Da Byw

Cows
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd fodiwlau e-ddysgu yn ymwneud â da byw
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd hyfforddiant yn ymwneud â da byw
0
Nifer y digwyddiadau yn ymwneud â da byw
Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

Tystebau:

Gwion Jenkins
“Roedd y cwrs iechyd, lloches a rheoli lloi yn fuddiol iawn. Roedd yn cynnwys gwybodaeth am sut i sicrhau bod lloi yn cael dechrau da mewn bywyd, sut i leihau’r defnydd o wrthfiotigau a lleihau costau magu.”
Gwion Jenkins
Clunderwen
Beccie Williams
“Rydw i wedi gorfod dysgu llawer iawn, yn gyflym iawn, am sut i reoli a rhoi’r gofal gorau posibl i 16,000 o ieir dodwy, ond mae Cyswllt Ffermio wedi fy helpu bob cam o’r ffordd.”
Beccie Williams
Llanbister, Llandrindod
Bridget Barnes
"Roeddwn yn gweld y gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid a fynychais wedi’u cyflwyno’n dda iawn ac yn addysgiadol. Teimlais fy mod yn dysgu rhywbeth newydd bob tro ac os mai ond ffordd wahanol o wneud rhywbeth ymarferol oedd o, roedd o werth yr amser. Erbyn hyn, rwy’n gwneud ychydig o bethau’n wahanol, yn enwedig adeg ŵyna, ac rwyf hefyd wedi dysgu am afiechydon newydd i gadw golwg amdanynt."
Bridget Barnes
Y Fenni
Tom Evans
'Mae'r manteision ariannol o ddilyn trefniant pori mewn cylchdro ar gyfer ein diadell o 500 o famogiaid yn sylweddol – i ni wedi haneru ein defnydd o ddwysfwyd, ers rannu'r caeau yn badogau a symud y defaid o gwmpas, i ni'n tyfu un rhan o dair yn fwy o borfa mewn blwyddyn. Byddwn yn annog unrhyw ffermwr sy'n ystyried y dyfodol i fynychu rhaglen Rhagori ar Bori.'
Tom Evans
Pendre, Aberystwyth
cattle
“Bydd dysgu sut i ofalu am draed gwartheg o fudd mawr i’r stoc. Esboniodd yr hyfforddwr bopeth yn drylwyr iawn ac fe wnaethon ni i gyd ddysgu llawer."
Adam Bowen
Powys
Richard Downes
“Roedd gennym ni ein syniadau ein hunain, ond roedd ein mentor eisoes wedi rhoi cynnig ar rai o’r rhain o fewn ei system ei hun, ac nid oeddent wedi bod yn llwyddiannus, felly diolch i’r cyngor hwn, fe wnaethom ni osgoi gwneud yr un camgymeriadau.”
Richard Downes
Ceredigion
Phil Cowcher
“Mae cyfrifo manylion ariannol fel elw fesul awr a weithiwyd neu elw fesul hectar (ha) wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r hyn sy’n gwneud fferm bîff a defaid broffidiol. Mae hyn yn caniatáu i ni gymharu ein perfformiad â busnesau tebyg, gyda'r nod o ganfod meysydd i'w gwella.''
Phil Cowcher
Llandysul
Wyn Williams
“Ar ôl cwblhau fy nghwrs e-ddysgu cyntaf ar atgenhedlu tymhorol mewn mamogiaid mewn llai nag awr, a oedd yn cynnwys cwis byr i asesu beth oeddwn i wedi ei ddysgu, roeddwn wrth fy modd. Mae’n ffordd mor hawdd o gael mwy o wybodaeth, wedi ei gyflwyno ar yr union lefel gywir ac rydych yn dysgu ar eich cyflymder eich hun.”
Wyn Williams
Llanfair Caereinion

| Newyddion
I ffwrdd i borfeydd newydd…14 o ffermwyr uchelgeisiol wedi’u dewis ar gyfer Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio 2022
21 Mehefin 2022   O atafaelu carbon i dyfu amrywiadau o wenith treftadaeth, ac o ymchwilio i…
| Newyddion
Gwella cynaliadwyedd a pherfformiad – syniadau’n cael eu harddangos mewn digwyddiad i ffermwyr
8 Mehefin 2022   Bydd arloesiadau sy’n helpu busnesau fferm i gynyddu cynhyrchiant tra’n…
| Newyddion
Astudiaeth yn dangos gwerth arolygon bioamrywiaeth ar ffermydd yng Nghymru
1 Mehefin 2022   Mae arolygon bioamrywiaeth yn darparu llinell sylfaen fuddiol o ran sut mae…
| Fideos
FCTV - Busnes - 01/06/2022
Yn y bennod yma byddwn yn clywed mwy am sut y mae fferm gymysg wedi adeiladu gwytnwch i’w busnes, a…
Events
28 Meh 2022
RPW Surgery
Y Drenewydd / Newtown
...
28 Meh 2022
RPW Surgery
Aberystwyth
...
28 Meh 2022
Improving Post Weaning Lamb Performance Workshop
Abercych
Workshop attendees will work through the aspects of...
Fwy o Ddigwyddiadau