Tir âr

Mae canran tir ffermio Cymru a ddefnyddir ar gyfer tyfu cnydau âr yn gymharol isel, sef 6%, ond trwy gynhyrchu cnydau gwell mewn ffordd fwy effeithlon, gall tyfwyr elwa i'r eithaf o'r erwau hynny.


Yn yr adran hon:

soil sampling
Cynllunio Rheoli Maetholion

Ystyriwch eich patrymau tir glas a chnydau - mae mynd i’r afael â rheolaeth pridd a maeth a rheoli tail buarth yn hanfodol os ydych yn anelu ar redeg menter sy’n perfformio gyda’r gorau, gyda’r canlyniadau perfformiad uchaf

Prosiectau
Prosiectau

Mae prosiectau a threialon ar y fferm yn canolbwyntio ar, integreiddio technoleg newydd a / neu ddulliau newydd o reoli. Codi safonau effeithlonrwydd ar y fferm trwy leihau mewnbynnau a chynyddu allbynnau gyda'r nod o edrych ar ffyrdd o gynyddu proffidioldeb

advice
Gwasanaeth Cynghori

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

Wales Master Soils
Meistr ar Briddoedd

A hoffech chi wella eich rheolaeth pridd? Cynyddu eich cynhyrchiad porthiant neu leihau eich defnydd o wrtaith?

map pridd
Tymheredd Pridd

Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar dymheredd y pridd, rheoli glaswelltir a'r amseroedd gorau posibl ar gyfer defnyddio gwrtaith.

Darperir data ar gyfer y Map Tymheredd Pridd gan Adnoddau Naturiol Cymru. Cesglir data yn ddyddiol ac mae'r map yn cael ei ddiweddaru bob bore.

mentoring
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol

Management Exchange
Cyfnewidfa Rheolaeth

Dysgu o arfer dda trwy ymweld â busnesau llwyddiannus eraill yn yr UE a/ neu groesawu ymwelydd atoch chi

training
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

E-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes

EIP
Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Darparu cefnogaeth i brosiectau sy'n dangos arloesedd drwy gysylltu ymchwil gyda gweithgareddau ffermio a choedwigaeth

agrisgôp (delwedd)
Agrisgôp

Eich cyfle i ymuno â phobl fusnes o'r un anian, sy'n cwrdd yn rheolaidd i rannu heriau, datblygu syniadau a chefnogi ei gilydd trwy newid.


Tudalennau Cysylltiedig


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Thir Âr