Busnes

Farms in a valley
0
Nifer y Busnesau sy’n meincnodi
0
Nifer y Cynlluniau Busnes a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Cynghori
0
Nifer y modiwlau e-ddysgu Iechyd a Diogelwch a Gwblhawyd
Trawsnewid busnesau amaethyddol ledled Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau yng Nghymru, ar sail un-i-un yn ogystal â fel grŵp. Mae nifer o’r gwasanaethau wedi’u hariannu’n llawn, ac eraill yn gymorthdaledig hyd at 80% ar gyfer busnesau cymwys.

Tystebau:

business
“Erbyn hyn mae gen i well dealltwriaeth o lawer ar sut i fesur, ac yn sgil hynny, gwella cynhyrchiant fy musnes. Mae’n hollbwysig deall a defnyddio cyfrifon yn ddeallus.”
Jo Clarke
Ceredigion
Tom Evans
“Rydw i'n credu'n gryf mewn meincnodi ac mae gallu cymharu ein tyfiant gydag eraill o fudd,” dywedodd. “Fy nod i yw cynyddu ein cyfradd twf fel ei bod yn cyd-fynd â chyfraddau cyfranogwyr eraill.”
Tom Evans
Pendre, Aberystwyth
marchnata
“Dyma un o weminarau gorau Cyswllt Ffermio rydym wedi’u mynychu. Cyflwyniad gafaelgar iawn a wnaeth esbonio’r pwnc yn arbennig o dda i ddechreuwr fel fi. Roedd Sam yn wybodus iawn am y pwnc ac roedd ganddo sawl awgrym defnyddiol iawn. Diolch"
Mynychwr gweminar
Logos a Brandio ar gyfer Busnes
Ifan Jones
"Dechreuais weithredu rhai o'r argymhellion ynghylch rheoli glaswelltir ac effeithlonrwydd dŵr yn y cynllun busnes. Bu'r cyngor arbenigol y llwyddais i'w gael trwy Gyswllt Ffermio yn gyngor o'r radd flaenaf, a rhoddodd yr hyder i mi fwrw ymlaen gyda fy nghais am SPG a buddsoddi yn nyfodol y fferm.”
Ifan Jones
Llanrhaedr ym Mochnant, Powys
Jonathon Scott
“Mae hwn yn waith sy'n mynd rhagddo o hyd, ond diolch i'r cynllun busnes y llwyddom i'w sicrhau trwy Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio a chymorth parhaus Neil, rydym mewn sefyllfa llawer cryfach i wynebu'r dyfodol yn obeithiol."
Jonathan Scott
Wrecsam
Cheryl Reeves
“Mae Cyswllt Ffermio wedi ein cynorthwyo i wneud ein busnes yn fwy effeithlon, yn fwy cynaliadwy ac yn fwy proffidiol, ac ni fyddem wedi cyrraedd lle’r ydym ni heddiw heb gefnogaeth mor arbennig a pharhaus.”
Cheryl Reeves
Is-coed
Gwion Jones
“Dysgodd un o’r cyrsiau hyfforddiant i mi sut i ddeall a defnyddio fy nghyfrifon yn effeithiol, sydd wedi fy ngalluogi i ganfod meysydd lle mae angen gwneud arbedion a chynyddu lefelau elw, a gallai hynny fod yn hanfodol er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y busnes at y dyfodol yn dilyn Brexit.”
Gwion Jones
Machynlleth
Tom Rees
"Mae meincnodi yn gallu eich annog i wneud mwy a mwy, a byddem yn cwestiynu unrhyw un sy’n rhedeg busnes os nad ydynt yn meincnodi yn erbyn busnesau eraill".
Tom Rees
Dudwell Farm, Sir Benfro

| Astudiaethau Achos
Pobyddion yn treialu amrywiadau grawn hynafol a dyfir yng Nghymru
17 Mehefin 2021   Mae becws cymunedol ar fferm yn Sir Benfro yn arbrofi trwy gynhyrchu bara…
| Newyddion
Ffermydd da byw yn edrych ar effeithlonrwydd cynhyrchu er mwyn lleihau allyriadau
14 Mehefin 2021   Mae dwy fferm dda byw yng Nghymru yn cymryd camau i wella effeithlonrwydd…
| Podlediadau
Rhifyn 44 - Mae ffermwyr cenhedlaeth gyntaf yn rhannu sut y gwnaeth yr Academi Amaeth helpu i adeiladu eu busnes
Yr wythnos hon, rydym yn ymuno â'r Academi Amaeth ar eu cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf ers i'r…
| Newyddion
A ydych chi'n barod am her newydd, i fod yr unigolyn yr ydych yn dymuno bod? Mae'n bryd ymgeisio am le ar Academi Amaeth eleni!
7 Mehefin 2021   A ydych chi'n barod am her?  Her a allai eich helpu i gyflawni eich…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 33 - Mai/Mehefin 2021
Dyma'r 33ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Erthyglau Technegol
Sut all newid dulliau rheoli tir helpu i gyrraedd sero net?
4 Mehefin 2021   Dr William Stiles: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Negeseuon i fynd…
Events
21 Meh 2021
Beginners – Microsoft Excel
Provided you already have basic computer skills, you...
21 Meh 2021
Beginners – Microsoft Excel
Provided you already have basic computer skills, you...
21 Meh 2021
ICT Workshop: Farm carbon accounting
Do you want to learn the concept of carbon accounting? ...
Fwy o Ddigwyddiadau