Busnes

Copy of Stanton (Farming Connect 7610) 4 0

Trawsnewid busnesau amaethyddol ledled Cymru.

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau yng Nghymru, ar sail un-i-un yn ogystal â fel grŵp.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi’u hariannu’n llawn, ac eraill yn gymorthdaledig hyd at 80% ar gyfer busnesau cymwys.


Yn yr adran hon:

covid 19
Coronafirws (Covid 19)

Mae Cyswllt Ffermio wedi creu cynllun darparu digidol er mwyn cadw mewn cysylltiad â’r diwydiant a chynnig yr holl gymorth sy’n bosibl yn ystod y pandemig coronafeirws.

Business planning
Cynllunio Busnes

Os mai eich nod yw rhedeg busnes proffidiol, proffesiynol a chynaliadwy sy’n gwneud y defnydd gorau o ymchwil, y datblygiadau a’r dechnoleg ddiweddaraf, dylech ddechrau trwy gynhyrchu cynllun busnes cyfredol

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

Benchmarking
Meincnodi

Dull newydd Cyswllt Ffermio o feincnodi a fydd yn eich cynorthwyo i adnabod lle gellir gwneud gwelliannau o fewn eich busnes

shearing
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

Keith
Cyfeiriadur Mentoriaid

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol.

venture
Mentro

Gwybodaeth ac arweiniad ynglŷn ag opsiynau menter ar y cyd, sef menter sy’n paru’r rhai hynny sy’n dymuno cael troed i mewn i’r diwidiant gyda’r rhai sy’n dymuno cymryd cam yn ôl.

H&S
Iechyd a Diogelwch

“Cydweithio i wneud ffermio’n ddiogel”

Stopiwch…meddyliwch…cadwch yn ddiogel ar eich fferm

Gwaelodlin
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

EIP
Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Darparu cefnogaeth i brosiectau sy'n dangos arloesedd drwy gysylltu ymchwil gyda gweithgareddau ffermio a choedwigaeth

KEH
Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth

Ein cyswllt newydd rhwng academyddion, ymgynghorwyr proffesiynol, ffermwyr a choedwigwyr, yn rhannu arfer dda er budd y diwydiant

Brexit (delwedd)
Brexit

Mae cyfleoedd a heriau newydd i ddod. Nid yw aros yn llonydd yn opsiwn os ydych chi eisiau i’ch busnes dyfu a ffynnu mewn hinsawdd economaidd a gwleidyddol sy’n newid yn barhaus

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.

Podlediad Clust i'r Ddaear
Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Eurion
Gweminarau Wythnosol

Ymunwch â ni a chyfres o siaradwyr gwadd ac arbenigwyr ar gyfer gweminarau amserol a sesiynau ar-lein.

Women in Agriculture
Merched mewn Amaeth

Ymunwch â ni am wythnos llawn sesiynau digidol i ehangu, datblygu ac/neu arallgyfeirio eich busnes.

Cyfle i gael trafod gydag arbenigwyr mewn grŵp, cymryd rhan mewn sesiynau un-i-un a chlywed straeon merched eraill o fewn y diwydiant


| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 27 - Mai/Mehefin 2020
Dyma'r 27ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Newyddion
Ŵyn cynffon dew Damara cyntaf yn cael eu geni yng Nghymru
20 Mai 2020   Ar ddechrau’r 1990au, gadawodd y ffermwr, Peter Williams, ei gartref ar Ynys…
| Astudiaethau Achos
Godro pob tamaid (Ymweliad Iechyd y Pwrs/Cadair Cyswllt Ffermio)
19 Mai 2020   Astudiaeth Achos: Ynysgain, Criccieth   Ym mis Gorffennaf 2019, bu…
| Astudiaethau Achos
Ydych chi’n dymuno neu angen i’ch cv ddenu sylw?
18 Mai 2020   Gall amlinellu eich sgiliau a’ch profiad ar gyfer cv neu i gwblhau cais am…
| Newyddion
Fferm laeth yn manteisio ar brofion genomig i ddynodi’r heffrod cyfnewid mwyaf cynhyrchiol
15 Mai 2020   Mae fferm laeth yn Sir Benfro yn cynnal sgrinio genomig ar ei lloeau…
| Newyddion
Prosiect yn arwain at newidiadau mewn dulliau rheoli sy’n golygu dosio llai ar eifr rhag parasitiaid
15 Mai 2020   Mae cynhyrchwyr cig gafr sydd â chyfraddau stocio isel sy’n troi gyrroedd allan…
Digwyddiadau
2 Meh 2020
GWEMINAR: Amser i ailhadu - rhan 2
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Charlie Morgan,...
3 Meh 2020
GWEMINAR: Dulliau rheoli coetir i ddarparu incwm a chynaliadwyedd i goetiroedd fferm
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac arbenigwr o’r...
4 Meh 2020
GWEMINAR: Gwella ffrwythlondeb system lloia mewn dau floc
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r milfeddyg...