Sut gall gweithwyr hŷn helpu fy musnes i?

Bydd cadw, hyfforddi a recriwtio gweithwyr hŷn yn sicrhau bod y gweithwyr sydd eu hangen gennych chi wrth i lai o bobl ifanc ymuno â’r farchnad waith.

Efallai hefyd y bydd angen i lawer barhau i weithio’n hirach, mewn ymateb i gynyddu oedran Pensiwn y Wladwriaeth i 66 erbyn 2020 a 67 erbyn 2028.

Ond mae’r manteision yn ymwneud ag ansawdd gweithwyr ac nid niferoedd yn unig. Dywed cyflogwyr fod manteision di-ri o gyflogi pobl hŷn fel rhan o weithlu amlgenhedlaeth – a risgiau o beidio â gwneud hynny hefyd.

 • amrywiaeth ehangach o brofiad a sgiliau
 • ffyddlon, dibynadwy, ymroddedig a chydwybodol
 • trosglwyddo sgiliau ar draws y gweithlu trwy fentora
 • llai o drosiant staff ac felly llai o gostau recriwtio
 • gwella ysbryd ymhlith staff
 • mae cymdeithas sy’n heneiddio yn golygu cwsmeriaid sy’n heneiddio. Gall eich gweithwyr hŷn roi persbectif gwahanol i chi.

 • prinder sgiliau a fydd yn effeithio ar eich busnes
 • colli profiad a gwybodaeth gweithwyr hirsefydlog
 • tangyflawni ymhlith staff ddim yn cael ei gymell gan ddiffyg cyfleoedd datblygu
 • staff yn gadael cyn pryd oherwydd diffyg cyfleoedd i weithio’n hyblyg neu ddewisiadau ymddeol yn raddol
 • hawliadau ar sail gwahaniaethu ar sail oedran a chostau cysylltiedig
 • costau recriwtio drud a diangen.


Y demograffeg
Y demograffeg
 • Yn y deng mlynedd nesaf, bydd angen i fusnesau yn y DU i lenwi 13.5 miliwn swyddi gwag, ond dim ond 7 miliwn o bobl ifanc yn gadael yr ysgol a college¹
 • ​Mewnfudo net presennol yw tua 200,000 o bobl y flwyddyn² a Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i leihau'r hyn. Bydd Brexit hefyd yn lleihau argaeledd llafur mudol.
 • Mae pobl yn byw ac yn aros yn iach am fwy o amser: bydd y rhan fwyaf o heddiw 65-mlwydd-oed yn byw y tu hwnt i 80, a bydd rhai yn byw y tu hwnt i 110³
 • Mae dros 50% o weithwyr oed 55+ yn bwriadu gweithio y tu hwnt i 65⁴

Sources: ¹ UKCES 2010/GAD; ² ONS 2011; ³ Government Actuary Department; ⁴ CIPD 2010 

Manteision busnes

Yn ôl South Wales Forgemasters o Gaerdydd, sy’n cyflenwi’r diwydiant modurol, mae’r amrywiaeth o ran oedran ei weithlu: 

 • yn helpu i recriwtio a chadw sgiliau mewn busnes lle mae’n anodd denu gweithwyr i’r maes prosesu metel trwm
 • yn sicrhau bod trosiant staff yn isel iawn
 • yn caniatáu i weithwyr hŷn gynorthwyo gweithwyr newydd o safbwynt ymarferol a phersonol