Nid oes gan unrhyw un ddyddiad ‘ar ei orau cyn’

Canllawiau i gyflogwyr ar gyflogi a hyfforddi gweithwyr hŷn

Mae gweithlu Cymru yn prysur heneiddio, a bydd prinder cynyddol o bobl ifanc i lenwi swyddi gwag.

Yn syml, mae pobl hŷn yn hollbwysig i ddyfodol ein heconomi a’n busnesau, ac mae angen i ni herio ein rhagdybiaethau am bobl hŷn a beth allant ei wneud.

Bydd rhai’n synnu o glywed mai’r diffiniad o weithiwr hŷn yw rhywun 50 oed a throsodd.

Mae poblogaeth a gweithlu sy’n heneiddio yn golygu y bydd sicrhau bod gwaith yn fwy cynhwysol i weithwyr hŷn yn dod yn fwyfwy pwysig i weithwyr, cyflogwyr a’r economi.

Cadw pobl, meithrin eu sgiliau gydol eu hoes gwaith a recriwtio gweithwyr hŷn - fuodd y rhain erioed mor bwysig i sicrhau twf a pharhad busnesau.

Nawr yw’r amser i gynllunio ar gyfer gweithlu sy’n heneiddio – nid dim ond i fusnesau mawr, ond rhai bach a chanolig hefyd, sy’n dueddol o gael eu heffeithio fwyaf gan golli sgiliau a chostau recriwtio.

Mae’r holl wybodaeth a geir yma yn seiliedig ar brofiad cyflogwyr sydd wedi gweld manteision masnachol cyflogi gweithlu amlgenhedlaeth.

Rydyn ni wedi cynnwys astudiaethau achos ac ymchwil i ddangos beth all gweithwyr hŷn ei gynnig i fusnesau, a chwalu ambell ragfarn ar sail oedran wrth wneud hynny.

 

Nesaf: Sut y gall gweithwyr hŷn yn helpu fy musnes?