Da Byw

Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff  a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

 


Picture of cows in a field
Biff

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r Arolwg Busnes Fferm yn dangos gwahaniaeth amlwg rhwng y mentrau bîff mwyaf proffidiol a lleiaf proffidiol yng Nghymru. 

Gall talu sylw i bob manylyn, o ddewis bridiau ac iechyd i fwydo a ffrwythlondeb, wneud gwahaniaeth mawr i'r elw yn y pen draw.

Sheep in a field
Defaid

Gyda mwy na 10 miliwn o famogiaid, mae diadell genedlaethol Cymru yn cyfrif am bron i draean o gyfanswm y defaid ym Mhrydain. Mae datblygiadau genetig ac iechyd diadelloedd yn sbarduno perfformiad economaidd ar y ffermydd defaid sy'n perfformio orau. 

Cows in a field
Llaeth

Gyda systemau sy'n amrywio o bori eang i’r rhai sydd dan do, ac o gynhyrchiant uchel i gynhyrchiant isel, mae ffermwyr llaeth yng Nghymru yn defnyddio sawl dull o gynhyrchu llaeth.
Os caiff ei wneud yn dda, mae'n bosibl i bob system wneud arian.

Chickens in a field
Dofednod

Diolch i ddatblygiadau ym maes geneteg, siediau a maethiad, mae potensial cynhyrchu'r diwydiant dofednod wedi cynyddu'n aruthrol dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Er mwyn cyflawni ei botensial, mae rheoli a gwella iechyd a pherfformiad eich adar yn barhaus yn hanfodol. 

Group of Pigs
Moch

Mae cynhyrchu moch yn profi adfywiad yng Nghymru, ond o ystyried cyfnewidioldeb prisiau ac elw tynn, rhaid i bob busnes ganolbwyntio ar fod yn effeithlon yn dechnegol, rheoli costau a manteisio ar gyfleoedd.

Baby sheep
Da Byw Amgen

Wrth i'r galw am gig carw dyfu, mae ffermio ceirw yng Nghymru yn darparu ffrwd incwm i ffermwyr. Mae mwy o hufenfeydd a busnesau cig geifr hefyd yn sefydlu. 

A field
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Dangosfyrddau
Dangosfyrddau

Mae ein dangosfyrddau yn amlinellu gweithgaredd allweddol a gyflawnir ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio.


| Videos
Stori Beca Glyn - 17/02/2020
Cafodd Beca Glyn, ffermwraig ifanc, ddamwain ddifrifol ar feic cwad ym Mawrth 2018. Torrodd asgwrn…
| Case Studies
‘Dw i’n lwcus fy mod i’n fyw meddai ffermwraig ifanc o Fetws-y-Coed a dorrodd asgwrn ei phenglog mewn damwain ar feic cwad.
14 Chwefror 2020   Cafodd Beca Glyn, ffermwraig ifanc, ddamwain ddifrifol ar feic cwad ym…
| Publications
CFf - Rhifyn 25 - Ionawr/Chwefror 2020
Dyma'r 25ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Dashboards
Dangosfwrdd Cig Coch: Medi – Rhagfyr 2019
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd cig coch allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
| Dashboards
Dangosfwrdd Llaeth: Medi – Rhagfyr 2019
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd llaeth allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
| Dashboards
Da Byw: Awst 2019 – Tachwedd 2019
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd da byw allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
Events
25 Chwef 2020
Bovine TB
Llanarth,
Workshop attendees will gain a greater understanding...
Hyfforddiant
25 Chwef 2020
How could diversifying into tourism benefit your business?
Llandovery
Are you a farmer or forester who    …...
Digwyddiad
26 Chwef 2020
Controlling Mastitis
Newport
Join Farming Connect to discuss the options on...
Digwyddiad