man working

Beth yw Arloesedd SMART?

Mae Arloesedd SMART yn rhaglen a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd, wedi’i gyflwyno gan dîm o beirianwyr, gwyddonwyr, arbenigwyr gweithgynhyrchu ac arbenigwyr eiddo deallusol profiadol. Eu nod yw helpu busnesau yng Nghymru i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd, yn ogystal â’u helpu i wireddu eu syniadau.
 
Mae’r tîm yn cyfuno miloedd o oriau o brofiad ar draws diwydiannau peirianneg, gwyddoniaeth a gweithgynhyrchu. Mae dull cydweithredol yn golygu bod gennym ni’r sgiliau i’ch helpu p’un a ydych chi eisiau gwella ansawdd eich cadwyn gyflenwi ar gyfer cynnyrch newydd, neu gael adolygiad beirniadol o ba mor gystadleuol a chynhyrchiol yw eich busnes gan arbenigwr awtomeiddio. Mae gennym ni Arbenigwyr Arloesi wedi’u lleoli ledled y wlad sy’n gallu helpu eich busnes ond, isod, gallwch ddysgu ychydig mwy am brofiad a meysydd diddordeb rhai o’r tîm.

Ffoniwch ni: 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni yma.

Mae gan Ann brofiad sylweddol o reoli technegol a rheoli prosiectau cynhyrchion newydd o’r cysyniad hyd at fasnacheiddio, yn ogystal â chwmpasu a hwyluso prosiectau technegol tri pharti rhwng Llywodraeth Cymru, y byd academaidd a busnesau. 

Mae Ann yn helpu busnesau i gysylltu â rhwydweithiau technoleg yng Nghymru, y DU a’r UE, ac i amlygu cyfleoedd cyllid a chydweithio priodol. Hefyd, fel Ymgynghorydd Eiddo Deallusol cymwysedig, mae’n codi ymwybyddiaeth o eiddo deallusol busnesau, cymorth gwladwriaethol ac ystyriaethau rhyddhad treth yn gysylltiedig ag ymchwil a datblygu.

 
Meysydd diddordeb: 

 • Cemeg polymer a deunyddiau, gan gynnwys profion ffisegol, fformiwleiddio a dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu
 • Ffotocemeg, gan gynnwys catalyddu, ffotofoltäeg a ffotoddiraddiad

 


 

Mae Jeff yn ymgynghorydd Eiddo Deallusol cymwys, ym maes ymchwil a datblygu, ac mae’n arbenigo mewn hyrwyddo technoleg yng nghadwyn gyflenwi’r sector awyrofod yn y DU. 

Ar ddechrau ei yrfa, bu’n gweithio yn y diwydiannau modurol ac awyrofod, gan ganolbwyntio ar ddylunio electromecanyddol, peirianneg cynhyrchu, dylunio llinellau cydosod awtomatig a lled-awtomatig, a dylunio cydrannau awyrofod wedi’u teilwra.
Hefyd, mae Jeff wedi ennill profiad sylweddol ym maes dylunio cynhyrchion/cydrannau plastig, a gweithgynhyrchu mewn union bryd a gweithgynhyrchu darbodus. 

Meysydd diddordeb:

 • Technegau prototeip cyflym a chywasgu amser 
 • Rheoli celloedd a phrosesau 
 • Rheoli gweithredol
 • Technolegau awyrofod – dylunio deunyddiau, cydrannau ac awyrennau cyfan
   

Mae Chris yn arbenigo mewn systemau gweithgynhyrchu peirianneg i sicrhau’r cynhyrchiant gorau posibl gan ffatri a’i staff. Hefyd, mae ganddo brofiad mewn rheoli cylchred oes cynhyrchion, o’r cysyniad hyd at ei lansio hyd at ddiwedd ei oes, dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr a dylunio ar gyfer optimeiddio gweithgynhyrchu.
 

Meysydd diddordeb: 

 • Yr economi gylchol
 • Technoleg lân  
 • Dylunio cynhyrchion a gwasanaethau 
 • Diwydiant 4.0
 • STEM mewn addysg 

Beth yw nodau Arloesedd SMART?

Mae Arloesedd SMART yn darparu cymorth ymarferol ac arbenigol sydd wedi’i deilwra i’ch anghenion busnes. Ein nod yw: 

 • CYNYDDU GALLU BUSNESAU YNG NGHYMRU O RAN ARLOESI

  Rydym yn darparu’r offer angenrheidiol i fusnesau yng Nghymru er mwyn eu galluogi i droi syniad yn realiti. Mae hyn yn cynnwys mynediad i arbenigwyr diwydiant a all gynnig cymorth a chyngor ynghylch ymchwilio, datblygu ac arloesi eich syniadau. A hyd yn oed os nad ydych chi’n ystyried eich busnes yn un sy’n arloesi, nid yw hynny’n golygu na fyddech chi’n elwa o gymorth Arloesedd SMART. 
 • ANNOG PROSIECTAU CYDWEITHREDOL YNG NGHYMRU

  Rydym yn annog busnesau sydd yn y broses ymchwil a datblygu i weithio gyda’i gilydd ar brosiectau arloesol, a gallwn eich cysylltu â’r wybodaeth a’r arbenigedd gorau i’ch helpu i ddatblygu syniad eich busnes.   
 • CYD-FUDDSODDI MEWN BUSNESAU YNG NGHYMRU
   

  Mae Arloesedd SMART yn helpu busnesau i gael cyllid i’w galluogi i arloesi a thyfu’n gynaliadwy. Rydym yn cefnogi busnesau i ddatblygu a rheoli costau cyflwyno cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a gwell. 

 

Mae cannoedd o fusnesau’n elwa eisoes o gymorth Arloesedd SMART. Dysgwch fwy am sut gall Arloesedd SMART helpu eich busnes i ffynnu yma

Gwnewch gais am Arloesedd SMART heddiw