Harding Evans

Joy o Harding Evans yn dangos nid oes gan unrhyw un dyddiad ar ei orau cyn
Joy o Harding Evans yn dangos nid oes gan unrhyw un dyddiad ar ei orau cyn

Does gan weithwyr cwmni cyfreithiol yng Nghasnewydd ddim “Dyddiad ar eu Gorau Cyn”

Mae cwmni cyfreithiol yng Nghasnewydd wedi dangos ei ymrwymiad i fuddsoddi yn sgiliau ei weithwyr cyflogedig hŷn trwy gefnogi ymgyrch newydd Llywodraeth Cymru i herio stereoteipiau a dangos ‘nid oes gan unrhyw un ddyddiad ar ei orau cyn’.

Mae gan Harding-Evans ymrwymiad tymor hir i’w staff ac mae’n credu bod gweithlu o bob oedran yn allweddol i helpu busnes i ffynnu yn y tymor hir. Mae’n defnyddio aelodau staff profiadol i hyfforddi aelodau iau yn ffyrdd y busnes, ei ethos a’i arferion mewn ymgais i ddiogelu’r busnes ar gyfer y dyfodol a sicrhau bod gan y genhedlaeth nesaf o reolwyr ac arweinwyr y sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw. 

Mae’r cwmni’n cefnogi menter Oes o Fuddsoddi Llywodraeth Cymru a lansiwyd yn ystod Wythnos Sgiliau Gwaith, sy’n pwysleisio i gyflogwyr ledled Cymru bwysigrwydd cadw eu gweithwyr hŷn.

Mae’n rhybuddio cyflogwyr y bydd un o bob tri pherson o oedran gweithio dros eu hanner cant o fewn y pum mlynedd nesaf, felly mae’n bwysicach nag erioed eu bod nhw’n buddsoddi mewn sgiliau gydol bywyd gwaith gweithiwr.

Flwyddyn yn ôl, lansiodd HardingEvans ei raglen ‘Pathway 2 Partnership’ fel rhan o strategaeth ehangach y cwmni i nodi a datblygu talent yn fewnol, a’i nod yw meithrin a datblygu perchnogion a phartneriaid y dyfodol.  

Nod y rhaglen yw ehangu sylfaen sgiliau gweithwyr cyflogedig y tu hwnt i wybodaeth gyfreithiol i gynnwys sgiliau rheoli lefel uchel, gan ganolbwyntio ar fentora, hyfforddiant a datblygiad personol. Mae’n gyfle hefyd i wneud cyfraniad allweddol at gyflawni nodau strategol y cwmni. 

Meddai Joy Phillips, Cyfarwyddwr Ymarfer, sydd hefyd yn fentor i’r rhaglen: “Mae’r rhaglen ‘Pathway 2 Partnership’ yn adlewyrchu ein cred bod gan ein staff y sgiliau a’r potensial i fod yn Bartneriaid y dyfodol. Gyda hynny mewn golwg, maen nhw bellach yn dilyn llwybr datblygiad personol llawn her a fydd yn datblygu’r sgiliau strategol, ariannol a rheoli pobl ehangach sydd eu hangen ar bartneriaid HardingEvans, o dan gyfarwyddyd uwch aelod o’r practis.

“Mae’r math hwn o raglen ddatblygu yn rhywbeth y byddech chi’n disgwyl ei gweld mewn practis mwy o faint, ond roedden ni’n awyddus i fynd i’r afael â’r materion yn ymwneud â datblygu a chadw talent. Rydyn ni’n rhoi cyfle i’n cyfreithwyr dawnus gamu ymlaen i lefel Aelod Cyswllt, Uwch Aelod Cyswllt neu Bartner; cyfleoedd efallai na fyddai ar gael iddyn nhw mewn cwmnïau mwy o faint.” 

Mae Joy, sy’n 57 oed, yn fentor i’r Uwch Aelod Cyswllt Siobhan Downes, cyfreithiwr teulu sy’n arbenigo mewn gofal plant. Ymunodd Siobhan, sy’n 32 oed, â HardingEvans 11 mlynedd yn ôl, ac fe gymhwysodd hi fel cyfreithiwr saith mlynedd yn ôl. 

Ychwanegodd Joy: “Mae bod yn fentor yn gweithio’r ddwy ffordd. Yn ogystal â chefnogi a helpu pobl ifanc sy’n dod drwy’r busnes, rwy’n dysgu llawer ganddyn nhw hefyd. Dydy fy nghydweithwyr iau ddim ofn fy herio i ac, o ganlyniad, rwy’n dysgu pethau ganddyn nhw, sy’n gwneud y gweithle’n lle mwy amrywiol. 

“Mae pobl ifanc a hŷn eisiau datblygu ac, os na fyddwch chi’n rhoi cyfle iddyn nhw wneud hynny, byddwch chi’n eu colli nhw. Rydyn ni’n credu bod gweithlu o bob oedran yn helpu’r unigolion ac y bydd yn mynd i’r afael ag unrhyw brinder sgiliau yn y dyfodol, a bydd yn gwneud gwahaniaeth i’r busnes yn y tymor hir trwy sicrhau perchnogion y dyfodol.”