Gwasanaeth Cynghori

Nid yw cyflwyno cais yn sicrhau cyllid ar gyfer y cyngor y gwneir cais amdano. Arhoswch am ohebiaeth yn cadarnhau’r cyllid. Bydd eich cais yn cael ei roi ar restr neilltuedig.

Gall ymyriadau eraill fod ar gael drwy Cyswllt Ffermio, gan gynnwys:

 

Cefnogaeth wedi’i deilwra i’ch cynorthwyo i gyflawni eich nodau

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer:

Ein nod yw sicrhau eich bod yn:

coed ffermio 0
 • elwa o gefnogaeth busnes a/neu gyngor technegol, wedi'i deilwra i anghenion eich busnes 
 • lleihau costau trwy gynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o'ch busnes 
 • meincnodi eich perfformiad ac yn gweithio tuag at gynnydd a thwf 
 • adnabod meysydd i wella a chanfod atebion i broblemau 

Beth am siarad busnes… Paratowch nawr ar gyfer 2022


 • Cyngor un-i-un:

  wedi’i ariannu 80% hyd at uchafswm o €1500 (ewro) am bob achos o gyngor
 • Cyngor grŵp:
  wedi’i ariannu’n llawn hyd at uchafswm o €1500 (ewro) i bob aelod o’r grŵp. Gall rhwng tri ac wyth o bobl ymgeisio ar gyfer cyngor technegol fel grŵp a dau berson yn achos menter ar y cyd. Bydd un adroddiad yn cael ei gynhyrchu ai rannu gyda holl aelodau’r grŵp gan eich ymghorydd ynghyd â Chynllun Gweithredu unigol i bob aelod
 • Gall busnesau cymwys ymgeisio am hyd at dri achos gwahanol o gyngor wedi’i deilwra drwy’r gwasanaeth cynghori.
 • Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n cael mynediad at y gwasanaeth cynghori fel unigolyn neu fel rhan o grŵp fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Ydych chi’n barod i ymgeisio?

Cyn gwneud cais ar gyfer cyngor cynllunio busnes neu gyngor technegol sydd ar gael fel rhan o Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio, bydd angen i chi:

• gofrestru gyda Cyswllt Ffermio - bydd angen i bob busnes sy’n gwneud cais ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori fod wedi derbyn e-bost neu lythyr gan Cyswllt Ffermio’n cadarnhau eu bod wedi cofrestru.

• wirio eich cymhwysedd ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori.

Categorïau cynllunio busnes a thechnegol

…eich cynorthwyo i gyflawni eich nodau busnes a’ch amcanion technegol

Categori busnes
(wedi'i gadarnhau wrth gofrestru)
Gwasanaeth Cynghori - cefnogaeth sydd ar gael
 • Busnes fferm
 • Busnes Coedwigaeth
 • Newydd Ddyfodiaid
 • Systemau ffermio/coedwigaeth arbenigol dros 550 awr o lafur cyffredinol bob blwyddyn

Tri achos o gefnogaeth cynghori dros gyfnod Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Gellir cael mynediad at gyngor cynllunio busnes hyd at 3 gwaith gyda’r ail a thrydydd achosion yn defnyddio ffigurau o flwyddyn ariannol wahanol i’r data a ddefnyddiwyd mewn cynlluniau busnes blaenorol. 

 • Systemau ffermio/coedwigaeth arbenigol dan 550 awr o lafur cyffredinol bob blwyddyn
Un achos o gefnogaeth cynllunio busnes dros gyfnod Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Mae’r linciau isod (o dan 'Categorïau Cyngor') yn amlinellu’r categorïau cyngor busnes a chefnogaeth dechnegol sydd ar gael fel rhan o’r Gwasanaeth Cynghori. Gobeithio y bydd y disgrifiadau byr yn eich galluogi i wneud penderfyniadau deallus ynglŷn a pha gategori/categorïau fyddai o fwyaf o fudd i’ch busnes, ond os oes angen gwybodaeth neu arweiniad pellach, cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu lleol.

Sut i wneud cais

I ymgeisio a chymryd mantais o’r cyngor sydd ar gael trwy’r gwasanaeth cynghori, cysylltwch â’ch Swyddog Datlygu lleol  heddiw neu cysylltwch â ni ar:

 

08456 000 813  / cyswlltffermio@menterabusnes.co.uk / Facebook.com/FarmingConnect / @FarmingConnect

 

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Mae Canolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar agor rhwng 9am a 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, ac eithrio wyliau cyhoeddus.  

Cliciwch ymaam wybodaeth bellach am Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio.

Gall busnes dderbyn cyngor ynglŷn ag amrediad o faterion penodol hyd at uchafswm o dair gwaith, gan ddibynnu ar gymhwysedd, trwy gydol oes rhaglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.  

Mae gan fusnesau 9 mis i gwblhau cyngor un-i-un a 12 mis i gwblhau cyngor grŵp, oni bai bod cais y grŵp yn cael ei gymeradwyo ar ôl 1 Chwefror 2022. Yn yr achos hwn, bydd y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r cyngor yn 31.01.2023.