Gwaith Teg

A ydych chi wedi ystyried sut y gallai eich busnes elwa ar fabwysiadu a chynnal arfer da wrth fynd ati i recriwtio, rheoli a datblygu eich pobl? 

Gall bod yn gyflogwr teg ddod â manteision mawr i'ch busnes, gan gynnwys: 

 • denu, cymell a chadw staff 
 • tynnu ar gronfa fwy amrywiol o dalent
 • elwa ar staff mwy ymroddedig 
 • ychwanegu ar eich enw da, ymhell ac agos.    

Rhai meysydd i'w hystyried a'u hadolygu yw sut rydych chi'n mynd ati i:

 • ddarparu mynediad at hyfforddiant i'ch gweithwyr ar gyfer eu swyddi presennol ac i symud ymlaen.
 • ddarparu hyfforddiant ar gyfer newid a chyfleoedd i ailsgilio.
 • ddarparu mynediad at gyrsiau sgiliau achrededig a gydnabyddir yn allanol.
 • gynnig prentisiaethau o ansawdd da.
 • annog a hwyluso defnyddio'r Gymraeg.
 • ddatblygu sgiliau rheolwyr llinell i ddeall hawliau cyflogaeth a'u rhoi ar waith.

a

 • sicrhau bod cyfleoedd yn agored i bawb gael gwaith; i ddatblygu ac i wneud cynnydd; i feithrin ac i ddefnyddio sgiliau.

Gall y wybodaeth sy'n cael ei chyflwyno yma eich helpu i ddeall eich rhwymedigaethau gwaith teg tuag at eich staff presennol a staff yn y dyfodol, ac i nodi'r hyn sy'n arfer da o ran cyflogadwyedd a sgiliau.

Well-being of Wales: 2020

Update on progress made in Wales towards the achievement of the 7 well-being goals.


Rhaglenni Sgiliau a Hyfforddiant

Skills and training programmes graphic

 Cliciwch ar y ddolen i ddod o hyd i raglenni addas yn ôl eich anghenion, neu fel arall dewiswch yr Awdurdod Lleol priodol i gael gwybod y rhaglenni cymorth sydd ar gael - yn eich ardal.


Cronfa Wybodaeth Sgiliau

Information skills hub graphic

 

Ewch i'r Cronfa Wybodaeth Sgiliau am fwy o wybodaeth ac i ddarllen ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu.


 

ACAS Adeiladu Cynhyrchiant - Tegwch (Saesneg)

Saith offeryn sy'n darparu fframwaith ymarferol i alluogi gweithleoedd i wireddu eu potensial i fod yn fwy cynhyrchiol, gan gynnwys tegwch.

TUC Gwneud Cymru'n Wlad Gwaith Teg

Ymgyrch i wneud Cymru'n Wlad Gwaith Teg drwy fynd i'r afael â chyflogau isel, a chael gwared ar arferion cyflogaeth anghyfreithlon ac anniogel.

CIPD Bywydau Gweithio (Saesneg)

CIPD, Tueddiadau ansawdd swyddi ac adroddiad Working Lives

Gwybodaeth ddefnyddiol am 7 agwedd ar ansawdd swyddi sy'n annog gwelliannau mewn arferion busnes ac sy'n cefnogi twf mewn swyddi o ansawdd da i bawb.

Busnes Cymru Gwellwch eich busnes - byddwch gyfrifol

Gwybodaeth ynghylch sut y gallwch ychwanegu gwerth mewn meysydd busnes allweddol gan gynnwys y ffordd rydych yn gofalu am eich staff yn eich gweithle.