Busnes

Farms in a valley
0
Nifer y busnesau a gefnogwyd gyda chyngor arallgyfeirio
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd hyfforddiant busnes
0
Nifer y mentrau ar y cyd a gefnogwyd
Trawsnewid busnesau amaethyddol ledled Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau yng Nghymru, ar sail un-i-un yn ogystal â fel grŵp. Mae nifer o’r gwasanaethau wedi’u hariannu’n llawn, ac eraill yn gymorthdaledig hyd at 80% ar gyfer busnesau cymwys.

Tystebau:

Kim Brickell
“Mae'r ystod o wasanaethau cymorth sydd ar gael drwy Cyswllt Ffermio, gan gynnwys gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid, digwyddiadau diwrnod agored ac ystod eang iawn o bynciau sy’n gysylltiedig â ffermio rydw i wedi'u hastudio trwy e-ddysgu wedi rhoi sgiliau a gwybodaeth newydd i mi yr wyf yn eu defnyddio bob dydd.”
Kim Brickell
Rheolwr Fferm Folly Farm, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro
Bryn Perry
“Roeddwn i’n ddiolchgar iawn am y profiadau a gefais gan Academi Amaeth Cyswllt Ffermio a’r cymorth pellach i sefydlu fel tenant cenhedlaeth gyntaf a newydd-ddyfodiad ar un o Ffermydd Cyngor Sir Benfro. A bu’r grŵp Agrisgôp yn werthfawr yn rhoi hwb i’n dysgu a’n rhwydweithio.”
Bryn Perry
Hwlffordd, Sir Benfro
Edith
“Mae Cyswllt Ffermio wedi caniatáu i mi a fy nheulu ddatblygu hyder, sgiliau a rhwydweithiau newydd i’n helpu i greu ein menter twristiaeth newydd, gan ganiatáu i ni gynyddu ein trosiant o ddim i gyfanswm anhygoel o £150,000 yn ystod ein blwyddyn gyntaf wrth y gwaith.”
Edith Farnworth
Gelli Gandryll
Tracey Price
“Mae fy swyddog datblygu lleol wedi bod yn hynod gefnogol, gan fy annog hefyd i wneud cais am gymysgedd o gyrsiau hyfforddi cysylltiedig â busnes a TGCh â chymhorthdal, sydd wedi fy ngalluogi nid yn unig i ddatblygu fy musnes fferm ond hefyd wedi rhoi’r sgiliau a’r hyder i mi sefydlu a thyfu menter fferm, twristiaeth a llety lwyddiannus, hefyd.”
Tracy Price
Llanidloes
Ernie
“Mae darpariaeth hyfforddiant â chymhorthdal Cyswllt Ffermio, sydd wedi’i thargedu at y rhai sy’n gweithio o fewn y diwydiant ffermio ar lawr gwlad, wedi ychwanegu llawer iawn at fy set sgiliau, gan roi sgiliau a gwybodaeth hanfodol rwy’n eu defnyddio bob dydd. Diolch i Cyswllt Ffermio, rydw i bellach wedi ennill set werthfawr o sgiliau newydd a fydd yn helpu nid yn unig wrth redeg y busnes o ddydd i ddydd, ond o ran cyfeiriad y busnes yn y dyfodol.”
Ernie Richards
Cleirwy, Powys
Bryn Perry
“Yn hollbwysig, cawsom lawer iawn o gymorth gan Cyswllt Ffermio, ac fe wnaeth hynny fy helpu i ddatblygu fy sgiliau fel person busnes a ffermwr defaid, a chawsom hefyd gymorth trwy’r rhaglen Mentro, a’n galluogodd i sefydlu ein menter gyntaf ar y cyd gyda’r cynhyrchwyr llaeth defaid adnabyddus Nick a Wendy Holtman, sy’n berchen ar Defaid Dolwerdd yng Nghrymych.”
Bryn Perry
Hwlffordd, Sir Benfro
Gerallt Hughes
“Mae hyfforddiant Cyswllt Ffermio wedi rhoi’r hyder i mi wybod fy mod wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf am arfer gorau, a’m bod yn ymgymryd â thasgau bob dydd mor effeithlon a diogel ag y gallaf, gan roi mwy o fodlonrwydd i mi ac arbed arian i’r busnes.”
