Nid oes gan unrhyw un ddyddiad ‘ar ei orau cyn’

Canllawiau i gyflogwyr ar gyflogi a hyfforddi gweithwyr hŷn

Mae gweithlu Cymru yn prysur heneiddio, a bydd prinder cynyddol o bobl ifanc i lenwi swyddi gwag.

Yn syml, mae pobl hŷn yn hollbwysig i ddyfodol ein heconomi a’n busnesau, ac mae angen i ni herio ein rhagdybiaethau am bobl hŷn a beth allant ei wneud.

Bydd rhai’n synnu o glywed mai’r diffiniad o weithiwr hŷn yw rhywun 50 oed a throsodd.

Mae poblogaeth a gweithlu sy’n heneiddio yn golygu y bydd sicrhau bod gwaith yn fwy cynhwysol i weithwyr hŷn yn dod yn fwyfwy pwysig i weithwyr, cyflogwyr a’r economi.

Cadw pobl, meithrin eu sgiliau gydol eu hoes gwaith a recriwtio gweithwyr hŷn - fuodd y rhain erioed mor bwysig i sicrhau twf a pharhad busnesau.

Nawr yw’r amser i gynllunio ar gyfer gweithlu sy’n heneiddio – nid dim ond i fusnesau mawr, ond rhai bach a chanolig hefyd, sy’n dueddol o gael eu heffeithio fwyaf gan golli sgiliau a chostau recriwtio.

Mae’r holl wybodaeth a geir yma yn seiliedig ar brofiad cyflogwyr sydd wedi gweld manteision masnachol cyflogi gweithlu amlgenhedlaeth.

Rydyn ni wedi cynnwys astudiaethau achos ac ymchwil i ddangos beth all gweithwyr hŷn ei gynnig i fusnesau, a chwalu ambell ragfarn ar sail oedran wrth wneud hynny.

 

Nesaf: Sut y gall gweithwyr hŷn yn helpu fy musnes?

Pecyn Cymorth Cyflogwr: Cyfarwyddyd i Reolwyr Gweithwyr Hŷn
Pecyn Cymorth Cyflogwr: Cyfarwyddyd i Reolwyr Gweithwyr Hŷn
  • Mae gweithlu yn heneiddio - ni fydd digon o bobl ifanc ar gael i lenwi’r swyddi gwag i gyd.
  • O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio dros 50 oed.

Sut gall gweithwyr hŷn helpu fy musnes i?
Sut gall gweithwyr hŷn helpu fy musnes i?

Bydd cadw, hyfforddi a recriwtio gweithwyr hŷn yn sicrhau bod y gweithwyr sydd eu hangen gennych chi wrth i lai o bobl ifanc ymuno â’r farchnad waith.

Chwalu’r mythau
Chwalu’r mythau

Mae llawer o gamargraffiadau am gyflogi gweithwyr hŷn, yn ymwneud â chynhyrchiant, uwchsgilio, iechyd a rhwystro cyfleoedd i weithwyr iau. Mae tystiolaeth gan waith ymchwil a phrofiad busnesau go iawn yn gallu chwalu rhai o’r syniadau hyn a lleddfu pryderon pobl.

Beth alla i ei wneud?
Beth alla i ei wneud?

Cyflogwyr mawr a bach fel ei gilydd yn gallu cymryd camau i hyfforddi, cadw a recriwtio gweithwyr hŷn.

5 rheswm da pam y dylai busnesau fuddsoddi mewn gweithwyr hŷn
5 rheswm da pam y dylai busnesau fuddsoddi mewn gweithwyr hŷn

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.Y demograffeg
Y demograffeg
  • Yn y deng mlynedd nesaf, bydd angen i fusnesau yn y DU i lenwi 13.5 miliwn swyddi gwag, ond dim ond 7 miliwn o bobl ifanc yn gadael yr ysgol a college¹
  • ​Mewnfudo net presennol yw tua 200,000 o bobl y flwyddyn² a Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i leihau'r hyn. Bydd Brexit hefyd yn lleihau argaeledd llafur mudol.
  • Mae pobl yn byw ac yn aros yn iach am fwy o amser: bydd y rhan fwyaf o heddiw 65-mlwydd-oed yn byw y tu hwnt i 80, a bydd rhai yn byw y tu hwnt i 110³
  • Mae dros 50% o weithwyr oed 55+ yn bwriadu gweithio y tu hwnt i 65⁴

Sources: ¹ UKCES 2010/GAD; ² ONS 2011; ³ Government Actuary Department; ⁴ CIPD 2010