Dŵr Glan

Mae Cyswllt Ffermio’n cydlynu cynllun dan arweiniad diwydiant i fynd i’r afael yn uniongyrchol â llygredd o amaethyddiaeth yng Nghymru er mwyn sicrhau Dŵr Glan yn ein afonydd.

 

 

 

Mae’r cefnogaeth canlynol ar gael gan Cyswllt Ffermio er mwyn eich cynorthwyo i leihau llygredd amaethyddol a gwella ansawdd dŵr:

Am fwy o wybodaeth ar y gwasanaethau yma, cysylltwch a ni yma, neu cysylltwch a’ch Swyddog Datblygu lleol

 

Gwasanaeth Cynghori

Darparu cyngor arbenigol, annibynnol, cyfrinachol wedi’i deilwra.

  • Cyllid hyd at 80% am gyngor un i un
  • Cyllid o 100% am gyngor grŵp*

Mae enghreifftiau o’r cyngor sydd ar gael yn cynnwys:

  • Cynllunio rheolaeth pridd a maetholion
  • Rheoli a storio slyri a thail buarth
  • Isadeiledd Fferm

 

Sgiliau a Hyfforddiant

Mae Cyswllt Ffermio yn cynnig 80% ar Ddyfarniad Technegol mewn defnyddio a gwasgaru slyri a thail buarth yn ddiogel.

Nod y cwrs yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau wrth ddefnyddio a gwasgaru slyri a thail buarth mewn modd diogel.

Ewch i’r dudalen hyfforddiant am fwy o wybodaeth ar sut i ymgeisio am gymhorthdal

 

Clinigau un-i-un

Cyfle i asesu a thrafod materion amrywiol gydag ymgynghorydd ar sail un-i-un. Mae ein hamrywiaeth o glinigau yn cynnwys clinigau Priddoedd a Glaswelltir a chlinigau Seilwaith a Dylunio Adeiladau

 

Mentora

Hyd at 15 awr o fentora gan ffermwyr sydd wedi gwneud newidiadau cadarnhaol ar eu ffermydd eu hunain wedi’i ariannu’n llawn

 

Gwasanaeth Cefnogi Cynllun Rheoli Cynaliadwy

Mae’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy yn darparu cymorth ariannol ar gyfer ystod o weithgareddau a fydd yn gwella rheolaeth o’n hadnoddau naturiol. Mae gwasanaeth cefnogi wedi cael ei lansio sy’n darparu cefnogaeth i grwpiau o ffermwyr sy’n dymuno ymgeisio ar gyfer y cynllun

 

Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Gall grwpiau sydd â syniadau arloesol i fynd i'r afael â llygredd amaethyddol ddatblygu prosiect gyda chymorth trwy raglen EIP Wales.

 

Agrisgôp

Gan weithio ar y cyd fel rhan o grŵp Agrisgôp, gallwch gael mynediad at wybodaeth arbenigol i archwilio a datblygu opsiynau hyfyw i fynd i’r afael â materion penodol

 

Cymorthfeydd Cynllunio

1 awr o gyngor ar gael gan ymgynghorydd cynllunio annibynnol.

 

Prosiectau a Digwyddiadau Rhwydwaith Arddangos

Prosiectau a digwyddiadau yn arddangos dyfeisiadau newydd mewn ffermio a choedwigaeth.

 

Modiwlau E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes

 

*Wedi’i ariannu hyd at 80% hyd at uchafswm o €1500 (ewro) am bob achos o gyngor un-i-un, neu wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer cyngor grŵp (lleiafswm o tri yn y grwp) hyd at uchafswm o €1500 (ewro) i bob aelod o’r grŵp.


Yr Erthyglau Technegol ac Adroddiadau diweddaraf

 

Cefnogaeth Cyswllt Ffermio ar gyfer dŵr glân ar Ynys Môn

Cyswllt Ffermio yn mynd i’r afael â llygredd dŵr ger Pentywyn

Cyswllt Ffermio yn mynd i’r afael â llygredd dŵr yn nhalgylch y Gele

Ymgyrch Cyswllt Ffermio i leihau llygredd amaethyddol

Gwasanaeth newydd i gefnogi ffermwyr a choedwigwyr i ymgeisio am y Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) – Rhaglen Datlygu Gwledig, Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru

Ffermwyr yn gweithredu er mwyn mynd i’r afael â llygredd amaethyddol yng Nghymru

Effeithlonrwydd pridd yn ganolog i reolaeth fferm mewn busnes da byw cymysg yn Wrecsam

Gwell rheolaeth ar bridd: osgoi cywasgu pridd