Proffiliau Mentor

Darllenwch proffiliau ein mentorion i roi blas o'r profiad y gallai mentor gynnig i'ch busnes chi.

Abdul

Dros 30 mlynedd o brofiad o reoli busnes mewn sefydliadau amlwladol ac amgylcheddau amlddiwylliannol, traws-swyddogaethol. Amrywiaeth eang o arbenigeddau a chwmpas eang o weithrediadau ym myd busnes ar lefel leol a byd-eang.

Adrian

Ar ôl gweithio yn yr Amgylchedd B2B dros y 36 blynedd diwethaf, rwyf yn falch iawn o fod yn rhan o Raglen Fentora Busnes Cymru.

Adrian

Dros 20 mlynedd datblygais yrfa gref a chadarn gyda Xerox mewn uwch swyddi rheoli gwahanol. Mae gennyf set amrywiol o sgiliau trosglwyddadwy a phrofiad helaeth y gallaf ei ddefnyddio i helpu eraill. Rwy’n weithiwr busnes proffesiynol brwdfrydig, profiadol, arweinydd hyderus a chyfathrebydd ysbrydoledig. Mae gennyf hanes blaenorol o wasanaethu a rheoli cyfrifon ar lefel cenedlaethol a byd-eang yn effeithiol, rhagori ar nodau perfformiad a phlesio cwsmeriaid.

Adrian T. Barsby

Helo, mae’n bleser gen i fod yn fentor gyda Busnes Cymru.

Rwy’n uwch-weithredwr lletygarwch a thwristiaeth gyda phrofiad aml-safle, aml-frand a phrofiad o droi pethau o gwmpas. Rwy'n rhagori ar gynorthwyo gyda chreu timau o’r radd flaenaf â ffocws ar ansawdd a rhagori ar ddisgwyliadau: sicrhau elw i fuddsoddwyr ac adeiladu gwerth brandiau. Mae fy nghryfderau allweddol yn cynnwys: arweinyddiaeth bendant, sgiliau rheoli dadansoddol a strategol, cyfathrebu’n gryno ac yn onest mewn arddull difyr sy'n ennyn hyder.

Morgan

Cyn ymddeol (yn 2014) roeddwn yn Rheolwr Gyfarwyddwr ar gwmni maint canolig yn Ne Cymru am 20+ o flynyddoedd ar ôl dilyn gyrfa mewn swyddi gweithgynhyrchu a rheoli gwerthiant, yn ogystal â swyddi cyllid uwch (cymwysedig FCMA) cyn hynny.

Mae gennyf brofiad helaeth mewn allforio yn Ewrop a’r Unol Daleithiau, ac rwyf wedi teithio’n eang yn y marchnadoedd hyn a mannau eraill ledled y byd.

Clapson

Rwy'n Fentor, Hyfforddwr a Hwylusydd llwyddiannus.

Cyn cychwyn fy ngyrfa lawrydd, roeddwn yn Bennaeth Hyfforddi a Mentora i Lywodraeth Cymru.

Mae fy mhrif sgiliau yn cynnwys:

Alex Villar-Hauser

Mae’n anrhydedd cael fy newis i fod yn Fentor i Fusnes Cymru!
Rwyf wedi gweithio fel hyfforddwr arweinyddiaeth weithredol ac ymgynghorydd newid sefydliadol ers 1995. Cyn hynny, roeddwn yn arwain fy musnes llwyddiannus tu hwnt yn Efrog Newydd. Mae gennyf hanes o weithio gydag uwch arweinwyr i wella canlyniadau busnes yn fesuradwy. Rwy’n gwneud hyn drwy wella ansawdd y trafodaethau y mae arweinwyr yn cynnal ymhlith ei gilydd a gyda’u pobl – wrth weithio ar eu heriau a materion busnes ‘byw’.

Payne

Helo!
Rwy’n gobeithio y gallaf eich helpu i fynd â’ch busnes i’r cam nesaf.
Er bod gennyf MBA a Diploma Lefel 7 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Gweithredol, rwy’n credu y byddwch yn canfod mai fy mhrofiad o redeg a thyfu sefydliadau mor amrywiol â chwmni gofal iechyd, cymdeithas masnach adeiladu ac ymgynghoriaeth, sydd o fudd ymarferol, gwirioneddol.

Alun

Treuliodd Alun dros 20 mlynedd yn y sector cyhoeddus yng ngogledd Cymru yn rheoli staff a phrosiectau o fewn y maes diwylliant a threftadaeth ar Ynys Môn. Roedd ei gefndir cychwynnol mewn archaeoleg ac aeth ymlaen i reoli hyd at 40 o staff a 7 o amgueddfeydd ac yna nifer tebyg o staff yn ei swydd fel pennaeth addysg a chyfathrebu gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Yn 2013, sefydlodd ei gwmni cyfieithu Cymraeg ei hun (Bla Translation Ltd), gan weithio ar ei ben ei hun i ddechrau, ond bellach mae ganddo dîm o 9 o staff mewn swyddfa sy’n prysur ehangu yn Llangefni.

Price

Ers cychwyn y cwmni’n 24 oed, mae Amy wedi creu ei busnes ar sail ei chariad at natur ac wedi datblygu asiantaeth farchnata rithwir ac integredig gyntaf Cymru gyda’r canlyniad o’i thîm yn gallu gweithio o unrhyw leoliad.