Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru

Dan arweiniad y Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru, mae Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru yn fenter gydweithredol sy'n cynnwys sefydliadau gwasanaethau ariannol blaenllaw sy’n seiliedig yng Nghaerdydd, gan gynnwys: Admiral, Atradius, Composite Legal Expenses, Cyllid Cymru, GM Financial, Grant Thornton, Julian Hodge Bank and Optimum Credit. 

Welsh Financial Sector

Y nod yw:

 • Meithrin a chadw'r graddedigion mwyaf dawnus.
 • Datblygu ein sector ariannol bywiog yng Nghymru.
 • Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ddewis gyrfa mewn cyllid.

Y manteision i fusnesau

Bydd y rhaglen yn:

 • Creu cronfa dalent i'ch cwmni o bobl broffesiynol ar gyfer dyfodol y diwydiant.
 • Cynhyrchu llif o syniadau ar lefel raddedig a meddylfryd academaidd gwerthfawr i'ch sefydliad.
 • Cefnogi cydweithrediad rhyngoch chi a phobl ariannol flaengar eraill o'r un meddylfryd er mwyn i chi allu rhannu arferion gorau mewn prosesau hyfforddi.
 • Gwella eich strategaeth recriwtio ymhellach a denu'r dalent yr ydych ei angen i sicrhau y bydd eich busnes yn llwyddo yn y tymor hir.

Mae'r rhaglen yn unigryw i Gymru. Mae'r graddedigion yn cychwyn rhaglen lawn amser ddwy flynedd sy'n cynnwys gwaith, hyfforddiant ac astudiaeth academaidd, ac yn rhoi digonedd o gyfle i gwmnïau 'dreialu' hyfforddeion a mesur pa mor effeithiol fyddent o gael eu cyflogi yn y dyfodol. Ar ddiwedd y cytundeb cyfnod penodedig ni fyddwch o dan unrhyw oblygiad i gyflogi unrhyw rai o'r graddedigion yn barhaol. Ar y llaw arall, os byddent wedi profi eu gwerth, mae gennych weithiwr graddedig, sydd wedi cael hyfforddiant cyflawn a fydd yn gallu cychwyn yn y gwaith yn hyderus ar unwaith.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi darparu arian i gyfrannu tuag at gost yr amser hyfforddi mewnol. Ond, mae'r rhaglen yma'n ymwneud a llawer mwy na gostwng gwariant hyfforddiant a recriwtio eich cwmni. Nid arbed arian yw'r diben. Ei nod yw adeiladu sector ariannol cryfach a mwy cadarn yng Nghymru, a sicrhau llwyddiant eich cwmni yn y dyfodol. Mae'r manteision yn gyffyrddadwy ac yn bellgyrhaeddol.

Eich ymrwymiad

Mae'r rhaglen yn dibynnu ar ymrwymiad chwaraewyr blaenllaw o'r Sector Ariannol yng Nghymru. Maent yn gwybod po fwyaf y byddent yn ei roi i mewn i'r rhaglen hon, y mwyaf y byddent yn ei gael allan ohoni.

Cynigir pedwar lleoliad gwaith o chwe mis i'r graddedigion mewn pedwar cwmni gwahanol sy'n cymryd rhan yn y cynllun. Mae hyn yn rhoi'r cyfle iddynt samplu amrywiaeth o lwybrau gyrfaol yn y diwydiant, megis:

 • Datblygu Cynnyrch
 • Rheoli Cyfrifon Masnachol
 • TG/Seiberddiogelwch
 • Cyllid/Cyfrifeg
 • Dadansoddi Busnes/Risg
 • Ymchwil/Strategaeth/Marchnata

Fel cwmni sy'n cymryd rhan, byddwch yn cynllunio a rheoli rhaglenni datblygiad a hyfforddiant strwythuredig. Bydd pob un o'r graddedigion yn astudio ar gyfer Cymhwyster Meistr ac yn gwneud elfen sylweddol o ddysgu seiliedig-ar-waith yn eich gweithle. Bydd y brifysgol yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau bod y cynlluniau hyfforddi i'r graddedigion yn gadarn ac ar lefel Meistr.

Yw eich busnes yn gymwys?

Mae'r Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru i gyflogwyr sydd wedi'u lleoli yn ne-ddwyrain Cymru.

 

MAE'N AMSER i feithrin talent graddedigion

Galwch Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Ariennir Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi De-ddwyrain Cymru
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru