Cymunedau am Waith+

Beth yw e?

Mae Cymunedau am Waith+ yn helpu pobl dros 20 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac sydd wedi'u tangynrychioli yn y farchnad lafur, i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.

Gall cyflogwyr sydd am recriwtio gweithwyr newydd gael cymorth drwy dimau cyflenwi lleol sy'n gweithredu ar draws Cymru.

Mae cymorth arbenigol ar gael i'r unigolyn gan dimau lleol sy’n gweithio’n ddiwyd gyda’u cyfranogwyr i’w helpu i oresgyn eu rhwystrau rhag cyflogaeth, gan ddarparu hyfforddiant ar gyfer ardystiad neu sgiliau newydd, cyfarpar neu ddillad i ddechrau gwaith, a chostau gofal plant neu deithio os yw hynny'n eu rhwystro rhag cael swydd.

Bydd tîm Cymunedau am Waith+ yn gweithio gyda chi i gefnogi eich anghenion recriwtio ac yn canfod cyfranogwyr sydd â’r sgiliau sy’n addas i anghenion eich busnes.  Pan fo'n briodol, trefnir ffeiriau swyddi a diwrnodau recriwtio i hyrwyddo cyfleoedd gwaith i gyfranogwyr y rhaglen a'r gymuned ehangach.

Beth yw’r manteision?

Mae busnesau sy’n recriwtio pobl drwy raglen Cymunedau am Waith+ yn helpu’r bobl hynny sydd bellaf i ffwrdd o’r farchnad lafur i gael gwaith. Byddwch yn cael unigolion llawn cymhelliant sy’n benderfynol o wneud y mwyaf o’r cyfle i ymuno â’r farchnad lafur.