Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Byddant yn benodau byr, 20/30 munud o hyd ac yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol. Bydd pennod newydd yn cael ei chyhoeddi bob pythefnos.

 

 


 

RHIFYN DIWEDDARAF:

Rhifyn 67 - Ffermio adfywiol ar sail porthiant gyda Marc Jones, Trefnant Hall, Y Trallwng

Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts yn ailymweld â Marc Jones a'i deulu yn Trefnant, Y Trallwng. Cafodd Marc ei wobrwyo’n haeddiannol y llynedd gyda gwobr ffermwr tir glas y flwyddyn Cymdeithas Glaswelltir Prydain. Mae Lisa a Marc yn ymweld ag ardaloedd o’r fferm i brofi’r gwyndonnydd amlrhywogaeth newydd a’u manteision a’u heriau, gan gynnwys lliniaru’r her yn erbyn cost gwrtaith uchel a phatrymau tywydd eithafol. Mae'r bennod hon yn un na ddylid ei cholli.

 

 

Penodau Diweddaraf:

 

Rhifyn 61 -  Anna Jones ar yr argyfwng perthynas rhwng gwlad a thref

Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur ac Ysgolhaig Nuffield, Anna Jones. Cafodd Anna ei magu ar fferm ucheldir ei theulu ar y gororau ac mae i’w chlywed yn aml ar raglen Farming Today ar BBC Radio 4. Yn gynharach eleni cyhoeddodd ei llyfr cyntaf – Divide – ac mae’n ymuno â ni ar y podlediad i sôn am y rhaniadau diwylliannol rhwng cymunedau gwledig a threfol a pham na fu erioed amser gwell i bontio’r rhaniad hwnnw.

 

Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc

Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma ddal i fyny ag Euros Davies – newydd-ddyfodiad i’r busnes o dyfu tatws. Ar ddarn o dir ei deulu ger Aberdaugleddau, mae wedi bod yn brysur yn plannu tatws yn barod i’w gwerthu a’u marchnata trwy gwmni Puffin Produce. Gwrandewch i ddysgu mwy am yr hyn sydd ei angen i sefydlu cnwd llwyddiannus a sut y gall gweithio ar y cyd â chyd-dyfwyr leihau'r baich cost o brynu offer newydd.

 

Rhifyn 63 - Moor Farm: ymgyrch gyson i sicrhau effeithlonrwydd

Mae Andrew Rees o Moor Farm, ger Hwlffordd, yn rhoi pwyslais enfawr ar effeithlonrwydd o fewn y busnes. Rhwng 2016 a 2019, roedd y fferm yn un o Safleoedd Arddangos Cyswllt Ffermio lle cynhaliodd arbrawf i fanteision gwndwn amlrywogaeth. Gwrandewch i glywed mwy am ganlyniad y treial, barn Andrew ar wella iechyd y pridd, ei brofiadau o ddefnyddio gwrtaith hylifol a ffyrdd o wneud y gorau o slyri’r fferm.

 

Rhifyn 64 - Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022

Gyda dychweliad hir-ddisgwyliedig digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru, fe wnaethom achub ar y cyfle i fynychu a dal i fyny â dau o’r prif siaradwyr – Tom Pemberton a RegenBen. Mae Tom Pemberton yn ffermwr, yn bersonoliaeth teledu, yn awdur ac yn ffenomen cyfryngau cymdeithasol o Swydd Gaerhirfryn, ac mae Ben Taylor-Davies o Ross-on-Wye (aka RegenBen) yn agronomegydd a drodd yn ymgynghorydd amaethyddiaeth adfywiol.

 

Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm

Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu’r hyn y mae wedi bod yn ei wneud i wella perfformiad amgylcheddol ac economaidd ei fferm o blannu gwrychoedd newydd i gyflwyno system gylchbori a threialu amaeth-goedwigaeth. Hefyd ar y podlediad mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio, sydd wedi bod yn gweithio gyda Fedw Arian fel un o ffermydd ffocws Cyswllt Ffermio.

 

Rhifyn 66 - Busnes ac Arloesedd yn Rhanbarth y Basg o Sbaen

Rhywbeth ychydig yn wahanol yn y bennod hon wrth i ni gael ein harwain gan arweinydd yr Academi Amaeth, Llyr Derwydd ac aelodau o’r rhaglen Busnes ac Arloesedd wrth iddynt ymweld â Bilboa a rhanbarth y Basg. Mae'n daith wib o amgylch arferion ffermio amrywiol y rhanbarth, o fferm laeth confensiynol yn Laukiz i winllan a chynhyrchydd tomatos yn Arrankudiaga. Bu'r grŵp hefyd yn ymweld â Mutriku, pentref glan môr lle mae'r gwaith trydan tonnau cyntaf yn Ewrop. Mae’r daith hon yn sicr wedi ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arloeswyr ac entrepreneuriaid ffermio a choedwigaeth yng Nghymru.

 

Cliciwch yma i wrando

 


Tudalennau cysylltiedig:


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Podlediad Clust i'r Ddaear