Iechyd a Diogelwch

Arhoswch! A meddyliwch am ddiogelwch cyn dechrau unrhyw waith! Ydi o werth y risg?

 

Dros 388 o ffermwyr, aelodau’r teulu a gweithwyr fferm

Dyma’r nifer o bobl sydd wedi cael eu lladd wrth weithio ar ffermydd Prydain yn y deng mlynedd diwethaf ac mae miloedd mwy wedi dioddef anafiadau difrifol a salwch sy’n gysylltiedig â’u gwaith.

Mewn ymateb i coronafirws (COVID-19)

Gyda chau ysgolion ledled y wlad mewn ymateb i coronafirws (COVID-19) mae plant yn debygol o fod gartref am gryn amser. Dyma rhai canllawiau defnyddiol:

Canllaw i Rieni

Canllaw i weithwyr dros dro

Canllaw i fyfyrwyr

 

Isod gwelir rhai gweithgareddau defnyddiol i blant.


Rôl Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn y lle cyntaf, trwy sefydliadau cysylltiedig, yw darbwyllo ffermwyr yng Nghymru bod yna heriau iechyd a diogelwch difrifol ar ein ffermydd. Yn ail, mae’n rhoi cyngor ac arweiniad mewn cydweithrediad â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch er mwyn gwella’r sefyllfa ac achub bywydau ar ein ffermydd.

Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae diwydiannau eraill fel adeiladu a chwarela wedi gwella’u safonau diogelwch yn wahanol i’r diwydiant ffermio, a bellach rydych chi chwe gwaith yn fwy tebygol o gael eich lladd ar y fferm nag ar safle adeiladu.

Mae pob sefydliad sydd wedi cofrestru ar y ‘Siarter Iechyd a Diogelwch ar y Fferm’ wedi ymrwymo i’r egwyddor:

“Cydweithio i wneud ffermio’n ddiogel”

 

Mae'r weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) yn rheoleiddio ac yn gweithredu Iechyd a Diogelwch. Ar eu gwefan mae'r holl ddeddfwriaeth a chyngor perthnasol ar weithio'n ddiogel.

Gwefan HSE

HSE - Cadw plant yn ddiogel adref ar y fferm

Llyfryn: Sut olwg sydd ar fferm dda

 

 

Llyfryn Iechyd a Diogelwch

Pethau i'w hystyried wrth gychwyn ar unrhyw dasg ar FfermYn yr adran hon

Mentora
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol.

training courses
Cyrsiau Hyfforddiant

A allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?

A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?

80 o gyrsiau hyfforddiant ar gael gyda cymhorthdal o hyd at 80% ar gyfer busnesau cofrestredig.

e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes


Latest news and technical articles related to Health and Safety