Dŵr

River

Mae dŵr yn adnodd hanfodol ar ffermydd Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i ffermwyr er mwyn lleihau nifer yr achosion o lygredd yng Nghymru. Bydd ymgysylltu â'r gwasanaethau hyn yn creu manteision sylweddol i fusnesau fferm a'r gymuned a'r economi ehangach, sy'n dibynnu ar amgylchedd dŵr iach.


Yn yr adran hon:

Dŵr Glan
Dŵr Glan

Mae Cyswllt Ffermio’n cydlynu cynllun dan arweiniad diwydiant i fynd i’r afael yn uniongyrchol â llygredd o amaethyddiaeth yng Nghymru er mwyn sicrhau Dŵr Glan yn ein afonydd

soil sampling
Cynllunio Rheoli Maetholion

Ystyriwch eich patrymau tir glas a chnydau - mae mynd i’r afael â rheolaeth pridd a maeth a rheoli tail buarth yn hanfodol os ydych yn anelu ar redeg menter sy’n perfformio gyda’r gorau, gyda’r canlyniadau perfformiad uchaf

advice
Gwasanaeth Cynghori

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

mentoring
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol

EIP
Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Darparu cefnogaeth i brosiectau sy'n dangos arloesedd drwy gysylltu ymchwil gyda gweithgareddau ffermio a choedwigaeth

agrisgôp (delwedd)
Agrisgôp

Eich cyfle i ymuno â phobl fusnes o'r un anian, sy'n cwrdd yn rheolaidd i rannu heriau, datblygu syniadau a chefnogi ei gilydd trwy newid.

Prosiectau
Prosiectau

Mae prosiectau a threialon ar y fferm yn canolbwyntio ar, integreiddio technoleg newydd a / neu ddulliau newydd o reoli. Codi safonau effeithlonrwydd ar y fferm trwy leihau mewnbynnau a chynyddu allbynnau gyda'r nod o edrych ar ffyrdd o gynyddu proffidioldeb

training
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes


Tudalennau Cysylltiedig