Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Byddant yn benodau byr, 20/30 munud o hyd ac yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol.

Bydd pennod newydd yn cael ei chyhoeddi bob pythefnos a bydd y themâu dros dymor yr Hydref yn cynnwys sgyrsiau a recordiwyd yn y digwyddiad Arallgyfeirio ac Arloesi Cymru, y digwyddiad Ffermio’r Amgylchedd a bydd cyfle i ddod i wybod mwy am ein ffermwyr arddangos newydd.

 

 


 

RHIFYN DIWEDDARAF:

Rhifyn 29 - System gaeafu ar laswellt yn unig ac adeiladu gwytnwch busnes trwy reoli pori

Yn ddiweddar ymwelwyd ag un aelodau'r grŵp Rhagori ar Bori, Bleddyn Davies, Blaenglowon Fawr, Talgarreg, Ceredigion i glywed sut mae ei reolaeth pori wedi esblygu ers cofrestru ar y rhaglen a sut mae'r elfen hon bellach yn gyrru ei ddyheadau busnes ar gyfer y dyfodol.

 

Rhifyn 1 - Pori Cylchdro

Bydd Aled Jones a Jim Ellis yn darganfod manteision pori cylchdro trwy siarad gyda'r arbenigwr James Daniels o Precision Grazing Ltd a mynd i weld Rhidian Glyn ar Fferm Rhiwgriafol ac Irwel Jones ar Fferm Aberbranddu.

 

Gallwch hefyd wylio'r podlediad hwn ar ein sianel Youtube trwy glicio yma.

 

Rhifyn 2 - Arloesi ac Arallgyfeirio

Yn y bennod hon, bydd Aled a Jim yn rhannu uchafbwyntiau digwyddiad newydd Cyswllt Ffermio o’r enw Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru. Mae'r podlediad yn cynnwys trafodaethau gyda Daniel Sumner o Microsoft, Geraint Hughes o gwmni Bwydydd Madryn, Wilfred-Emmanuel Jones (The Black Farmer), Llion Pughe o gwmni Y Gorau o Gymru ac Eirwen Williams, Pennaeth Cyswllt Ffermio ynghyd â nifer o'r arddangoswyr masnach ac ymwelwyr.

 

Rhifyn 3 - Ffermio'r Amgylchedd

Yn y bennod hon, bydd Aled a Jim yn trafod yr amgylchedd a sut y gall gwella perfformiad amgylcheddol helpu i wneud busnesau ffermio yn fwy cynaliadwy a phroffidiol. Yn ddiweddar, aethant i ddigwyddiad a drefnwyd gan Cyswllt Ffermio o’r enw Ffermio’r Amgylchedd yng nghanolfan Ymchwil Henfaes sy’n rhan o Brifysgol Bangor ac mae’r podlediad yn cynnwys sgyrsiau gyda Prysor Williams, Llŷr Jones, Dewi Hughes, Teleri Fieldon, Geraint Davies a Rhys Griffith.

Gallwch hefyd wylio'r podlediad hwn ar ein sianel Youtube trwy glicio yma.

 

Rhifyn 4 - John Yeomans

Mae’r bennod hon yn dod o ardal Adfa ger y Drenewydd, cartref John Yoemans ai deulu ar Fferm Llwyn y Brain. Mae John yn ffermio mewn partneriaeth â’i wraig, Sarah ac mae’r fferm yn ymestyn i 284 erw. Mae nhw cadw buches sugno o 70 o wartheg a diadell o 500 o ddefaid Beulah.

Y rheswm mae Aled a Jim wedi mynd i weld John yw i glywed mwy am ei brosiect ymchwil trwy Gyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio a'i galluogodd i ymweld â Iwerddon a’r Ffindir i ehangu ei wybodaeth am wella ein defnydd o borfa a datblygu gwell system o ddosbarthu carcasau cig eidion a chig oen.

Mae John yn mynegi ei farn ei hun, nid barn Cyswllt Ffermio.

