Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

 


Yn yr adran hon:

training courses
Cyrsiau Hyfforddiant

A allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?

A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?

80 o gyrsiau hyfforddiant ar gael gyda cymhorthdal o hyd at 80% ar gyfer busnesau cofrestredig.

PDP
Cynllun Datblygu Personol

Bydd y Cynllun Datblygu Personol yn eich cynorthwyo i: adnabod eich amcanion tymor hir a nodau tymor byr, ystyried eich amcanion o ran cydbwysedd bywyd/gwaith, datblygu sgiliau neu gymwyseddau allweddol, cofnodi cymwysterau neu sgiliau presennol, gosod eich cynllun datblygu personol ar gyfer y dyfodol

cv
Canllawiau ar gyfer paratoi CV

Ydych chi angen cv ‘ardderchog’ a fydd yn tynnu sylw darpar gyflogwr –  neu unrhyw un arall y mae angen i chi a’ch cymwysterau greu argraff arnynt - am y rhesymau cywir? 

training
Adnodd Chwilio Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

ICT
Rhaglen TG Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu hyfforddiant cyfrifiadurol wedi’i ariannu’n llwyr ar gyfer busnesau ffermio a choedwigo cymwys sydd wedi cofrestru â Cyswllt Ffermio

Animal Health workshops
Gweithdai Hyfforddiant Iechyd a Lles Anifeiliaid

Gall ffermwyr cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio archebu eu lle(oedd) mewn un neu fwy o’r gweithdai hyfforddiant sydd wedi’u hariannu’n llawn, a ddarperir gan filfeddygon lleol ledled Cymru.

e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes

Master classes
Dosbarthiadau Meistr

Ydych chi'n awyddus i ddysgu mwy am bynciau technegol allweddol yn ymwneud â ffermio, i gynyddu eich dealltwriaeth a gwella perfformiad eich fferm?

Agri Academy
Academi Amaeth

Ein rhaglen datblygiad personol blaengar sy'n parhau i ysbrydoli a chefnogi arweinwyr gwledig, entrepreneuriaid ac arloeswyr y dyfodol trwy dri chyfnod byr a dwys o hyfforddiant, mentora ac ymweliadau astudio.

Storfa Sgiliau
Storfa Sgiliau

Mae Cyswllt Ffermio wedi datblygu system cofnodi Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) sydd wedi’i ariannu’n llawn er mwyn cofnodi holl weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth a hyfforddiant sy’n cael eu cwblhau gan gleientiaid cofrestredig yn ystod y rhaglen bresennol


Latest news and technical articles related to Skills and Training