Da Byw

Cows
0
Nifer yr unigolion o’r sector cig coch a fynychodd weithdai Iechyd Anifeiliaid
0
Nifer y mentoriaid sy’n cael eu mentora ar bynciau’n ymwneud â da byw (EID er enghraifft)
0
Nifer y unigolion a gwblhaodd gyrsiau hyfforddiant yn ymwneud â da byw
Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

Tystebau:

Bridget Barnes
"Roeddwn yn gweld y gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid a fynychais wedi’u cyflwyno’n dda iawn ac yn addysgiadol. Teimlais fy mod yn dysgu rhywbeth newydd bob tro ac os mai ond ffordd wahanol o wneud rhywbeth ymarferol oedd o, roedd o werth yr amser. Erbyn hyn, rwy’n gwneud ychydig o bethau’n wahanol, yn enwedig adeg ŵyna, ac rwyf hefyd wedi dysgu am afiechydon newydd i gadw golwg amdanynt."
Bridget Barnes
Y Fenni
Tom Evans
'Mae'r manteision ariannol o ddilyn trefniant pori mewn cylchdro ar gyfer ein diadell o 500 o famogiaid yn sylweddol – i ni wedi haneru ein defnydd o ddwysfwyd, ers rannu'r caeau yn badogau a symud y defaid o gwmpas, i ni'n tyfu un rhan o dair yn fwy o borfa mewn blwyddyn. Byddwn yn annog unrhyw ffermwr sy'n ystyried y dyfodol i fynychu rhaglen Rhagori ar Bori.'
Tom Evans
Pendre, Aberystwyth
cattle
“Bydd dysgu sut i ofalu am draed gwartheg o fudd mawr i’r stoc. Esboniodd yr hyfforddwr bopeth yn drylwyr iawn ac fe wnaethon ni i gyd ddysgu llawer."
Adam Bowen
Powys
Richard Downes
“Roedd gennym ni ein syniadau ein hunain, ond roedd ein mentor eisoes wedi rhoi cynnig ar rai o’r rhain o fewn ei system ei hun, ac nid oeddent wedi bod yn llwyddiannus, felly diolch i’r cyngor hwn, fe wnaethom ni osgoi gwneud yr un camgymeriadau.”
Richard Downes
Ceredigion
Phil Cowcher
“Mae cyfrifo manylion ariannol fel elw fesul awr a weithiwyd neu elw fesul hectar (ha) wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r hyn sy’n gwneud fferm bîff a defaid broffidiol. Mae hyn yn caniatáu i ni gymharu ein perfformiad â busnesau tebyg, gyda'r nod o ganfod meysydd i'w gwella.''
Phil Cowcher
Llandysul
Wyn Williams
“Ar ôl cwblhau fy nghwrs e-ddysgu cyntaf ar atgenhedlu tymhorol mewn mamogiaid mewn llai nag awr, a oedd yn cynnwys cwis byr i asesu beth oeddwn i wedi ei ddysgu, roeddwn wrth fy modd. Mae’n ffordd mor hawdd o gael mwy o wybodaeth, wedi ei gyflwyno ar yr union lefel gywir ac rydych yn dysgu ar eich cyflymder eich hun.”
Wyn Williams
Llanfair Caereinion

| Astudiaethau Achos
O nyrs ar y rheng flaen i ffermwr ar y rheng flaen, gyda help llaw gan Cyswllt Ffermio
21 Mehefin 2021   Roedd gan Emma Roberts, sy’n hanu o Sir Benfro, swydd ran-amser yr oedd hi…
| Erthyglau Technegol
Llyngyr gastroberfeddol mewn gwartheg – canlyniadau, achosion a dulliau rheoli
17 Mehefin 2021   Dr David Cutress & Dr Gwen Rees: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   …
| Newyddion
Ffermydd da byw yn edrych ar effeithlonrwydd cynhyrchu er mwyn lleihau allyriadau
14 Mehefin 2021   Mae dwy fferm dda byw yng Nghymru yn cymryd camau i wella effeithlonrwydd…
| Podlediadau
Rhifyn 44 - Mae ffermwyr cenhedlaeth gyntaf yn rhannu sut y gwnaeth yr Academi Amaeth helpu i adeiladu eu busnes
Yr wythnos hon, rydym yn ymuno â'r Academi Amaeth ar eu cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf ers i'r…
| Erthyglau Technegol
Olrhain da byw dros ardal eang: hwsmonaeth, diogelwch a chadernid
9 Mehefin 2021   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Yn gyffredinol…
Events
24 Meh 2021
Intermediate – Microsoft Excel
Provided you already have basic skills, you can learn...
24 Meh 2021
Beginners – Microsoft Excel
Provided you already have basic computer skills, you...
24 Meh 2021
WEBINAR: Bovine Viral Diarrhoea (BVD)
Workshop attendees will learn about the clinical signs,...
Fwy o Ddigwyddiadau