Da Byw

Cows
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd fodiwlau e-ddysgu yn ymwneud â da byw
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd hyfforddiant yn ymwneud â da byw
0
Nifer y digwyddiadau yn ymwneud â da byw
Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

Tystebau:

Dylan Morgan
“Diolch i fy ngwybodaeth a sgiliau newydd a thrwy weithredu rhai o’r systemau newydd rydym wedi dysgu amdanynt trwy Cyswllt Ffermio, rydym bellach yn bwydo’r stoc yn llawer mwy effeithlon. Mae hyn wedi lleihau ein mewnbynnau’n sylweddol wrth wella perfformiad stoc a chynhyrchiant ac rydym hefyd wedi lleihau lefelau cloffni.”
Dylan Morgan
Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Meirion
“Mae defnyddio ystod eang o wasanaethau trwy Cyswllt Ffermio wedi fy helpu i gael gwell dealltwriaeth o’r heriau ar y fferm. Mae hyn wedi fy ngalluogi i wneud penderfyniadau rheoli mwy gwybodus a all helpu i wella perfformiad anifeiliaid a chynhyrchiant y busnes.”
Meirion Rees
Eglwyswrw, Sir Benfro
Gwion Jenkins
“Roedd y cwrs iechyd, lloches a rheoli lloi yn fuddiol iawn. Roedd yn cynnwys gwybodaeth am sut i sicrhau bod lloi yn cael dechrau da mewn bywyd, sut i leihau’r defnydd o wrthfiotigau a lleihau costau magu.”
Gwion Jenkins
Clunderwen
Beccie Williams
“Rydw i wedi gorfod dysgu llawer iawn, yn gyflym iawn, am sut i reoli a rhoi’r gofal gorau posibl i 16,000 o ieir dodwy, ond mae Cyswllt Ffermio wedi fy helpu bob cam o’r ffordd.”
Beccie Williams
Llanbister, Llandrindod
Bridget Barnes
"Roeddwn yn gweld y gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid a fynychais wedi’u cyflwyno’n dda iawn ac yn addysgiadol. Teimlais fy mod yn dysgu rhywbeth newydd bob tro ac os mai ond ffordd wahanol o wneud rhywbeth ymarferol oedd o, roedd o werth yr amser. Erbyn hyn, rwy’n gwneud ychydig o bethau’n wahanol, yn enwedig adeg ŵyna, ac rwyf hefyd wedi dysgu am afiechydon newydd i gadw golwg amdanynt."
Bridget Barnes
Y Fenni
Tom Evans
'Mae'r manteision ariannol o ddilyn trefniant pori mewn cylchdro ar gyfer ein diadell o 500 o famogiaid yn sylweddol – i ni wedi haneru ein defnydd o ddwysfwyd, ers rannu'r caeau yn badogau a symud y defaid o gwmpas, i ni'n tyfu un rhan o dair yn fwy o borfa mewn blwyddyn. Byddwn yn annog unrhyw ffermwr sy'n ystyried y dyfodol i fynychu rhaglen Rhagori ar Bori.'
Tom Evans
Pendre, Aberystwyth
cattle
“Bydd dysgu sut i ofalu am draed gwartheg o fudd mawr i’r stoc. Esboniodd yr hyfforddwr bopeth yn drylwyr iawn ac fe wnaethon ni i gyd ddysgu llawer."
Adam Bowen
Powys
Richard Downes
“Roedd gennym ni ein syniadau ein hunain, ond roedd ein mentor eisoes wedi rhoi cynnig ar rai o’r rhain o fewn ei system ei hun, ac nid oeddent wedi bod yn llwyddiannus, felly diolch i’r cyngor hwn, fe wnaethom ni osgoi gwneud yr un camgymeriadau.”
Richard Downes
Ceredigion
Phil Cowcher
“Mae cyfrifo manylion ariannol fel elw fesul awr a weithiwyd neu elw fesul hectar (ha) wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r hyn sy’n gwneud fferm bîff a defaid broffidiol. Mae hyn yn caniatáu i ni gymharu ein perfformiad â busnesau tebyg, gyda'r nod o ganfod meysydd i'w gwella.''
Phil Cowcher
Llandysul
Wyn Williams
“Ar ôl cwblhau fy nghwrs e-ddysgu cyntaf ar atgenhedlu tymhorol mewn mamogiaid mewn llai nag awr, a oedd yn cynnwys cwis byr i asesu beth oeddwn i wedi ei ddysgu, roeddwn wrth fy modd. Mae’n ffordd mor hawdd o gael mwy o wybodaeth, wedi ei gyflwyno ar yr union lefel gywir ac rydych yn dysgu ar eich cyflymder eich hun.”
Wyn Williams
Llanfair Caereinion

| Newyddion
Meillion coch yn chwarae rhan bwysig wrth leihau costau mewnbwn fferm dda byw
27 Medi 2023 Mae meillion coch llawn protein yn helpu fferm dda byw yng Nghymru gyflawni…
| Newyddion
Ychwanegwyd ffrwythlondeb gwartheg llaeth at weithdai hyfforddiant iechyd anifeiliaid Cyswllt Ffermio
25 Medi 2023   Bydd meysydd allweddol a all helpu i sicrhau ffrwythlondeb gwartheg llaeth yn…
| Newyddion
Cyswllt Ffermio yn atgyfnerthu portffolio hyfforddiant i ffermwyr gyda 21 cwrs newydd
20 Fedi 2023   Mae cyfleoedd newydd ar gael i ffermwyr yng Nghymru sydd am wella eu sgiliau…
| Newyddion
Mae Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi siaradwyr o bob rhan o’r sector teledu a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio eleni.
4 Fedi 2023   Mae Cyswllt Ffermio wedi cyhoeddi siaradwyr o bob rhan o’r sector teledu a’r…
| Newyddion
Ffermwyr yn gweld gwerth mewn dysgu rhwng cyfoedion i wella iechyd traed gwartheg
31 Awst 2023   Yn ôl astudiaeth bwysig newydd yng Nghymru sy'n cynnwys mwy na 5,400 o wartheg…

Events

2 Hyd 2023
Horticulture Tourism - A growing opportunity for Wales
Oxford
Rectory Farm is a 45 acre PYO site producing practically...
3 Hyd 2023
Masterclass: Alternative Forages for dairy and beef herds
Llandeilo,
A look at alternative forages, including maize...
3 Hyd 2023
Unlock your herd's hidden breeding potential
Carmarthen
Discover the untapped potential in your herd at...
Fwy o Ddigwyddiadau