Da Byw

Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff  a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

 


Picture of cows in a field
Biff

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r Arolwg Busnes Fferm yn dangos gwahaniaeth amlwg rhwng y mentrau bîff mwyaf proffidiol a lleiaf proffidiol yng Nghymru. 

Gall talu sylw i bob manylyn, o ddewis bridiau ac iechyd i fwydo a ffrwythlondeb, wneud gwahaniaeth mawr i'r elw yn y pen draw.

Sheep in a field
Defaid

Gyda mwy na 10 miliwn o famogiaid, mae diadell genedlaethol Cymru yn cyfrif am bron i draean o gyfanswm y defaid ym Mhrydain. Mae datblygiadau genetig ac iechyd diadelloedd yn sbarduno perfformiad economaidd ar y ffermydd defaid sy'n perfformio orau. 

Cows in a field
Llaeth

Gyda systemau sy'n amrywio o bori eang i’r rhai sydd dan do, ac o gynhyrchiant uchel i gynhyrchiant isel, mae ffermwyr llaeth yng Nghymru yn defnyddio sawl dull o gynhyrchu llaeth.
Os caiff ei wneud yn dda, mae'n bosibl i bob system wneud arian.

Chickens in a field
Dofednod

Diolch i ddatblygiadau ym maes geneteg, siediau a maethiad, mae potensial cynhyrchu'r diwydiant dofednod wedi cynyddu'n aruthrol dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Er mwyn cyflawni ei botensial, mae rheoli a gwella iechyd a pherfformiad eich adar yn barhaus yn hanfodol. 

Group of Pigs
Moch

Mae cynhyrchu moch yn profi adfywiad yng Nghymru, ond o ystyried cyfnewidioldeb prisiau ac elw tynn, rhaid i bob busnes ganolbwyntio ar fod yn effeithlon yn dechnegol, rheoli costau a manteisio ar gyfleoedd.

Baby sheep
Da Byw Amgen

Wrth i'r galw am gig carw dyfu, mae ffermio ceirw yng Nghymru yn darparu ffrwd incwm i ffermwyr. Mae mwy o hufenfeydd a busnesau cig geifr hefyd yn sefydlu. 

A field
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.


| Newyddion
Mae Cyswllt Ffermio yn benderfynol o estyn allan at ferched sy’n ffermio – y sbardun y tu ôl i nifer o fusnesau gwledig llwyddiannus yng Nghymru
26 Mai 2020   Mae nifer y merched sydd wedi'u cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn llai na…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 27 - Mai/Mehefin 2020
Dyma'r 27ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Newyddion
Ŵyn cynffon dew Damara cyntaf yn cael eu geni yng Nghymru
20 Mai 2020   Ar ddechrau’r 1990au, gadawodd y ffermwr, Peter Williams, ei gartref ar Ynys…
| Newyddion
Cyngor i ffermwyr: rhowch ansawdd o flaen maint drwy dorri’ch silwair yn gynnar
19 Mai 2020   Bydd ffermwyr llaeth sy’n llwyddo i wella ansawdd eu silwair o un gwerth…
| Astudiaethau Achos
Godro pob tamaid (Ymweliad Iechyd y Pwrs/Cadair Cyswllt Ffermio)
19 Mai 2020   Astudiaeth Achos: Ynysgain, Criccieth   Ym mis Gorffennaf 2019, bu…
| Newyddion
Fferm laeth yn manteisio ar brofion genomig i ddynodi’r heffrod cyfnewid mwyaf cynhyrchiol
15 Mai 2020   Mae fferm laeth yn Sir Benfro yn cynnal sgrinio genomig ar ei lloeau…
Digwyddiadau
2 Meh 2020
GWEMINAR: Amser i ailhadu - rhan 2
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Charlie Morgan,...
3 Meh 2020
GWEMINAR: Dulliau rheoli coetir i ddarparu incwm a chynaliadwyedd i goetiroedd fferm
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac arbenigwr o’r...
4 Meh 2020
GWEMINAR: Gwella ffrwythlondeb system lloia mewn dau floc
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r milfeddyg...