Da Byw

Cows
0
Nifer y busnesau a ymgymrodd â chlinig iechyd anifeiliaid
0
Nifer o unigolion o’r sector llaeth a fynychodd weithdai iechyd anifeiliaid
0
Nifer o fusnesau defaid sy’n meincnodi
Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

Tystebau:

Bridget Barnes
"Roeddwn yn gweld y gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid a fynychais wedi’u cyflwyno’n dda iawn ac yn addysgiadol. Teimlais fy mod yn dysgu rhywbeth newydd bob tro ac os mai ond ffordd wahanol o wneud rhywbeth ymarferol oedd o, roedd o werth yr amser. Erbyn hyn, rwy’n gwneud ychydig o bethau’n wahanol, yn enwedig adeg ŵyna, ac rwyf hefyd wedi dysgu am afiechydon newydd i gadw golwg amdanynt."
Bridget Barnes
Y Fenni
Tom Evans
'Mae'r manteision ariannol o ddilyn trefniant pori mewn cylchdro ar gyfer ein diadell o 500 o famogiaid yn sylweddol – i ni wedi haneru ein defnydd o ddwysfwyd, ers rannu'r caeau yn badogau a symud y defaid o gwmpas, i ni'n tyfu un rhan o dair yn fwy o borfa mewn blwyddyn. Byddwn yn annog unrhyw ffermwr sy'n ystyried y dyfodol i fynychu rhaglen Rhagori ar Bori.'
Tom Evans
Pendre, Aberystwyth
cattle
“Bydd dysgu sut i ofalu am draed gwartheg o fudd mawr i’r stoc. Esboniodd yr hyfforddwr bopeth yn drylwyr iawn ac fe wnaethon ni i gyd ddysgu llawer."
Adam Bowen
Powys
Richard Downes
“Roedd gennym ni ein syniadau ein hunain, ond roedd ein mentor eisoes wedi rhoi cynnig ar rai o’r rhain o fewn ei system ei hun, ac nid oeddent wedi bod yn llwyddiannus, felly diolch i’r cyngor hwn, fe wnaethom ni osgoi gwneud yr un camgymeriadau.”
Richard Downes
Ceredigion
Phil Cowcher
“Mae cyfrifo manylion ariannol fel elw fesul awr a weithiwyd neu elw fesul hectar (ha) wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r hyn sy’n gwneud fferm bîff a defaid broffidiol. Mae hyn yn caniatáu i ni gymharu ein perfformiad â busnesau tebyg, gyda'r nod o ganfod meysydd i'w gwella.''
Phil Cowcher
Llandysul
Wyn Williams
“Ar ôl cwblhau fy nghwrs e-ddysgu cyntaf ar atgenhedlu tymhorol mewn mamogiaid mewn llai nag awr, a oedd yn cynnwys cwis byr i asesu beth oeddwn i wedi ei ddysgu, roeddwn wrth fy modd. Mae’n ffordd mor hawdd o gael mwy o wybodaeth, wedi ei gyflwyno ar yr union lefel gywir ac rydych yn dysgu ar eich cyflymder eich hun.”
Wyn Williams
Llanfair Caereinion

| Fideos
FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da byw; byddwn yn ymweld â fferm laeth…
| Newyddion
Milfeddygon yn cynghori ffermwyr am fagu lloi teirw o'r fuches odro yn llwyddiannus
14 Rhagfyr 2021   Bydd technegau magu da yn allweddol i economeg a lles cynhyrchu lloi teirw…
| Dangosfyrddau
Dofednod: Hydref 2020 – Medi 2021
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd dofednod allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
| Newyddion
Treialu synwyryddion yn llywio polisi gwasgaru slyri ar fferm laeth yng Nghymru
6 Rhagfyr 2021   Mae gan synwyryddion sy’n cael eu treialu ar fferm laeth yn Ynys Môn i…
| Taflenni Gwybodaeth
Gwasanaeth Cynghori - 03/12/2021
Ydych chi’n edrych am ffyrdd o wella perfformiad eich defaid? Mae’r Gwasanaeth Cynghori’n…
| Newyddion
Sut y bydd rhoi amser a lle i wartheg yn gwella effeithlonrwydd godro
2 Rhagfyr 2021   Gall newidiadau bychain i'r trefniadau godro gael effaith fawr ar lif y…
Events
17 Ion 2022
WEBINAR: Antibiotic Resistance
Webinar attendees will be provided with the global...
18 Ion 2022
Lambing Losses Part 2 - Post-Lambing Losses from Birth to Weaning
Kidwelly
Webinar attendees will learn about the main causes...
18 Ion 2022
WEBINAR: Living off an acre! Learn how you could do it too!
Speaker: Adam Jones, founder of Adam yn yr...
Fwy o Ddigwyddiadau