Busnes

Copy of Stanton (Farming Connect 7610) 4 0

Trawsnewid busnesau amaethyddol ledled Cymru.

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau yng Nghymru, ar sail un-i-un yn ogystal â fel grŵp.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi’u hariannu’n llawn, ac eraill yn gymorthdaledig hyd at 80% ar gyfer busnesau cymwys.


Yn yr adran hon:

Business planning
Cynllunio Busnes

Os mai eich nod yw rhedeg busnes proffidiol, proffesiynol a chynaliadwy sy’n gwneud y defnydd gorau o ymchwil, y datblygiadau a’r dechnoleg ddiweddaraf, dylech ddechrau trwy gynhyrchu cynllun busnes cyfredol

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

Benchmarking
Meincnodi

Dull newydd Cyswllt Ffermio o feincnodi a fydd yn eich cynorthwyo i adnabod lle gellir gwneud gwelliannau o fewn eich busnes

shearing
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

Keith
Cyfeiriadur Mentoriaid

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol.

venture
Mentro

Gwybodaeth ac arweiniad ynglŷn ag opsiynau menter ar y cyd, sef menter sy’n paru’r rhai hynny sy’n dymuno cael troed i mewn i’r diwidiant gyda’r rhai sy’n dymuno cymryd cam yn ôl.

H&S
Iechyd a Diogelwch

“Cydweithio i wneud ffermio’n ddiogel”

Stopiwch…meddyliwch…cadwch yn ddiogel ar eich fferm

Gwaelodlin
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

EIP
Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Darparu cefnogaeth i brosiectau sy'n dangos arloesedd drwy gysylltu ymchwil gyda gweithgareddau ffermio a choedwigaeth

KEH
Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth

Ein cyswllt newydd rhwng academyddion, ymgynghorwyr proffesiynol, ffermwyr a choedwigwyr, yn rhannu arfer dda er budd y diwydiant

Brexit (delwedd)
Brexit

Mae cyfleoedd a heriau newydd i ddod. Nid yw aros yn llonydd yn opsiwn os ydych chi eisiau i’ch busnes dyfu a ffynnu mewn hinsawdd economaidd a gwleidyddol sy’n newid yn barhaus


| Videos
Cerys Fairclough - Academi Amaeth 2019
Dyma Cerys Fairclough yn adrodd ei hanesion a gwerth yr Academi Amaeth iddi hi. Cofiwch fod y…
| News
Rheoli maethiad yn y cyfnod cyn ŵyna yn allweddol i iechyd y famog a’r oen
20 Ionawr 2020   Bydd ffermwyr defaid sy’n rheoli maethiad mamogiaid yn wyth wythnos olaf eu…
| News
Byw bywyd yn y lôn gyflym – mae Malan Hughes o Bwllheli yn filfeddyg, ffermwr llaeth, siaradwr cyhoeddus a rhedwr!
20 Ionawr 2020   Mae Malan Hughes yn ddyledus i Academi Amaeth Cyswllt Ffermio am ei helpu i…
| News
Y frwydr yn erbyn chwyn yn poethi - prosiect rheoli dail tafol yn electroffisegol EIP yng Nghymru
10 Ionawr 2020   Mae dau ffermwr llaeth ger Rhaglan, Sir Fynwy, yn cymryd rhan mewn prosiect…
Events
28 Ion 2020
Lambing Losses Part 1 – Abortion and Nutrition
Llandeilo
Workshop attendees will learn about the main causes...
Hyfforddiant
28 Ion 2020
Sheep Parasite Control 2 - Sheep Scab, Lice & Liver Fluke
Usk
Workshop attendees will learn about the current situation...
Hyfforddiant
29 Ion 2020
Red Meat Benchmarking Surgery
Aberystwyth
Have you participated in the Red Meat Benchmarking...
Clinigau/Ymgynghoriadau