Welsh Government

Ffurflen Gofrestru Cyswllt Ffermio

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y rhaglen newydd?

Er mwyn gallu bod yn gymwys ar gyfer yr ystod gyfan o gefnogaeth a gwasanaethau sydd bellach ar gael fel rhan o raglen newydd Cyswllt Ffermio, bydd angen i chi fod wedi cofrestru ers mis Hydref 2015.

  • Mae miloedd o ffermwyr a choedwigwyr bellach wedi cofrestru ar gyfer y Rhaglen Cyswllt Ffermio newydd a lansiwyd yr hydref diwethaf.
  • Mae’r rhai sydd wedi cofrestru yn manteisio ar gefnogaeth sy’n eu cynorthwyo i ddatblygu eu sgiliau busnes a phersonol trwy amrywiaeth cynhwysfawr o wasanaethau cefnogi busnes a thechnegol a digwyddiadau trosglwyddo gwybodaeth.
  • Hyd yn oed os oeddech wedi cofrestru dan y rhaglen Cyswllt Ffermio flaenorol, bydd angen i chi ail-gofrestru gyda’r rhaglen newydd er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr amrediad lawn o gefnogaeth sydd bellach ar gael
  • Cofrestrwch heddiw trwy gwblhau ein ffurflen gofrestru ar lein. 
  • Os cewch unrhyw anawsterau wrth gwblhau neu gyflwyno'r ffurflen hon, ffoniwch Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.

Prif ddull cyswllt y defnyddir gan Cyswllt Ffermio yw ebost. Gwnewch yn siŵr bod y cyfeiriad ebost a ddarparwyd gennych yn gywir​.

 

Mae meini prawf cymhwysedd Cyswllt Ffermio wedi eu hehangu’n sylweddol. Hyd yn oed os nad oeddech yn gymwys o’r blaen, fe allech fod yn gymwys erbyn hyn.  Cymerwch olwg ar eich statws cymhwysedd yma:
Meini Prawf

PRIF FANYLION CYSWLLT
MANYLION BUSNES
Rhowch eich CRN Llywodraeth Cymru 7 digid gan gynnwys y lythyren A
Prif Gyswllt
PRIF BARTNER Y BUSNES
Dyma'r cyrsiau ar gyfer myfyriwyr sydd yn gynwys i dderbyn cymorth trwy Cyswllt Ffermio.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cael ei gasglu i gwrdd ag anghenion cydraddoldeb ac amrywaieth. Bydd yr wybodaeth a adroddir i Lywodraeth Cymru yn ddienw at ddibenion ymchwil ac adrodd ar gynnydd. Mae'r Ddeddf Diogelu Data (1998) yn ymwneud â data personol sy'n cael ei gasglu, ei storio a'i brosesu.

Manylion Partner/Pwynt Cyswllt Ychwanegol

I ychwanegu unigolion arall at fanylion eich busnes, a allai hefyd fod angen mynediad at gymorth Cyswllt Ffermio, rhowch eu manylion yma.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cael ei gasglu i gwrdd ag anghenion cydraddoldeb ac amrywaieth. Bydd yr wybodaeth a adroddir i Lywodraeth Cymru yn ddienw at ddibenion ymchwil ac adrodd ar gynnydd. Mae'r Ddeddf Diogelu Data (1998) yn ymwneud â data personol sy'n cael ei gasglu, ei storio a'i brosesu

Datganiad DDD (99KB)

Cadarnhewch os gwelwch yn dda eich bod wedi derbyn ein Nodyn Prosesu Teg. Bydd yr holl fanylion a roddir wrth gofrestru yn cael eu cadw’n ddiogel ar ein bas data Cyswllt Ffermio. Fodd bynnag, gallwn rannu eich manylion cyswllt gyda sefydliadau partner Cyswllt Ffermio fel y gallant gysylltu â chi os oes angen. Bydd pob unigolyn sy’n gysylltiedig â’r busnes yn derbyn copi o’n polisi diogelwch data ar wahân.