Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Ffurflen Gofrestru Cyswllt Ffermio

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y rhaglen newydd?

Er mwyn gallu bod yn gymwys ar gyfer yr ystod gyfan o gefnogaeth a gwasanaethau sydd bellach ar gael fel rhan o raglen newydd Cyswllt Ffermio, bydd angen i chi fod wedi cofrestru ers mis Hydref 2015.

  • Mae miloedd o ffermwyr a choedwigwyr bellach wedi cofrestru ar gyfer y Rhaglen Cyswllt Ffermio newydd a lansiwyd yr hydref diwethaf.
  • Mae’r rhai sydd wedi cofrestru yn manteisio ar gefnogaeth sy’n eu cynorthwyo i ddatblygu eu sgiliau busnes a phersonol trwy amrywiaeth cynhwysfawr o wasanaethau cefnogi busnes a thechnegol a digwyddiadau trosglwyddo gwybodaeth.
  • Hyd yn oed os oeddech wedi cofrestru dan y rhaglen Cyswllt Ffermio flaenorol, bydd angen i chi ail-gofrestru gyda’r rhaglen newydd er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr amrediad lawn o gefnogaeth sydd bellach ar gael
  • Cofrestrwch heddiw trwy gwblhau ein ffurflen gofrestru ar lein. 
  • Os cewch unrhyw anawsterau wrth gwblhau neu gyflwyno'r ffurflen hon, ffoniwch Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.

Prif ddull cyswllt y defnyddir gan Cyswllt Ffermio yw ebost. Gwnewch yn siŵr bod y cyfeiriad ebost a ddarparwyd gennych yn gywir​.

 

Mae meini prawf cymhwysedd Cyswllt Ffermio wedi eu hehangu’n sylweddol. Hyd yn oed os nad oeddech yn gymwys o’r blaen, fe allech fod yn gymwys erbyn hyn.  Cymerwch olwg ar eich statws cymhwysedd yma: Meini Prawf

PRIF FANYLION CYSWLLT
MANYLION BUSNES
Rhowch eich CRN Llywodraeth Cymru 7 digid gan gynnwys y lythyren A
Prif Gyswllt
PRIF BARTNER Y BUSNES
Dyma'r cyrsiau ar gyfer myfyriwyr sydd yn gynwys i dderbyn cymorth trwy Cyswllt Ffermio.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cael ei chasglu i fodloni gofynion adrodd ynglŷn â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Bydd y data a adroddir i Lywodraeth Cymru yn cael ei gyflwyno'n ddienw at ddibenion ymchwil ac adrodd ar gynnydd y rhaglen. Mae'r Ddeddf Diogelu Data (1998) yn berthnasol i ddata personol sy'n cael ei gasglu, ei storio a'i brosesu.

Manylion Partner/Pwynt Cyswllt Ychwanegol

Er mwyn ychwanegu cysylltiadau eraill at fanylion presennol eich busnes, a allai hefyd fod angen cefnogaeth gan Cyswllt Ffermio, rhowch eu manylion yma.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cael ei chasglu i fodloni gofynion adrodd ynglŷn â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Bydd y data a adroddir i Lywodraeth Cymru yn cael ei gyflwyno'n ddienw at ddibenion ymchwil ac adrodd ar gynnydd y rhaglen. Mae'r Ddeddf Diogelu Data (1998) yn berthnasol i ddata personol sy'n cael ei gasglu, ei storio a'i brosesu.

Datganiad DDD (99KB)

Cadarnhewch eich bod wedi derbyn ein Nodyn Prosesu Teg. Bydd yr holl fanylion a roddir wrth gofrestru yn cael eu cadw'n ddiogel ar gronfa ddata Cyswllt Ffermio. Fodd bynnag, gallwn drosglwyddo eich manylion cyswllt i sefydliadau partner Cyswllt Ffermio fel eu bod yn gallu cysylltu â chi os oes angen. Bydd pob unigolyn sy'n gysylltiedig â'r busnes hwn yn derbyn copi o'n polisi diogelu data ar wahân.