Mentora

Mae Cyswllt Ffermio wedi sefydlu cynllun mentora ar gyfer ffermwyr, coedwigwyr a chynhyrchwyr bwyd, a byddant yn gallu derbyn arweiniad a chyngor gan eu cyfoedion ynglŷn ag ystod eang o bynciau.

 

Ar gyfer pwy mae hwn?

Targedir y rhaglen fentora at ffermwyr a choedwigwyr o bob oed a statws busnes, gan gynnwys,

  • newydd-ddyfodiaid
  • busnesau sy’n ystyried newid cyfeiriad strategol arwyddocaol (arall gyfeirio, ychwanegu gwerth, ehangu, mentrau newydd)
  • unigolion sy’n gobeithio gadael y diwydiant
  • busnesau neu unigolion sy’n wynebu anawsterau neu galedi

Wrth gwrs, mae’r gwasanaeth hefyd yn addas ar gyfer unigolion sy’n chwilio am ail farn, clust i wrando a chefnogaeth gyda busnes dydd i ddydd.

Beth mae’n ei gynnwys?

Gall menteion cymwys dderbyn 15* awr o wasanaethau mentora wedi'u hariannu'n llawn gyda mentor ffermio neu goedwigaeth o'u dewis nhw. Gallwch gyfathrebu mewn sawl ffordd gan gynnwys ymweliadau wyneb yn wyneb, sgyrsiau ffôn neu alwadau fideo i enwi ambell un. Noder bod y 15* awr a glustnodir yn cynnwys amser teithio’r mentor pe baent yn ymweld â chi.

*Wrth i ni agosau at ddiwedd y rhaglen presennol, noder mai dim ond 10 awr sydd ar gael. Bydd rhaid defnyddio eich oriau erbyn y 1af o Fawrth 2023. 

Ym mhle bydd hyn yn cymryd lle?

Mae’r Mentoriaid Cyswllt Ffermio yn dod o bob cwr o Gymru. Gallech un ai ddewis mentor sy’n lleol i’ch rhanbarth chi, neu fentro ymhellach gan ddewis rhywun o ardal wahanol. Unwaith y bydd eich cais wedi cael ei dderbyn a'ch bod wedi cael eich paru, gallwch drefnu eich cyfarfod cyntaf - gallwch un ai ymweld â nhw neu wahodd nhw i ymweld â chi.

Pam fydden i eisiau Mentor?

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Dewis eich mentor

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt

Cliciwchyma i ddarllen ein Llyfryn Mentora.


Tudalennau Cysylltiedig


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Mentora