Glaswellt

Grass

Mae porfeydd parhaol i’w gweld ym mhob rhan o Gymru; yn wir, mae'n cyfrif am fwy na 75% o gyfanswm y tir sy’n cael ei ffermio. Gall porfeydd a phorthiant o ansawdd da helpu ffermwyr i wella eu cynnyrch llaeth a chynnydd pwysau byw. 


Yn yr adran hon:

soil sampling
Cynllunio Rheoli Maetholion

Ystyriwch eich patrymau tir glas a chnydau - mae mynd i’r afael â rheolaeth pridd a maeth a rheoli tail buarth yn hanfodol os ydych yn anelu ar redeg menter sy’n perfformio gyda’r gorau, gyda’r canlyniadau perfformiad uchaf

Prosiectau
Prosiectau

Mae prosiectau a threialon ar y fferm yn canolbwyntio ar, integreiddio technoleg newydd a / neu ddulliau newydd o reoli. Codi safonau effeithlonrwydd ar y fferm trwy leihau mewnbynnau a chynyddu allbynnau gyda'r nod o edrych ar ffyrdd o gynyddu proffidioldeb

advice
Gwasanaeth Cynghori

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

Prosper from Pasture
Rhagori ar Bori

Gwella dyfodol systemau da byw sy’n seiliedig ar borfa

Prosiect Porfa Cymru
Prosiect Porfa Cymru

Eich cynorthwyo chi i gael y gorau o un o’r adnoddau pwysicaf ar y fferm – eich glaswellt

Wales Master Grass
Meistr ar Borfa Cymru

A oes gennych chi ddealltwriaeth dda o reolaeth tir glas ac yn awyddus i ddatblygu ymhellach?

map pridd
Tymheredd Pridd

Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar dymheredd y pridd, rheoli glaswelltir a'r amseroedd gorau posibl ar gyfer defnyddio gwrtaith.

Darperir data ar gyfer y Map Tymheredd Pridd gan Adnoddau Naturiol Cymru. Cesglir data yn ddyddiol ac mae'r map yn cael ei ddiweddaru bob bore.

mentoring
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol

shearing
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes

EIP
Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Darparu cefnogaeth i brosiectau sy'n dangos arloesedd drwy gysylltu ymchwil gyda gweithgareddau ffermio a choedwigaeth

agrisgôp (delwedd)
Agrisgôp

Eich cyfle i ymuno â phobl fusnes o'r un anian, sy'n cwrdd yn rheolaidd i rannu heriau, datblygu syniadau a chefnogi ei gilydd trwy newid.