Cyrchfan Sir Benfro

Mae Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu amrywiaeth eang iawn o wasanaethau twristiaeth i gefnogi’r sector twristiaeth yn ehangach.

Nodau ac amcanion y bartneriaeth yw:

  • Cyd-weithio i gyflawni amcanion cyffredin
  • Hyrwyddo Sir Benfro fel cyrchfan wyliau
  • Twf parhaus y tu allan i brif fisoedd yr haf
  • Gwella ansawdd
  • Gwella’r amgylchedd, seilwaith ac adnoddau diwylliannol
  • Gwella effeithlonrwydd a phroffidioldeb y busnes.

Mae ymwneud diweddar â’r sector wedi dangos bod angen datblygu Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Benfro o’i gam cyntaf, cynnar, drafft, cyfredol i strategaeth wedi ei chyhoeddi’n broffesiynol sy’n dangos ymrwymiad yr holl sector.  Gwaith canolog fyddai hwn - yn cael ei gyflawni'r un pryd â’r astudiaeth dichonolrwydd, ar y sail bod y gwaith ymgysylltu rydym eisoes wedi ei wneud wedi dangos yn glir fod yna ymrwymiad i ddatblygu sefydliad twristiaeth sengl.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£19,285
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Mike Cavanagh
Rhif Ffôn:
01437 775240
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.visitpembrokeshire.com/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1