Cynllun cyllid nodwedd

Beth yw Banc Datblygu Cymru?

Mae Banc Datblygu Cymru yn ariannu busnesau maent yn meddwl fydd o fudd i Gymru a'i phobl. Drwy ddarparu cyllid cynaliadwy ac effeithiol pan fo’r opsiynau’n edrych yn gyfyngedig, maent yn dod ag uchelgeisiau’n fyw ac yn danwydd posibiliadau i bobl, busnesau a chymunedau yng Nghymru a thu hwnt.

Sut y gall helpu fy musnes i?

Gall Banc Datblygu Cymru gefnogi busnesau yng Nghymru yn y ffyrdd canlynol:

  • micro fenthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 i helpu busnesau newydd i dyfu
  • benthyciadau rhwng £1,000 - £10 miliwn 
  • buddsoddiad ecwiti rhwng £50,000 i £10 miliwn
  • cyllid sbarduno ar gyfer busnesau technoleg newydd cyn-refeniw
  • buddsoddiad ecwiti ar gyfer busnesau cynnar ac aeddfed sy'n seiliedig ar dechnoleg
  • cyllid o hyd at £10 miliwn 
  • benthyciadau datblygu eiddo ar gyfer prosiectau preswyl a masnachol yng Nghymru
  • cyd-fuddsoddi ochr yn ochr ag amrywiaeth o gyllidwyr eraill, gan gynnwys banciau, cyllidwyr torfol, angylion busnes a buddsoddwyr neu fenthycwyr eraill     

Beth yw'r meini prawf ar gyfer cefnogaeth?

Dim ond busnesau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru neu'n barod i adleoli y gall y Banc Datblygu eu cefnogi. Fe all gefnogi B2B a B2C gyda ffocws ar fusnesau micro i ganolig er fe all rhai nad ydynt yn fusnesau bach a chanolig ymgeisio hefyd.
Gallwch wirio cymhwysedd eich busnes mewn ychydig funudau trwy ddefnyddio gwirydd cymhwyster y Banc Datblygu.

Sut alla’ i wneud cais?
Gallwch wneud cais trwy gyfrwng ffurflen gais ar-lein. Gall dogfennau ategol megis cynlluniau busnes neu ddatganiadau banc naill ai gael eu hatodi i'ch cais neu eu hanfon yn ddiweddarach.

Pe hoffech wybod rhagor eich i weld www.bancdatblygu.cymru heddiw i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Banc Datblygu Cymru yn rheoli ystod o gronfeydd buddsoddi gan gynnwys Cronfa Busnes Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy gyfrwng Llywodraeth Cymru.