Dofednod

Poultry

Diolch i ddatblygiadau ym maes geneteg, siediau a maethiad, mae potensial cynhyrchu'r diwydiant dofednod wedi cynyddu'n aruthrol dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Er mwyn cyflawni ei botensial, mae rheoli a gwella iechyd a pherfformiad eich adar yn barhaus yn hanfodol. 


Yn yr adran hon:

Animal Health (image)
Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Prosiectau
Prosiectau

Mae prosiectau a threialon ar y fferm yn canolbwyntio ar, integreiddio technoleg newydd a / neu ddulliau newydd o reoli. Codi safonau effeithlonrwydd ar y fferm trwy leihau mewnbynnau a chynyddu allbynnau gyda'r nod o edrych ar ffyrdd o gynyddu proffidioldeb

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

mentoring
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol

Cymorth Grŵp (delwedd)
Cymorth Grŵp

Eich cyfle i ymuno â phobl busnes o’r un anian, i drafod heriau, ystyried cyfleoedd a chanfod ffyrdd newydd neu well o weithio

training
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim


Tudalennau Cysylltiedig


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Dofednod

Dofednod: Hydref 2019 – Medi 2020

Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd dofednod allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio rhwng Hydref 2019 - Medi...