Gweminarau Wythnosol

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

 

I ymuno â gweminar, ewch i’n tudalen Beth Sydd Ymlaen neu cysylltwch â Delyth Evans ar delyth.evans@menterabusnes.co.uk

 

Gweminarau sydd ar y gweill:

 

Gweminarau Diweddaraf:

14/05/2020

Ffrwythlondeb y buches sugno

Dr Iwan Parry, Milfeddygon Dolgellau yn trafod prif ffactorau sy’n cyfrannu tuag at sefydlu buches sugno iach a ffrwythlon.

 • Rheolaeth cyn troi at y tarw
 • Profion a dangosyddion ffrwythlondeb
 • Sut i gynnal ffrwythlondeb da
 • Targedau

 

12/05/2020

Awgrymiadau da ar gyfer cynhyrchu silwair o ansawdd uchel

Dave Davies o Silage Solutions yn trafod syniadau ar sut i greu silwair o ansawdd uchel.

 • Beth sy’n dylanwadu ar ansawdd silwair?
 • Pa ffactorau rheolaeth all gael eu gwneud er mwyn sicrhau silwair o ansawdd da?
 • Beth yw’r gyfrinach mewn cynhyrchu silwair da?

Cyflwyniad

 

07/05/2020

Atal clefydau moch a sicrhau’r perfformiad gorau

Bob Stevenson, Milfeddyg ac arbenigwr moch yn darganfod yr ystyriaethau sydd eu hangen er mwyn atal afiechydion ar unedau moch. 

 • Risgiau bioddiogelwch cyfredol i ffermydd moch, gyda phwyslais ar afiechydon megis Glwy Affricanaidd y moch.
 • Arferion rheoli bioddiogelwch megis cwarantîn a sicrhau lefelau da o hylendid er mwyn atal cyflwyno a lledaenu afiechydion ar ffermydd.
 • Sut gall arferion bioddiogelwch llym wella perfformiad moch a’r fferm.

Cyflwyniad

 

05/05/2020

Rheoli’r oen sy’n tyfu

Lesley Stubbings, ymgynghorwr defaid annibynnol yn trafod disgwyliadau twf ŵyn hyd at ddiddyfnu.

 • At beth yr ydym yn anelu? Pwysigrwydd o osod targedau o ba ddatblygiad twf yr hoffech ei weld rhwng 8 a 12 wythnos.
 • Yr effaith mae rheoli llyngyr yn ei gael ar dwf ŵyn a sut y dylai gael ei fonitro a’i brofi.
 • Sut mae pori ac ansawdd porfa yn cael eu gweld fel y prif ffactorau yn nhwf ŵyn?
 • Pa oedran ddylai wŷn gael eu diddyfnu? Pryd y dylen ni ddiddyfnu ŵyn?

 

30/04/2020

Delio gyda gormod neu dim ddigon o borfa

Liz Genever, ymgynghorydd defaid a bîff annibynnol yn trafod tyfiant amrywiol glaswellt yn ystod y gwanwyn.

 • Gwneud yn siŵr fod anghenion defaid a gwartheg yn cael eu cwrdd yn ystod llaethiad er mwyn cynyddu cyfraddau tyfiant.
 • Deall pa opsiynau (Pori cylchdro, SUPPLEMENTARY FEEDING, defnydd o nitrogen a blaenoriaethu dosbarthiadau stoc) bydd fwy o ddefnydd i’ch fferm chi.
 • Sut i fesur a monitor glaswellt er mwyn gwahanu ardaloedd ar gyfer silwair, heb gael effaith ar berfformiad yr anifeiliaid

Cyflwyniad

 

23/04/2020

Canolbwyntio ar barasitiaid mewn wŷn yn y gwanwyn

Eurion Thomas o Techion yn trafod parasitiaid mewn ŵyn yn y gwanwyn.

 • Canlyniadau gwahanol brosiectau rheoli parasitiaid Cyswllt Ffermio
 • Rheoli Nematodirus a sut i’w drin
 • Defnyddio cyfrif wyau ysgarthol mewn ŵyn ifanc, a dehongli’r canlyniadau

Cyflwyniad