Da Byw

Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff  a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

 


Eurion
Gweminarau Wythnosol

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Picture of cows in a field
Biff

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r Arolwg Busnes Fferm yn dangos gwahaniaeth amlwg rhwng y mentrau bîff mwyaf proffidiol a lleiaf proffidiol yng Nghymru. 

Gall talu sylw i bob manylyn, o ddewis bridiau ac iechyd i fwydo a ffrwythlondeb, wneud gwahaniaeth mawr i'r elw yn y pen draw.

Sheep in a field
Defaid

Gyda mwy na 10 miliwn o famogiaid, mae diadell genedlaethol Cymru yn cyfrif am bron i draean o gyfanswm y defaid ym Mhrydain. Mae datblygiadau genetig ac iechyd diadelloedd yn sbarduno perfformiad economaidd ar y ffermydd defaid sy'n perfformio orau. 

Cows in a field
Llaeth

Gyda systemau sy'n amrywio o bori eang i’r rhai sydd dan do, ac o gynhyrchiant uchel i gynhyrchiant isel, mae ffermwyr llaeth yng Nghymru yn defnyddio sawl dull o gynhyrchu llaeth.
Os caiff ei wneud yn dda, mae'n bosibl i bob system wneud arian.

Chickens in a field
Dofednod

Diolch i ddatblygiadau ym maes geneteg, siediau a maethiad, mae potensial cynhyrchu'r diwydiant dofednod wedi cynyddu'n aruthrol dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Er mwyn cyflawni ei botensial, mae rheoli a gwella iechyd a pherfformiad eich adar yn barhaus yn hanfodol. 

Group of Pigs
Moch

Mae cynhyrchu moch yn profi adfywiad yng Nghymru, ond o ystyried cyfnewidioldeb prisiau ac elw tynn, rhaid i bob busnes ganolbwyntio ar fod yn effeithlon yn dechnegol, rheoli costau a manteisio ar gyfleoedd.

Baby sheep
Da Byw Amgen

Wrth i'r galw am gig carw dyfu, mae ffermio ceirw yng Nghymru yn darparu ffrwd incwm i ffermwyr. Mae mwy o hufenfeydd a busnesau cig geifr hefyd yn sefydlu. 

A field
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Carbon
Carbon

Gyda'r pwysau cynyddol ar y sector amaethyddol i wella'i perfformiad amgylcheddol ac ar yr un pryd aros yn gynaliadwy, mae gan Cyswllt Ffermio ystod eang o adnoddau a gwasanaethau sy'n ymwneud â Charbon.

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.


| Newyddion
Yn galw ffermwyr llaeth, bîff, defaid a geifr … rhowch eich papur a’ch pensil i’r naill ochr a chadwch eich holl gofnodion rheoli ar-lein!
29 Hydref 2020   Mae Cyswllt Ffermio wedi trefnu dwy gweminar ar-lein wedi’u hariannu’n llawn…
| Newyddion
Bydd gweminar Cyswllt Ffermio yn esbonio popeth y bydd angen i chi ei wybod am gynllun Gorchuddio Iardiau FBG newydd Llywodraeth Cymru
27 Hydref 2020   Estynnir gwahoddiad i ffermwyr ar draws Cymru i fynychu gweminar Cyswllt…
| Astudiaethau Achos
Pori cylchdro yn gwella ansawdd glaswellt ar fferm heb orfod ail-hadu
26 Hydref 2020   Mae fferm bîff a defaid organig yn sicrhau gwell perfformiad oddi ar y borfa…
| Newyddion
Annog ffermwyr i geisio am gyngor nawr i baratoi ar gyfer ymgeisio am gyllid drwy gynlluniau Llywodraeth Cymru
23 Hydref 2020   Yr wythnos hon, mae Cyswllt Ffermio’n dechrau ar ymgyrch newydd i annog…
Digwyddiadau
3 Tach 2020
GWEMINAR: Cyflwyno gwartheg i fetys porthiant
Dyma’r weminar gyntaf o fewn...
4 Tach 2020
GWEMINAR: Grant Busnes Fferm - Gorchuddio Iardiau
Siaradwyr: Keith Owen, KeBek, Ymgynghorydd Amgylcheddol...
5 Tach 2020
GWEMINAR: Gwella effeithlonrwydd bwydo gwartheg biff ar safle arddangos Pantyderi
Bydd angen i gynhyrchwyr bîff ganolbwyntio ar...