Llesiant

Mae cyflogwyr yng Nghymru wedi cydnabod ers cryn amser yr angen i hybu a chefnogi iechyd a llesiant eu gweithwyr, gan cynnwys cadw cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, a dilyn ffordd iach o fyw.

Mae manteision mynd i’r afael â llesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol gweithwyr yn cynnwys:

  • llai o salwch ac absenoldeb
  • cynyddu cynhyrchiant
  • ansawdd y gwaith yn gwella
  • gwell ymgysylltiad ar ran staff
  • llai o drosiant ymhlith staff

Mae gweithwyr sy’n cael eu cefnogi i gymryd rhagor o reolaeth dros eu llesiant eu hunain yn elwa ar y canlynol:

  • teimlo llai o straen
  • mwy o gymhelliant
  • ysbryd yn well
  • mwy o foddhad o'u gwaith
  • mwy ymwybodol o lesiant eu cydweithwyr

Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chyflwyno yma yn darparu canllawiau, offer a chymorth ichi fynd ati i sefydlu a datblygu diwylliant llesiant eich busnes, ac i gynnwys gweithwyr yn y drafodaeth ynghylch iechyd yn y gweithle.

Llesiant Cymru
Llesiant Cymru: 2020

Y newyddion diweddaraf am y cynnydd sydd wedi’i wneud yng Nghymru tuag at gyflawni’r 7 nod llesiant.


 

Mind Cymru
Mind Cymru

Mae'r Mynegai Llesiant yn y Gweithle yn galluogi cyflogwyr i ddathlu'r gwaith da y maen nhw'n ei wneud i hybu llesiant meddyliol staff, ac i gael y gefnogaeth y mae ei hangen arnynt i wneud hyn yn well eto.

acas Iechyd a lles
ACAS Iechyd a Llesiant (Saesneg)

Er fod gweithio'n aml yn gwneud daioni i iechyd a llesiant unigolyn, mae ffactorau yn y gweithle sy'n gallu cael effaith ar iechyd a llesiant staff.

Iechyd Cyhoeddus Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae eu Strategaeth Hirdymor yn nodi eu gweledigaeth a'u gwaith hyd at 2030.

Cymru Iach ar Waith
Cymru Iach ar Waith (CIW)

Gall cyflogwyr fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau cymorth a chanllawiau arfer da i helpu i wella'r ffordd y maent yn rheoli iechyd a lles yn y gweithle.

Iechyd a lles yn y gwaith
CIPD Arolwg iechyd a llesiant yn y gwaith (Saesneg)

Y pedwerydd arolwg blynyddol ar bymtheg gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, yn archwilio tueddiadau ac arferion ym meysydd iechyd, llesiant a rheoli absenoldeb yng ngweithleoedd y DU.

Gwaith a lles - TUC
TUC Gwaith a llesiant (Saesneg)

Cyngor ynghylch amrywiaeth eang o ddulliau i hybu llesiant.

Nodau llesiant
Nodau llesiant

Bydd nifer o ddangosyddion cenedlaethol yn helpu i ddangos cynnydd yng Nghymru o ran mwy nac un o'r Nodau Llesiant.

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig
Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig (Saesneg)

Y Nodau Datblygu Cynaliadwy yw'r patrwm ar gyfer creu dyfodol gwell a mwy cynaliadwy i bawb.