 

Rhifyn 5 - Rick de Vor

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ddisgwyliadau amgylcheddol newydd i ffermwyr yng Nghymru yn enwedig o ran rheoli maetholion. O'r 1af Ionawr 2020, bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno i reoli pan fydd nitrogen a gwrtaith yn cael ei wasgaru ar y tir, faint o gapasiti storio sydd ei angen ar gyfer slyri yn ogystal â'r angen i baratoi cynlluniau a chofnodion manwl.
Gan ragweld y rheolau newydd hyn, trefnodd Cyswllt Ffermio ddigwyddiad (ar y cyd gyda AHDB) ar Fferm Coleg Gelli Aur. Un o'r prif siaradwyr oedd yr Ysgolhaig Nuffield, Rick de Vor or Iseldiroedd. Wnaeth Aled ddal i fyny ag ef yn ystod y dydd i ddysgu mwy am sut mae wedi addasu i ffermio o fewn rheoliadau llym iawn ynghylch rheoli maetholion a sut mae wedi'i weld rhai buddion i'w fusnes.

 

Rhifyn 6 - Academi Amaeth Grŵp Busnes ac Arloesedd – Taith Astudio i’r Iseldiroedd

Dewch i glywed am daith astudio’r Academi Amaeth I’r Iseldiroedd, yn cynnwys eu ymweld i’r fferm unigryw sydd yn arnofio ar wyneb y dŵr yn Rotterdam.

 

Rhifyn 7 - Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips

Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips, Fferm Clearwell, Caerdydd sydd wedi manteisio ar rhaglen Cyfnewid Rheolaeth Cyswllt Ffermio yn ddiweddar. Yn y rhifyn yma mae Aled a Jim yn ymweld ar fferm ar adeg prysuraf y flwyddyn iddynt.

 

Rhifyn 8 - Fferm Arddangos Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn

Yn y bennod hon, rydym yn ymweld â Fferm Erw Fawr yn Ynys Môn, sef un o ffermydd arddangos newydd Cyswllt ffermio. Cawn gwmni Ceredig Evans, perchennog y fferm a Rhys Davies, Swyddog technegol llaeth Cyswllt Ffermio. 

 

Rhifyn 9 - Taith Astudio’r Academi Amaeth (Iau) i Wlad yr Iâ

Dilynwch yr Academi Amaeth Iau wrth iddynt edrych ar amaethyddiaeth ac arallgyfeirio ar ffermydd yng Ngwlad yr Iâ. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae ymweliad â gwesty fferm, fferm laeth a defaid, fferm domato, lladd-dy a chyfarfod gyda'r asiantaeth farchnata “Icelandic Lamb”.

 

Rhifyn 10 - Technoleg "Feed Face" Genus yn cael ei threiali ar fferm odro roboteg

Yn y bennod hon, rydym yn ymweld â Fferm Hardwick ger Y Fenni i gwrdd â’r ffermwr llaeth, David Jones, ac Ymgynghorydd Gwasanaethau Technegol Genus, Patrick Spencer. Mae David a Patrick yn esbonio manteision defnyddio technoleg “feed face” Genus i fonitro ymddygiad y fuwch wrth fwydo a'i hymddygiad cyffredinol. Hardwick yw'r Fferm gynta yn y Deyrnas Unedig i osod y dechnoleg yma.

Bydd diwrnod agored yn Hardwick ar y 7fed o Fai, dewch i weld y dechnoleg ar waith.

 

Rhifyn 11 - Arallgyfeirio ar Ffermydd gyda Jeremy Bowen Rees

Yn y cyntaf mewn cyfres o benodau sy'n edrych ar arallgyfeirio ar ffermydd, mae Jeremy Bowen Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr Landsker Business Solutions, yn trafod yr ystyriaethau allweddol wrth ddatblygu menter wledig newydd, y tueddiadau sy'n dod i'r amlwg a chyfleoedd y dyfodol.

 

Rhifyn 13 - Diwrnod Hud a gwerth glaswellt y gwanwyn gyda Rhys Williams, Precision Grazing Ltd.

Gwrandewch ar ein Podlediad diweddaraf gyda Rhys Williams, Precsion Grazing Ltd. Mae Rhys yn amlinellu gwerth glaswellt y gwanwyn ac yn trafod y ffordd orau i'w ddefnyddio yn ystod gwanwyn heriol 2020.

