Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Ffurflen Gofrestru Cyswllt Ffermio

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y rhaglen?

Er mwyn gallu bod yn gymwys ar gyfer yr ystod eang o gefnogaeth a gwasanaethau sydd bellach ar gael fel rhan o raglen Cyswllt Ffermio, bydd angen i chi fod wedi cofrestru ers mis Hydref 2015.

  • Mae meini prawf cymhwysedd Cyswllt Ffermio wedi eu hehangu’n sylweddol. Hyd yn oed os nad oeddech yn gymwys o’r blaen, fe allech fod yn gymwys erbyn hyn. Cymerwch olwg ar eich statws cymhwysedd yma: Meini Prawf
  • Cofrestrwch heddiw trwy gwblhau ein ffurflen gofrestru ar lein. 
  • Os cewch unrhyw anawsterau wrth gwblhau neu gyflwyno'r ffurflen hon, ffoniwch Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.

Prif ddull cyswllt y defnyddir gan Cyswllt Ffermio yw ebost. Gwnewch yn siŵr bod y cyfeiriad ebost a ddarparwyd gennych yn gywir​.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy'n esbonio pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu ei gweld. 

Cliciwch yma i lawrlwytho ac i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio cyn ichi lenwi'r ffurflen gofrestru

MANYLION BUSNES
PRIF FANYLION CYSWLLT
Rhowch eich CRN Llywodraeth Cymru 7 digid gan gynnwys y lythyren A
PRIF BARTNER Y BUSNES
Prif Gyswllt
Dyma'r cyrsiau ar gyfer myfyriwyr sydd yn gynwys i dderbyn cymorth trwy Cyswllt Ffermio.

Caiff yr wybodaeth a ganlyn ei chasglu i fodloni gofynion adrodd ar gydraddoldeb ac amrywiaeth. Bydd y data a roddir i Lywodraeth Cymru yn ddienw er mwyn llunio adroddiadau ar hynt rhaglenni ac at ddibenion ymchwil. Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn gymwys i'r holl ddata personol a data categori arbennig sy'n cael eu casglu, eu storio a'u prosesu.

Manylion Partner/Pwynt Cyswllt Ychwanegol

Er mwyn ychwanegu cysylltiadau eraill at fanylion presennol eich busnes, a allai hefyd fod angen cefnogaeth gan Cyswllt Ffermio, rhowch eu manylion yma.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cael ei chasglu i fodloni gofynion adrodd ynglŷn â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Bydd y data a adroddir i Lywodraeth Cymru yn cael ei gyflwyno'n ddienw at ddibenion ymchwil ac adrodd ar gynnydd y rhaglen. Mae'r Ddeddf Diogelu Data (1998) yn berthnasol i ddata personol sy'n cael ei gasglu, ei storio a'i brosesu.

Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio (98 KB)

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy'n esbonio pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu ei gweld.

Bydd copi o'n Hysbysiad Preifatrwydd yn cael ei anfon at bob unigolyn sy'n gysylltiedig â'r busnes hwn.

Dylech lawrlwytho a darllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio yn llawn.