Busnes

Copy of Stanton (Farming Connect 7610) 4 0

Trawsnewid busnesau amaethyddol ledled Cymru.

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau yng Nghymru, ar sail un-i-un yn ogystal â fel grŵp.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi’u hariannu’n llawn, ac eraill yn gymorthdaledig hyd at 80% ar gyfer busnesau cymwys.


Yn yr adran hon:

Business planning
Cynllunio Busnes

Os mai eich nod yw rhedeg busnes proffidiol, proffesiynol a chynaliadwy sy’n gwneud y defnydd gorau o ymchwil, y datblygiadau a’r dechnoleg ddiweddaraf, dylech ddechrau trwy gynhyrchu cynllun busnes cyfredol

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

Benchmarking
Meincnodi

Dull newydd Cyswllt Ffermio o feincnodi a fydd yn eich cynorthwyo i adnabod lle gellir gwneud gwelliannau o fewn eich busnes

shearing
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

Keith
Cyfeiriadur Mentoriaid

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol.

venture
Mentro

Gwybodaeth ac arweiniad ynglŷn ag opsiynau menter ar y cyd, sef menter sy’n paru’r rhai hynny sy’n dymuno cael troed i mewn i’r diwidiant gyda’r rhai sy’n dymuno cymryd cam yn ôl.

H&S
Iechyd a Diogelwch

“Cydweithio i wneud ffermio’n ddiogel”

Stopiwch…meddyliwch…cadwch yn ddiogel ar eich fferm

Gwaelodlin
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

EIP
Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Darparu cefnogaeth i brosiectau sy'n dangos arloesedd drwy gysylltu ymchwil gyda gweithgareddau ffermio a choedwigaeth

KEH
Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth

Ein cyswllt newydd rhwng academyddion, ymgynghorwyr proffesiynol, ffermwyr a choedwigwyr, yn rhannu arfer dda er budd y diwydiant

Brexit (delwedd)
Brexit

Mae cyfleoedd a heriau newydd i ddod. Nid yw aros yn llonydd yn opsiwn os ydych chi eisiau i’ch busnes dyfu a ffynnu mewn hinsawdd economaidd a gwleidyddol sy’n newid yn barhaus

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.

Podlediad Clust i'r Ddaear
Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.


Digwyddiadau
8 Ebr 2020
Cymhorthfa Gynllunio
Online
Bydd y digwyddiad yn cynnwys: Apwyntiad preifat awr...
Clinigau/Ymgynghoriadau
16 Ebr 2020
Cymhorthfa Olyniaeth
Online
Gall teuluoedd dderbyn ymgynghoriad cyfrinachol awr...
Clinigau/Ymgynghoriadau
22 Ebr 2020
Cymhorthfa Marchnata ac Arallgyfeirio
Online
Ydych chi wedi meddwl am ddechrau busnes ychwanegol...
Clinigau/Ymgynghoriadau