Gerallt Hughes
Caernarfon
Marged Simons
“Mae pob cwrs hyfforddiant yr wyf wedi ei ddilyn wedi ei anelu ar y lefel gywir, ac rwyf wedi cael sgiliau busnes a thechnegol ymarferol yr wyf yn eu defnyddio bob dydd.”
Marged Simons
Arberth
Cheryl Reeves
“Gan fy mod yn newydd-ddyfodiad i amaethyddiaeth, roedd cyrsiau busnes Cyswllt Ffermio wedi rhoi cyfoeth o wybodaeth i mi, ac o ganlyniad, rwyf wedi dysgu ystod eang o sgiliau newydd, gan roi’r hyder i mi arallgyfeirio a datblygu menter newydd ar y fferm.”
Cheryl Reeves
Bangor Is-coed
Steve Lewis
“Mewn ychydig fisoedd yn unig, mae’r hyfforddiant wedi rhoi cyfeiriad pendant o’r newydd i mi, gyda chynllun busnes a chynllun ariannol yr wyf fi’n eu deall, strategaeth cyfryngau cymdeithasol a marchnata, ynghyd â brand unigryw sy’n amlwg yn gredadwy ac yn apelio at brynwyr.”
Steve Lewis
Hwlffordd
Will
“Mae bod yn rhan o’r rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth wedi fy ngalluogi i ddysgu o fusnesau fferm llwyddiannus eraill, gan roi’r hyder i mi roi’r hyn yr wyf wedi’i ddysgu ar waith. Roedd gweld sut roedd ffermwyr eraill yn defnyddio’r byd natur ar gyfer gwell canlyniadau ariannol, cymdeithasol ac amgylcheddol wedi fy ysbrydoli i newid nifer o’r systemau sydd gen i gartref.”
Will Sawday
Y Gelli Gandryll
Beccie Williams
“Rydw i wedi bod ar lawer o gyrsiau hyfforddi, gan gynnwys rheoli iechyd a lles dofednod, ac mae’r rhain wedi rhoi’r sgiliau, gwybodaeth a’r hyder i mi redeg menter newydd fel hon, ac rydw i bellach yn rhoi’r holl bethau wnes i eu dysgu ar waith bob dydd.”
Beccie Williams
Llanbister, Llandrindod
Iorwerth Williams
"Mae pethau fel Cyswllt Ffermio ar gael yna i roi cyngor ac mae yna raglenni fel Rhagori ar Bori. Dw i ‘di gweld newid mawr mewn canlyniadau ffermydd, o ganlyniad, ‘swn i’n dweud bron a bod o ganlyniad uniongyrchol i Rhagori ar Bori."
Iorwerth Williams
Cyfrifydd siartredig, Porthmadog
Agrisgop
“Roedd y cyfarfodydd Agrisgôp dros Zoom yn achubiaeth i lawer ohonom – yn gysur, yn cynnig cyngor ymarferol a chefnogaeth pan oedd fwyaf ei angen arnom.”
Janet Davies
Llanteg
Andy Matthews
"Rydym wedi defnyddio llawer o’r grantiau sydd ar gael trwy Cyswllt Ffermio gyda’r samplu pridd a mentora ac mae wir wedi helpu ein busnes. Rwy’n annog pawb i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn oherwydd dyna beth fydd yn gwneud y gwahaniaeth rhwng cael busnes llwyddiannus a busnes aflwyddiannus."
Andy Matthews
Aberbran Fawr, Aberhonddu
Gillian
“Gan fod pris gwlân yn dibynnu’n llwyr ar frid y ddafad, diolch i’r cymorth ac arweiniad a ariennir yn llawn a gafwyd gan Agrisgôp, rwy’n credu fy mod i’n symud y busnes gwlân ymlaen mewn cyfeiriad mwy cynaliadwy ac mae’r teulu cyfan yn edrych ymlaen i’r dyfodol yn llawn cyffro."
Gillian Williams
Tywyn
Linda
“Yn bwysicaf oll, yn gynnar yn ystod y broses, fe wnaethom ni ymgeisio am gyngor mentora un-i-un wedi'i ariannu'n llawn ynghylch cynllunio ar gyfer olyniaeth, a hyn sydd i gyfrif am y rheswm bod Lydia ac Ed bellach yn gyd-berchnogion balch menter pod glampio newydd, a groesawodd ei ymwelwyr cyntaf ar ddiwedd y cyfnod clo y mis hwn.”
Linda Davies
