Da Byw

Cows
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd fodiwlau e-ddysgu yn ymwneud â da byw
0
Nifer yr unigolion a gwblhaodd hyfforddiant yn ymwneud â da byw
0
Nifer y digwyddiadau yn ymwneud â da byw
Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

Tystebau:

Dylan Morgan
“Diolch i fy ngwybodaeth a sgiliau newydd a thrwy weithredu rhai o’r systemau newydd rydym wedi dysgu amdanynt trwy Cyswllt Ffermio, rydym bellach yn bwydo’r stoc yn llawer mwy effeithlon. Mae hyn wedi lleihau ein mewnbynnau’n sylweddol wrth wella perfformiad stoc a chynhyrchiant ac rydym hefyd wedi lleihau lefelau cloffni.”
Dylan Morgan
Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Meirion
“Mae defnyddio ystod eang o wasanaethau trwy Cyswllt Ffermio wedi fy helpu i gael gwell dealltwriaeth o’r heriau ar y fferm. Mae hyn wedi fy ngalluogi i wneud penderfyniadau rheoli mwy gwybodus a all helpu i wella perfformiad anifeiliaid a chynhyrchiant y busnes.”
Meirion Rees
Eglwyswrw, Sir Benfro
Gwion Jenkins
“Roedd y cwrs iechyd, lloches a rheoli lloi yn fuddiol iawn. Roedd yn cynnwys gwybodaeth am sut i sicrhau bod lloi yn cael dechrau da mewn bywyd, sut i leihau’r defnydd o wrthfiotigau a lleihau costau magu.”
Gwion Jenkins
Clunderwen
Beccie Williams
“Rydw i wedi gorfod dysgu llawer iawn, yn gyflym iawn, am sut i reoli a rhoi’r gofal gorau posibl i 16,000 o ieir dodwy, ond mae Cyswllt Ffermio wedi fy helpu bob cam o’r ffordd.”
Beccie Williams
Llanbister, Llandrindod
Bridget Barnes
"Roeddwn yn gweld y gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid a fynychais wedi’u cyflwyno’n dda iawn ac yn addysgiadol. Teimlais fy mod yn dysgu rhywbeth newydd bob tro ac os mai ond ffordd wahanol o wneud rhywbeth ymarferol oedd o, roedd o werth yr amser. Erbyn hyn, rwy’n gwneud ychydig o bethau’n wahanol, yn enwedig adeg ŵyna, ac rwyf hefyd wedi dysgu am afiechydon newydd i gadw golwg amdanynt."
Bridget Barnes
Y Fenni
Tom Evans
'Mae'r manteision ariannol o ddilyn trefniant pori mewn cylchdro ar gyfer ein diadell o 500 o famogiaid yn sylweddol – i ni wedi haneru ein defnydd o ddwysfwyd, ers rannu'r caeau yn badogau a symud y defaid o gwmpas, i ni'n tyfu un rhan o dair yn fwy o borfa mewn blwyddyn. Byddwn yn annog unrhyw ffermwr sy'n ystyried y dyfodol i fynychu rhaglen Rhagori ar Bori.'
Tom Evans
Pendre, Aberystwyth
cattle
“Bydd dysgu sut i ofalu am draed gwartheg o fudd mawr i’r stoc. Esboniodd yr hyfforddwr bopeth yn drylwyr iawn ac fe wnaethon ni i gyd ddysgu llawer."
Adam Bowen
Powys
Richard Downes
“Roedd gennym ni ein syniadau ein hunain, ond roedd ein mentor eisoes wedi rhoi cynnig ar rai o’r rhain o fewn ei system ei hun, ac nid oeddent wedi bod yn llwyddiannus, felly diolch i’r cyngor hwn, fe wnaethom ni osgoi gwneud yr un camgymeriadau.”
Richard Downes
Ceredigion
Phil Cowcher
“Mae cyfrifo manylion ariannol fel elw fesul awr a weithiwyd neu elw fesul hectar (ha) wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r hyn sy’n gwneud fferm bîff a defaid broffidiol. Mae hyn yn caniatáu i ni gymharu ein perfformiad â busnesau tebyg, gyda'r nod o ganfod meysydd i'w gwella.''
Phil Cowcher
Llandysul
Wyn Williams
“Ar ôl cwblhau fy nghwrs e-ddysgu cyntaf ar atgenhedlu tymhorol mewn mamogiaid mewn llai nag awr, a oedd yn cynnwys cwis byr i asesu beth oeddwn i wedi ei ddysgu, roeddwn wrth fy modd. Mae’n ffordd mor hawdd o gael mwy o wybodaeth, wedi ei gyflwyno ar yr union lefel gywir ac rydych yn dysgu ar eich cyflymder eich hun.”
Wyn Williams
Llanfair Caereinion

| Podlediadau
Rhifyn 103 - Cloffni mewn gwartheg llaeth
Sut mae gwahanol ddulliau o drosglwyddo gwybodaeth yn dylanwadu ar newid ymddygiad mewn cynhyrchwyr…
| Dangosfyrddau
Cydnerth a Chynhyrchiol Hydref - Rhagfyr 2023
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd Mentro a chynhaliwyd ar draws rhaglen Cyswllt…
| Erthyglau Technegol
Opsiynau amgen ar gyfer deunydd gorwedd i wartheg llaeth: Tail sych wedi’i ailgylchu
Dr Natalie Meades: IBERS, Aberystwyth University. Mawrth 2024 Mae tail sych wedi’i ailgylchu…
| Astudiaethau Achos
Cyllid Arbrofi Cyswllt Ffermio yn Helpu Ffermwyr i Wella Cynaliadwyedd a Pherfformiad Ŵyn
06 Mehefin 2024   Mae prosiect gan David & Will Lewis, Treforgan, Llandrindod, wedi cael…
| Podlediadau
Rhifyn 102 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 2
Croeso i Glust i'r Ddaear. Mae hon yn bennod dwy ran sy’n canolbwyntio ar y wybodaeth a…
| Podlediadau
Rhifyn 101 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 1
Yn y bennod dwy ran hon rydym yn ymweld ag un o'n ffermydd ffocws sy'n ymwneud â Rhwydwaith Ein…

Events

26 Meh 2024
Power up your farm: Workshop on renewable energy options for agriculture
Merthyr Cynog, Brecon
Are you interested in reducing your farm’s energy...
26 Meh 2024
Castle Hill Farm Walk: Looking at a new dairy system with a focus on grassland management
Llanilar
Join Farming Connect and Peter Loxdale for a farm walk...
27 Meh 2024
Glascoed Farm - Improving Efficiency
Newtown
Join us at one of Farming Connect’s Our Farms,...
Fwy o Ddigwyddiadau