 

Rhifyn 14 - Defnyddio a Gwasgaru Slyri’n Ddiogel

Mae cwrs newydd wedi cael ei lansio i helpu dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau i reoli slyri a thail yn ddiogel. Aeth Aled draw i un o’u cyrsiau peilot yn gynharach eleni lle gwrddodd e gyda Chris Duller, arbenigwr mewn rheoli pridd a maetholion, Keith Owen, ymgynghorydd seilwaith fferm a Kevin Thomas o Lantra Cymru.

 

Rhifyn 15 - Llywio'ch busnes ffermio trwy’r Coronafeirws

Yn y bennod hon, mae Dr Nerys Llewelyn Jones o gwmni cyfreithwyr Agri Advisor yn rhoi trosolwg o'r rheolau newydd a'r cymorth ariannol sydd ar gael i helpu ffermwyr a busnesau sydd wedi arallgyfeirio i lywio eu ffordd trwy bandemig y Coronafeirws. Hefyd, mae Eirwen Williams o Menter a Busnes yn esbonio sut y mae Cyswllt Ffermio yn cefnogi’r diwydiant yn ddigidol yn ystod yr argyfwng presennol ac mae’n annog pawb i gadw mewn cysylltiad.

 

Rhifyn 16 - Arallgyfeirio i werthu “Biltong”

Yn 2017, cafodd Michael a Rachel George, y syniad i fynd â chig eidion o’u fferm deuluol a throi’n biltong - byrbryd cig wedi’i ysbrydoli gan ddiwylliant De Affrica. Dair blynedd yn ddiweddarach, mae'r fenter wedi tyfu'n allan o’u cegin i adeilad pwrpasol ac maent wedi llwyddo i ddatblygu’r brand “From Our Farm”. Tiwniwch mewn i glywed eu stori.

 

Rhifyn 17 - Opsiynau Cnydau Porthiant gyda Marc Jones

Yn y bennod hon mae Jim Ellis yn siarad â Marc Jones, arbenigwr adnabyddus mewn cnwd porthiant a gaeafu stôc tuallan. Mae'n ffermio 500 erw ar Ystâd Powis ger y Trallwng ac yn tyfu 50 i 60 erw o fetys porthiant yn flynyddol. Mae Marc yn rhedeg trwy'r manteision ag anfanteision o aeafu allan ar gnydau porthiant a beth i'w ystyried os ydych chi'n cynllunio hau cnwd eleni.

 

Rhifyn 18 - Clust i Ddaear ‘Seland Newydd’ gyda Rhys Williams

Yn gynharach eleni wnaeth Rhys Williams o gwmni Precision Grazing Ltd ymweld â Seland Newydd i gwrdd ag ymgynghorwyr amaethyddol blaenllaw, i weld systemau cynhyrchu da byw cynaliadwy ac i asesu sut mae diwydiant amaethyddol y wlad yn ymateb i'r heriau amgylcheddol. Tiwniwch fewn i ddarganfod beth ddysgodd ef.

 

Rhifyn 19 - Manteision ac anfanteision system silwair aml-doriad

Yn y bennod hon mae Aled yn siarad gyda’r ffermwr Hugo Edwards o Gasnewydd, Gwent, a Richard Gibb, Mentor Cyswllt Ffermio sydd wedi bod yn gweithio i wella cynhyrchiant llaeth o borthiant trwy weithredu system silwair aml-doriad. Cewch glywed sut mae'r fferm wedi cyflawni arbedion ariannol sylweddol trwy gynhyrchi mwy o laeth o borthiant.

 

Rhifyn 20 - Ennill gwell dealltwriaeth o'ch busnes trwy fod yn aelod o grŵp trafod

Yr wythnos hon mae Aled yn cyfweld Iwan Davies, Hafod y Maidd, Corwen sydd yn aelod o Grŵp Bîff Hiraethog. Yn ôl Iwan mae bod yn rhan o'r grŵp yn hanfodol i wella perfformiad ei fusnes. Ymgynghorydd busnes gyda cwmni Kite Consulting yw Geraint Jones sydd wedi bod yn dadansoddi perfformiad busnes y grŵp ac wedi ymdrechu i gynyddu maint yr elw dros y blynyddoedd diwethaf.

 

Rhifyn 21 - Trosolwg wythnos Merched Mewn Amaeth Cyswllt Ffermio

Yr wythnos hon fyddwn ni'n edrych nôl ar wythnos Merched Mewn Amaeth Cyswllt Ffermio, ac yn pasio'r awenau i gyflwynwraig gwadd sydd yn holi tair a ymunodd ar wythnos yn ddigidol i glywed eu hargraffiadau nhw.