Caerffili
business
“Erbyn hyn mae gen i well dealltwriaeth o lawer ar sut i fesur, ac yn sgil hynny, gwella cynhyrchiant fy musnes. Mae’n hollbwysig deall a defnyddio cyfrifon yn ddeallus.”
Jo Clarke
Ceredigion
Tom Evans
“Rydw i'n credu'n gryf mewn meincnodi ac mae gallu cymharu ein tyfiant gydag eraill o fudd,” dywedodd. “Fy nod i yw cynyddu ein cyfradd twf fel ei bod yn cyd-fynd â chyfraddau cyfranogwyr eraill.”
Tom Evans
Pendre, Aberystwyth
marchnata
“Dyma un o weminarau gorau Cyswllt Ffermio rydym wedi’u mynychu. Cyflwyniad gafaelgar iawn a wnaeth esbonio’r pwnc yn arbennig o dda i ddechreuwr fel fi. Roedd Sam yn wybodus iawn am y pwnc ac roedd ganddo sawl awgrym defnyddiol iawn. Diolch"
Mynychwr gweminar
Logos a Brandio ar gyfer Busnes
Ifan Jones
"Dechreuais weithredu rhai o'r argymhellion ynghylch rheoli glaswelltir ac effeithlonrwydd dŵr yn y cynllun busnes. Bu'r cyngor arbenigol y llwyddais i'w gael trwy Gyswllt Ffermio yn gyngor o'r radd flaenaf, a rhoddodd yr hyder i mi fwrw ymlaen gyda fy nghais am SPG a buddsoddi yn nyfodol y fferm.”
Ifan Jones
Llanrhaedr ym Mochnant, Powys
Jonathon Scott
“Mae hwn yn waith sy'n mynd rhagddo o hyd, ond diolch i'r cynllun busnes y llwyddom i'w sicrhau trwy Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio a chymorth parhaus Neil, rydym mewn sefyllfa llawer cryfach i wynebu'r dyfodol yn obeithiol."
Jonathan Scott
Wrecsam
Cheryl Reeves
“Mae Cyswllt Ffermio wedi ein cynorthwyo i wneud ein busnes yn fwy effeithlon, yn fwy cynaliadwy ac yn fwy proffidiol, ac ni fyddem wedi cyrraedd lle’r ydym ni heddiw heb gefnogaeth mor arbennig a pharhaus.”
Cheryl Reeves
Is-coed
Gwion Jones
“Dysgodd un o’r cyrsiau hyfforddiant i mi sut i ddeall a defnyddio fy nghyfrifon yn effeithiol, sydd wedi fy ngalluogi i ganfod meysydd lle mae angen gwneud arbedion a chynyddu lefelau elw, a gallai hynny fod yn hanfodol er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y busnes at y dyfodol yn dilyn Brexit.”
Gwion Jones
Machynlleth
Tom Rees
"Mae meincnodi yn gallu eich annog i wneud mwy a mwy, a byddem yn cwestiynu unrhyw un sy’n rhedeg busnes os nad ydynt yn meincnodi yn erbyn busnesau eraill".
Tom Rees
Dudwell Farm, Sir Benfro

| Newyddion
Fferm yn angori priddoedd trwy newid strategaeth ail-hadu er mwyn rhoi hwb i fusnes a natur
22/09/2022 Mae ffermydd Cymru’n colli 5t/erw o bridd bob tro mae’r hyn sy’n cyfateb i drwch darn…
| Podlediadau
Rhifyn 68 - 'Tair elfen ffermio cynaliadwy, Elw, Planed a Phobl' gyda Rhys Williams ac Aled Picton Evans
Y bennod hon fydd y gyntaf mewn cyfres a gyflwynir gan gyflwynwyr gwadd ar amrywiaeth o bynciau…
| Cwrs Meistr
Meistr ar Faeth Cymru
Ymgeisiwch nawr am Meistr ar Faeth Defaid!    Mae maeth yn effeithio ar berfformiad y…
| Fideos
Mentor: Andy Menzies - Geifr - 02/09/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma.

Events

3 Hyd 2022
RPW Surgery
Pwllheli
...
3 Hyd 2022
RPW Surgery
Aberhonddu / Brecon
...
3 Hyd 2022
Control of Agricultural Pollution Regulations - January 2023 Measures - what's new?
Trefdraeth / Newport
The second phase of the regulations come into force...
Fwy o Ddigwyddiadau