Da Byw

Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff  a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

 


Eurion
Gweminarau Wythnosol

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Picture of cows in a field
Biff

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r Arolwg Busnes Fferm yn dangos gwahaniaeth amlwg rhwng y mentrau bîff mwyaf proffidiol a lleiaf proffidiol yng Nghymru. 

Gall talu sylw i bob manylyn, o ddewis bridiau ac iechyd i fwydo a ffrwythlondeb, wneud gwahaniaeth mawr i'r elw yn y pen draw.

Sheep in a field
Defaid

Gyda mwy na 10 miliwn o famogiaid, mae diadell genedlaethol Cymru yn cyfrif am bron i draean o gyfanswm y defaid ym Mhrydain. Mae datblygiadau genetig ac iechyd diadelloedd yn sbarduno perfformiad economaidd ar y ffermydd defaid sy'n perfformio orau. 

Cows in a field
Llaeth

Gyda systemau sy'n amrywio o bori eang i’r rhai sydd dan do, ac o gynhyrchiant uchel i gynhyrchiant isel, mae ffermwyr llaeth yng Nghymru yn defnyddio sawl dull o gynhyrchu llaeth.
Os caiff ei wneud yn dda, mae'n bosibl i bob system wneud arian.

Chickens in a field
Dofednod

Diolch i ddatblygiadau ym maes geneteg, siediau a maethiad, mae potensial cynhyrchu'r diwydiant dofednod wedi cynyddu'n aruthrol dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Er mwyn cyflawni ei botensial, mae rheoli a gwella iechyd a pherfformiad eich adar yn barhaus yn hanfodol. 

Group of Pigs
Moch

Mae cynhyrchu moch yn profi adfywiad yng Nghymru, ond o ystyried cyfnewidioldeb prisiau ac elw tynn, rhaid i bob busnes ganolbwyntio ar fod yn effeithlon yn dechnegol, rheoli costau a manteisio ar gyfleoedd.

Baby sheep
Da Byw Amgen

Wrth i'r galw am gig carw dyfu, mae ffermio ceirw yng Nghymru yn darparu ffrwd incwm i ffermwyr. Mae mwy o hufenfeydd a busnesau cig geifr hefyd yn sefydlu. 

A field
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.


| Gwebinarau
GWEMINAR: Yn Fyw o’r Fferm: Rhiwaedog - 05/08/2020
Yn fyw o Rhiwaedog, Y Bala, un o’n safleoedd arddangos cig coch. Mae gennym ddau brosiect cyffrous…
| Erthyglau Technegol
Godro robotig a lles gwartheg
5 Awst 2020   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae systemau godro…
| Newyddion
Digwyddiad yn fyw o’r fferm: Rhiwaedog 05/08/2020
29 Gorffennaf 2020   Ymunwch â ni yn fyw o gysur eich cartref eich hun, lle bydd ein ffermwyr…
| Erthyglau Technegol
Sgorio llenwad rwmen i fonitro iechyd mewn buchod llaeth
28 Gorffennaf 2020   Dr Cate Williams a Dr David Cutress: IBERS, Prifsygol Aberystwyth.   …
Digwyddiadau
18 Aws 2020
GWEMINAR: Awgrymiadau ariannol da i ffermwyr
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Iorwerth Williams...
19 Aws 2020
GWEMINAR: Yn Fyw o’r Fferm: Wern
Ymunwch â ni yn fyw o Wern, Y Foel, ein...
20 Aws 2020
GWEMINAR: Defnyddio sgorio cyflwr corff i reoli iechyd a perfformiad y ddiadell
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a'r arbenigwraig...