 

Rhifyn 22 - Arallgyfeirio i fythynnod gwyliau – hanes Ffermdy Plas Gwyn

Er gwaethaf yr heriau y mae'r diwydiant twristiaeth wedi'u hwynebu yn ystod y misoedd diwethaf y sgil pandemig Covid-19, bu diddordeb o'r newydd mewn arallgyfeirio i fythynnod gwyliau. Gyda mwy o bobl yn ystyried aros yn y DU ar gyfer eu gwyliau, a allai hyn fod yn gyfle i fusnesau ffermio? Yn y bennod hon, rydym yn clywed stori un o’n cyd-gyflwynwyr, Jim Ellis. Mae ei deulu wedi cyfuno ffermio â thwristiaeth ers blynyddoedd lawer ac yn ddiweddar mae Jim wedi cwblhau prosiect adnewyddu mawr ar ffermdy Plas Gwyn. Tiwniwch fewn i glywed mwy am ei brofiadau a sut mae Jim wedi defnyddio'i sgiliau mewn marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol i ddefnydd da.

 

Rhifyn 23 - Manteision plannu coed ar eich tir

Ydych chi wedi ystyried plannu coed ar eich fferm? Ydych chi'n ymwybodol o'r holl fuddion a'r potensial incwm? Yn y bennod hon, mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio, yn egluro'r opsiynau ac yn trafod am yr egwyddor holl bwysig o gael y goeden iawn yn y lleoliad iawn am y rheswm iawn.

 

Rhifyn 24 - Marchanta cig cymru yng nghwmni Mark Mc C, arbennigwr yn y farchnad bwyd a diod. 

Dyma gyfweliad gyda'r arbennigwr marchnata bwyd a diod Mark McC. Trafodir y ffordd mae Cymru'n marchnata cynnyrch Cymreig a'r modd mae'r farchnad bwyd a diod yn Llundain yn gweld ein cynnyrch. 

 

Rhifyn 25 - Rheoli’r Gaeaf i Lwyddo’n y Gwanwyn

Mae cynllunio'ch pori gaeaf yn allweddol i wneud y mwyaf o’ch glaswellt yn y gwanwyn. Yn y bennod hon, mae Rhys Williams o gwmni Precision Grazing Ltd yn siarad am y broses o greu cyllideb porthiant gaeaf ac yn egluro'r opsiynau ar gyfer llenwi unrhyw fylchau porthiant dros y misoedd nesaf.

 

Rhifyn 26 - Yn gryfach gyda'n gilydd - Cymdogion yn symud o'r confensiynol i sefydlu menter laeth ar y cyd

Yn y bennod hon rydym yn cyfarfod â dau ffermwr blaengar, Emyr Owen a Gwydion Jones sydd wedi penderfynu ymuno a sefydlu buches sy’n lloeua yn ystod y gwanwyn ar y bryniau uwchben Llanrwst.

 

Rhifyn 27 - Mae Amaethyddiaeth angen yr Amgylchedd ac mae'r Amgylchedd angen Amaethyddiaeth

Dyma farn ein cyfrannwr yr wythnos hon, Dr Prysor Williams. Mae Aled Jones yn gofyn i Prysor am ei weledigaeth ar gyfer y diwydiant Amaeth yng Nghymru dros y ddeng mlynedd nesaf a sut y bydd rhaid bachu ar y cyfle i ddatblygu brand sydd yn gyfeillgar i'r amgylchedd ac o safon lles anifeiliaid uchel.

 

Rhifyn 28 - Rheoli porfa'r ucheldir er budd economaidd ac amgylcheddol

Yn y bennod hon, rydym yn cwrdd â Swyddog Technegol Cig Coch newydd Cyswllt Ffermio ar gyfer Gogledd Cymru, Dr Non Williams. Mae Non newydd gwblhau astudiaeth PhD dros gyfnod o dair blynedd i gynaliadwyedd systemau ffermio gwartheg yn yr ucheldir. Yn benodol, edrychodd ar ffyrdd y gellir cynyddu cynhyrchiant porfa wrth ostwng unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylcheddol.