Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Os ydych chi’n berson busnes profiadol sy’n deall anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru, ac os hoffech roi rhywbeth yn ôl drwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad busnes, hoffem eich gwahodd i ystyried mentora gwirfoddol drwy gyfrwng rhaglen.

Mae Mentora Busnes Cymru'n cynnig gwasanaeth mentora busnesau gwirfoddol.

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

 

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

  • Profiad
    Mae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

  • Brwdfrydedd
    Mae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.

  • Sgiliau
    Mae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.


Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

Newyddion
1 Ion 1970
Rheoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn eich gweithle
Ydych chi’n gwybod sut i reoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn y gwaith? Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i warchod iechyd, diogelwch a lles eu cyflogeion.
1 Ion 1970
Arolwg Masnach Cymru
Efallai eich bod wedi derbyn llythyr am Arolwg Masnach Cymru. Mae'n arolwg newydd gan Lywodraeth Cymru, a fy’n cyfrifo’r fasnach sy’n dod i mewn ac allan o fusnesau a leolir yng Nghymru.
1 Ion 1970
Porthol Cefnogi Arloesi
Mae Energy Systems Catapult wedi lansio Porthol Cefnogi Arloesi newydd – yn darparu i BBaChau borth ar-lein at gyfleoedd buddsoddwyr a rhyngwladol, gan gynnwys y canlynol:
Fwy o Newyddion
Digwyddiadau
5 Rhag 2019
Gweithdai Adnodd Cofnodion Fferm WLBP
Caernarfon
Mae Welsh Lamb and Beef Producers (WLBP) Ltd yn sefydliad...
5 Rhag 2019
Gweithdy Lleihau Cloffni yn y Fuches Laeth
Cardigan
Bydd mynychwyr yn cael cyfle i wella eu gwybodaeth...
5 Rhag 2019
Colledion Ŵyna Rhan 2 - Colledion ar ôl ŵyna - rhwng ŵyna a diddyfnu
Usk
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy'n arwain...
Fwy o Ddigwyddiadau