Busnes

Farms in a valley
0
Nifer y cymorthfeydd busnes a ddarparwyd
0
Nifer yr unigolion a fynychodd weminarau TG
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd fodiwlau e-ddysgu sy’n gysylltiedig â busnes
Trawsnewid busnesau amaethyddol ledled Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau yng Nghymru, ar sail un-i-un yn ogystal â fel grŵp. Mae nifer o’r gwasanaethau wedi’u hariannu’n llawn, ac eraill yn gymorthdaledig hyd at 80% ar gyfer busnesau cymwys.

Tystebau:

Agrisgop
“Roedd y cyfarfodydd Agrisgôp dros Zoom yn achubiaeth i lawer ohonom – yn gysur, yn cynnig cyngor ymarferol a chefnogaeth pan oedd fwyaf ei angen arnom.”
Janet Davies
Llanteg
Andy Matthews
"Rydym wedi defnyddio llawer o’r grantiau sydd ar gael trwy Cyswllt Ffermio gyda’r samplu pridd a mentora ac mae wir wedi helpu ein busnes. Rwy’n annog pawb i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn oherwydd dyna beth fydd yn gwneud y gwahaniaeth rhwng cael busnes llwyddiannus a busnes aflwyddiannus."
Andy Matthews
Aberbran Fawr, Aberhonddu
Gillian
“Gan fod pris gwlân yn dibynnu’n llwyr ar frid y ddafad, diolch i’r cymorth ac arweiniad a ariennir yn llawn a gafwyd gan Agrisgôp, rwy’n credu fy mod i’n symud y busnes gwlân ymlaen mewn cyfeiriad mwy cynaliadwy ac mae’r teulu cyfan yn edrych ymlaen i’r dyfodol yn llawn cyffro."
Gillian Williams
Tywyn
Linda
“Yn bwysicaf oll, yn gynnar yn ystod y broses, fe wnaethom ni ymgeisio am gyngor mentora un-i-un wedi'i ariannu'n llawn ynghylch cynllunio ar gyfer olyniaeth, a hyn sydd i gyfrif am y rheswm bod Lydia ac Ed bellach yn gyd-berchnogion balch menter pod glampio newydd, a groesawodd ei ymwelwyr cyntaf ar ddiwedd y cyfnod clo y mis hwn.”
Linda Davies
Caerffili
business
“Erbyn hyn mae gen i well dealltwriaeth o lawer ar sut i fesur, ac yn sgil hynny, gwella cynhyrchiant fy musnes. Mae’n hollbwysig deall a defnyddio cyfrifon yn ddeallus.”
Jo Clarke
Ceredigion
Tom Evans
“Rydw i'n credu'n gryf mewn meincnodi ac mae gallu cymharu ein tyfiant gydag eraill o fudd,” dywedodd. “Fy nod i yw cynyddu ein cyfradd twf fel ei bod yn cyd-fynd â chyfraddau cyfranogwyr eraill.”
Tom Evans
Pendre, Aberystwyth
marchnata
“Dyma un o weminarau gorau Cyswllt Ffermio rydym wedi’u mynychu. Cyflwyniad gafaelgar iawn a wnaeth esbonio’r pwnc yn arbennig o dda i ddechreuwr fel fi. Roedd Sam yn wybodus iawn am y pwnc ac roedd ganddo sawl awgrym defnyddiol iawn. Diolch"
Mynychwr gweminar
Logos a Brandio ar gyfer Busnes
Ifan Jones
"Dechreuais weithredu rhai o'r argymhellion ynghylch rheoli glaswelltir ac effeithlonrwydd dŵr yn y cynllun busnes. Bu'r cyngor arbenigol y llwyddais i'w gael trwy Gyswllt Ffermio yn gyngor o'r radd flaenaf, a rhoddodd yr hyder i mi fwrw ymlaen gyda fy nghais am SPG a buddsoddi yn nyfodol y fferm.”
Ifan Jones
Llanrhaedr ym Mochnant, Powys
Jonathon Scott
“Mae hwn yn waith sy'n mynd rhagddo o hyd, ond diolch i'r cynllun busnes y llwyddom i'w sicrhau trwy Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio a chymorth parhaus Neil, rydym mewn sefyllfa llawer cryfach i wynebu'r dyfodol yn obeithiol."
Jonathan Scott
Wrecsam
Cheryl Reeves
“Mae Cyswllt Ffermio wedi ein cynorthwyo i wneud ein busnes yn fwy effeithlon, yn fwy cynaliadwy ac yn fwy proffidiol, ac ni fyddem wedi cyrraedd lle’r ydym ni heddiw heb gefnogaeth mor arbennig a pharhaus.”
Cheryl Reeves
Is-coed
Gwion Jones
“Dysgodd un o’r cyrsiau hyfforddiant i mi sut i ddeall a defnyddio fy nghyfrifon yn effeithiol, sydd wedi fy ngalluogi i ganfod meysydd lle mae angen gwneud arbedion a chynyddu lefelau elw, a gallai hynny fod yn hanfodol er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y busnes at y dyfodol yn dilyn Brexit.”
Gwion Jones
Machynlleth
Tom Rees
"Mae meincnodi yn gallu eich annog i wneud mwy a mwy, a byddem yn cwestiynu unrhyw un sy’n rhedeg busnes os nad ydynt yn meincnodi yn erbyn busnesau eraill".
Tom Rees
Dudwell Farm, Sir Benfro

| Erthyglau Technegol
Bwydo trwy’r dail nid y pridd: llwybr gwahanol i’r gwreiddiau
5 Ionawr 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae bwydo…
| Astudiaethau Achos
Cefnogaeth rithiol Agrisgôp yn ystod y pandemig wedi helpu chwe fferm deuluol sydd bellach yn gwerthu llaeth yn uniongyrchol i’r cyhoedd
14 Rhagfyr 2021   “Roedd y cyfarfodydd Agrisgôp dros Zoom yn achubiaeth i lawer ohonom – yn…
| Newyddion
Milfeddygon yn cynghori ffermwyr am fagu lloi teirw o'r fuches odro yn llwyddiannus
14 Rhagfyr 2021   Bydd technegau magu da yn allweddol i economeg a lles cynhyrchu lloi teirw…
| Podlediadau
Rhifyn 54 - “Rhaid trin y ffarm fel busnes er mwyn cadw’r ffordd o fyw” yn ôl Iorwerth Williams
Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n gweithio gyda nifer o fusnesau…
| Newyddion
Treialu synwyryddion yn llywio polisi gwasgaru slyri ar fferm laeth yng Nghymru
6 Rhagfyr 2021   Mae gan synwyryddion sy’n cael eu treialu ar fferm laeth yn Ynys Môn i…
| Erthyglau Technegol
Pwysigrwydd gwahaniaeth pwysedd anwedd (VPD) wrth dyfu planhigion amaethyddol
6 Rhagfyr 2021   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Gwahaniaeth…
Events
18 Ion 2022
Lambing Losses Part 2 - Post-Lambing Losses from Birth to Weaning
Kidwelly
Webinar attendees will learn about the main causes...
18 Ion 2022
WEBINAR: Living off an acre! Learn how you could do it too!
Speaker: Adam Jones, founder of Adam yn yr...
25 Ion 2022
Lambing Losses Part 1 – Abortion and Nutrition
Felindre Farchog,
Workshop attendees will learn about the main causes...
Fwy o Ddigwyddiadau