Holiadur Rhaglen Cynefino

Mae cynefino yn broses bwysig yr ydym yn ceisio ei hadolygu a'i gwella dros amser.  Byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau ynglŷn â'ch rhaglen gynefino fel y gallwn fodloni’n well disgwyliadau ac anghenion staff newydd yn y dyfodol.

Enw:                                                                                                            
Teitl y Swydd:  
Dyddiad Cychwyn:  
Cydlynydd Cynefino:  
 1.  Beth yw'ch ymateb cychwynnol i'ch rhaglen gynefino?


   

 2. A oedd y gefnogaeth a gawsoch yn ddigonol i'ch helpu i ymgartrefu?

  Oedd  /  Nac oedd

  Sylwadau:

 3. Ym mha ffyrdd y gellid gwella'r broses gynefino?
   
 4. A allwch chi nodi cefnogaeth / gwybodaeth / adnoddau eraill a allai fod wedi bod yn ddefnyddiol i chi yn ystod eich cyfnod cynefino?
   
 5. Pa agweddau o’ch cynefino oedd fwyaf defnyddiol a pham?
   
 6. Pa agweddau oedd yn llai defnyddiol a pham?
   
 7. Unrhyw sylwadau eraill?
   

Diolch i chi am lenwi'r holiadur hwn

Lawrlwythwch

PDF icon