Amgylchedd a bydd cyfle i ddod i wybod mwy am ein ffermwyr arddangos newydd.


Rhifyn 1 - Pori Cylchdro

Bydd Aled Jones a Jim Ellis yn darganfod manteision pori cylchdro trwy siarad gyda'r arbenigwr James Daniels o Precision Grazing Ltd a mynd i weld Rhidian Glyn ar Fferm Rhiwgriafol ac Irwel Jones ar Fferm Aberbranddu.

 

Gallwch hefyd wylio'r podlediad hwn ar ein sianel Youtube trwy glicio yma.

 

Rhifyn 2 - Arloesi ac Arallgyfeirio

Yn y bennod hon, bydd Aled a Jim yn rhannu uchafbwyntiau digwyddiad newydd Cyswllt Ffermio o’r enw Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru. Mae'r podlediad yn cynnwys trafodaethau gyda Daniel Sumner o Microsoft, Geraint Hughes o gwmni Bwydydd Madryn, Wilfred-Emmanuel Jones (The Black Farmer), Llion Pughe o gwmni Y Gorau o Gymru ac Eirwen Williams, Pennaeth Cyswllt Ffermio ynghyd â nifer o'r arddangoswyr masnach ac ymwelwyr.

 

Rhifyn 3 - Ffermio'r Amgylchedd

Yn y bennod hon, bydd Aled a Jim yn trafod yr amgylchedd a sut y gall gwella perfformiad amgylcheddol helpu i wneud busnesau ffermio yn fwy cynaliadwy a phroffidiol. Yn ddiweddar, aethant i ddigwyddiad a drefnwyd gan Cyswllt Ffermio o’r enw Ffermio’r Amgylchedd yng nghanolfan Ymchwil Henfaes sy’n rhan o Brifysgol Bangor ac mae’r podlediad yn cynnwys sgyrsiau gyda Prysor Williams, Llŷr Jones, Dewi Hughes, Teleri Fieldon, Geraint Davies a Rhys Griffith.

Gallwch hefyd wylio'r podlediad hwn ar ein sianel Youtube trwy glicio yma.

 

Rhifyn 4 - John Yeomans

Mae’r bennod hon yn dod o ardal Adfa ger y Drenewydd, cartref John Yoemans ai deulu ar Fferm Llwyn y Brain. Mae John yn ffermio mewn partneriaeth â’i wraig, Sarah ac mae’r fferm yn ymestyn i 284 erw. Mae nhw cadw buches sugno o 70 o wartheg a diadell o 500 o ddefaid Beulah.

Y rheswm mae Aled a Jim wedi mynd i weld John yw i glywed mwy am ei brosiect ymchwil trwy Gyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio a'i galluogodd i ymweld â Iwerddon a’r Ffindir i ehangu ei wybodaeth am wella ein defnydd o borfa a datblygu gwell system o ddosbarthu carcasau cig eidion a chig oen.

Mae John yn mynegi ei farn ei hun, nid barn Cyswllt Ffermio.

 

Rhifyn 5 - Rick de Vor

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ddisgwyliadau amgylcheddol newydd i ffermwyr yng Nghymru yn enwedig o ran rheoli maetholion. O'r 1af Ionawr 2020, bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno i reoli pan fydd nitrogen a gwrtaith yn cael ei wasgaru ar y tir, faint o gapasiti storio sydd ei angen ar gyfer slyri yn ogystal â'r angen i baratoi cynlluniau a chofnodion manwl.
Gan ragweld y rheolau newydd hyn, trefnodd Cyswllt Ffermio ddigwyddiad (ar y cyd gyda AHDB) ar Fferm Coleg Gelli Aur. Un o'r prif siaradwyr oedd yr Ysgolhaig Nuffield, Rick de Vor or Iseldiroedd. Wnaeth Aled ddal i fyny ag ef yn ystod y dydd i ddysgu mwy am sut mae wedi addasu i ffermio o fewn rheoliadau llym iawn ynghylch rheoli maetholion a sut mae wedi'i weld rhai buddion i'w fusnes.

 

Rhifyn 6 - Academi Amaeth Grŵp Busnes ac Arloesedd – Taith Astudio i’r Iseldiroedd

Dewch i glywed am daith astudio’r Academi Amaeth I’r Iseldiroedd, yn cynnwys eu ymweld i’r fferm unigryw sydd yn arnofio ar wyneb y dŵr yn Rotterdam.

 

Rhifyn 7 - Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips

Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips, Fferm Clearwell, Caerdydd sydd wedi manteisio ar rhaglen Cyfnewid Rheolaeth Cyswllt Ffermio yn ddiweddar. Yn y rhifyn yma mae Aled a Jim yn ymweld ar fferm ar adeg prysuraf y flwyddyn iddynt.

 

Rhifyn 8 - Fferm Arddangos Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn

Yn y bennod hon, rydym yn ymweld â Fferm Erw Fawr yn Ynys Môn, sef un o ffermydd arddangos newydd Cyswllt ffermio. Cawn gwmni Ceredig Evans, perchennog y fferm a Rhys Davies, Swyddog technegol llaeth Cyswllt Ffermio. 

 

Rhifyn 9 - Taith Astudio’r Academi Amaeth (Iau) i Wlad yr Iâ

Dilynwch yr Academi Amaeth Iau wrth iddynt edrych ar amaethyddiaeth ac arallgyfeirio ar ffermydd yng Ngwlad yr Iâ. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae ymweliad â gwesty fferm, fferm laeth a defaid, fferm domato, lladd-dy a chyfarfod gyda'r asiantaeth farchnata “Icelandic Lamb”.

 

Rhifyn 10 - Technoleg "Feed Face" Genus yn cael ei threiali ar fferm odro roboteg

Yn y bennod hon, rydym yn ymweld â Fferm Hardwick ger Y Fenni i gwrdd â’r ffermwr llaeth, David Jones, ac Ymgynghorydd Gwasanaethau Technegol Genus, Patrick Spencer. Mae David a Patrick yn esbonio manteision defnyddio technoleg “feed face” Genus i fonitro ymddygiad y fuwch wrth fwydo a'i hymddygiad cyffredinol. Hardwick yw'r Fferm gynta yn y Deyrnas Unedig i osod y dechnoleg yma.

Bydd diwrnod agored yn Hardwick ar y 7fed o Fai, dewch i weld y dechnoleg ar waith.

 

Rhifyn 11 - Arallgyfeirio ar Ffermydd gyda Jeremy Bowen Rees

Yn y cyntaf mewn cyfres o benodau sy'n edrych ar arallgyfeirio ar ffermydd, mae Jeremy Bowen Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr Landsker Business Solutions, yn trafod yr ystyriaethau allweddol wrth ddatblygu menter wledig newydd, y tueddiadau sy'n dod i'r amlwg a chyfleoedd y dyfodol.