Da Byw

Cows
0
Nifer y busnesau a ymgymrodd â chlinig iechyd anifeiliaid
0
Nifer o unigolion o’r sector llaeth a fynychodd weithdai iechyd anifeiliaid
0
Nifer o fusnesau defaid sy’n meincnodi
Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

Tystebau:

Bridget Barnes
"Roeddwn yn gweld y gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid a fynychais wedi’u cyflwyno’n dda iawn ac yn addysgiadol. Teimlais fy mod yn dysgu rhywbeth newydd bob tro ac os mai ond ffordd wahanol o wneud rhywbeth ymarferol oedd o, roedd o werth yr amser. Erbyn hyn, rwy’n gwneud ychydig o bethau’n wahanol, yn enwedig adeg ŵyna, ac rwyf hefyd wedi dysgu am afiechydon newydd i gadw golwg amdanynt."
Bridget Barnes
Y Fenni
Tom Evans
'Mae'r manteision ariannol o ddilyn trefniant pori mewn cylchdro ar gyfer ein diadell o 500 o famogiaid yn sylweddol – i ni wedi haneru ein defnydd o ddwysfwyd, ers rannu'r caeau yn badogau a symud y defaid o gwmpas, i ni'n tyfu un rhan o dair yn fwy o borfa mewn blwyddyn. Byddwn yn annog unrhyw ffermwr sy'n ystyried y dyfodol i fynychu rhaglen Rhagori ar Bori.'
Tom Evans
Pendre, Aberystwyth
cattle
“Bydd dysgu sut i ofalu am draed gwartheg o fudd mawr i’r stoc. Esboniodd yr hyfforddwr bopeth yn drylwyr iawn ac fe wnaethon ni i gyd ddysgu llawer."
Adam Bowen
Powys
Richard Downes
“Roedd gennym ni ein syniadau ein hunain, ond roedd ein mentor eisoes wedi rhoi cynnig ar rai o’r rhain o fewn ei system ei hun, ac nid oeddent wedi bod yn llwyddiannus, felly diolch i’r cyngor hwn, fe wnaethom ni osgoi gwneud yr un camgymeriadau.”
Richard Downes
Ceredigion
Phil Cowcher
“Mae cyfrifo manylion ariannol fel elw fesul awr a weithiwyd neu elw fesul hectar (ha) wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r hyn sy’n gwneud fferm bîff a defaid broffidiol. Mae hyn yn caniatáu i ni gymharu ein perfformiad â busnesau tebyg, gyda'r nod o ganfod meysydd i'w gwella.''
Phil Cowcher
Llandysul
Wyn Williams
“Ar ôl cwblhau fy nghwrs e-ddysgu cyntaf ar atgenhedlu tymhorol mewn mamogiaid mewn llai nag awr, a oedd yn cynnwys cwis byr i asesu beth oeddwn i wedi ei ddysgu, roeddwn wrth fy modd. Mae’n ffordd mor hawdd o gael mwy o wybodaeth, wedi ei gyflwyno ar yr union lefel gywir ac rydych yn dysgu ar eich cyflymder eich hun.”
Wyn Williams
Llanfair Caereinion

| Fideos
Technoleg ddigidol yn canfod cloffni mewn gwartheg - 23/09/2021
Mae technoleg fonitro soffistigedig yn helpu fferm laeth yng Nghymru i ganfod arwyddion cynnar o…
| Newyddion
Technoleg ddigidol yn canfod cloffni mewn gwartheg mewn arbrawf ar fferm laeth yng Nghymru
22 Medi 2021   Mae technoleg fonitro soffistigedig yn helpu fferm laeth yng Nghymru i ganfod…
| Astudiaethau Achos
Ffermwyr dofednod ifanc yn sicrhau cydymffurfiaeth diolch i arweiniad gan Cyswllt Ffermio!
21 Medi 2021   Pan ddechreuodd y ffermwyr ifanc, Dan a Cath Price, gynllunio ar gyfer eu…
| Newyddion
Treialon yn dangos ychydig o ostyngiad yn unig mewn cynnyrch porfa o leihau’r defnydd o nitrogen yn yr haf
20 Medi 2021   Mae haneru’r gyfradd gwrtaith nitrogen (N) a ddefnyddir ar laswellt yn ystod…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 35 - Medi/Hydref 2021
Dyma'r 35ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Dangosfyrddau
Da Byw: Ebrill 2021 – Gorffennaf 2021
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd da byw allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
Events
29 Med 2021
Foliar fertiliser and robotic milking – a look at increasing dairy farm efficiency
Aberystwyth
Farming Connect wish to invite you to the Aberystwyth...
29 Med 2021
WEBINAR: Antibiotic Resistance
Webinar attendees will be provided with the global...
29 Med 2021
Beginners – Microsoft Excel
Provided you already have basic computer skills, you...
Fwy o Ddigwyddiadau