Hysbysiad Preifatrwydd Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb mewn Prentisiaethau

Diweddarwyd yr hysbysiad hwn ddiwethaf ar 19 Mawrth 2018.

Mae’ch preifatrwydd yn bwysig i Fusnes Cymru ac yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol rydym wedi llunio Hysbysiad Preifatrwydd sy'n nodi pam rydym yn casglu a defnyddio’ch gwybodaeth bersonol chi . Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn sicrhau bod eich data personol yn cael eu prosesu'n deg ac yn gyfreithlon ac mewn ffordd dryloyw.

1.    Byddwch cystal â chymryd eiliad i ddarllen drwy ein harferion preifatrwydd. Pam ein bod yn casglu a phrosesu'r data a gesglir

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolydd Data ar gyfer y data personol a ddarparwch ar Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb mewn Prentisiaethau Porth Sgiliau Busnes Cymru. Yn unol â'n gorchwyl cyhoeddus bydd y data'n cael eu defnyddio i'ch adnabod ac i ddarparu'r cymorth mwyaf priodol ichi gan ein partneriaid cyflawni fel Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru ('y Ffederasiwn') a’n rhwydwaith o ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith sydd dan gontract.

2.    Pwy fydd yn cael gweld eich data:

  • Mae'r data hyn yn cael eu rhannu â sefydliadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u contractio'n unswydd i gyflwyno Dysgu Seiliedig ar Waith Llywodraeth Cymru sy'n gysylltiedig â chynnwys Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb mewn Prentisiaethau Porth Sgiliau Busnes Cymru.
  • Bydd y wybodaeth a gesglir yn hygyrch gan Golley Slaters, Cymru’n Gweithio, Cyngres yr Undebau Llafur a NTfW, timau gwasanaeth cymorth Llywodraeth Cymru a'i gweinyddwyr technegol system sy'n cefnogi'r I.T. system. Ni fydd gweinyddwyr technegol system yn defnyddio'ch manylion mewn unrhyw ffordd.

3.    Am ba hyd y cedwir eich manylion:


Caiff eich manylion eu cadw ar ein systemau yn unol â pholisi cadw Llywodraeth Cymru am hyd at 6 flynedd fel rhan o'n hyfforddiant a'n hadolygiadau ansawdd parhaus.


4.    Eich hawliau.


O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

  • gweld y data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch
  • ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro gwallau yn y data hynny
  • gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu'r data (dan rai amgylchiadau)
  • gofyn i'ch data gael eu dileu (dan rai amgylchiadau)
  • cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:
Customer Contact
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer / Cheshire
SK9 5AF

Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

E-bost: casework@ico.org.uk
Gwefan: https://ico.org.uk

Os hoffech unrhyw gymorth i fanteisio ar  yr hawliau uchod, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru drwy ffonio 03000 6 03000 neu drwy ddefnyddio'r ffurflen Cysylltu â ni https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni.


5.    Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'ch Gwybodaeth Chi


Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn galluogi'r cyhoedd i ofyn i gael gweld yr wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod arall o'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth amdanoch chi fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn cysylltu â chi i wybod eich barn ynglŷn â hyn cyn datgelu unrhyw ddata personol wrth ymateb i gais o'r fath.


6.    Newidiadau i'r polisi hwn


Caiff Llywodraeth Cymru wneud newidiadau i'r polisi hwn ar unrhyw adeg. Bydd newidiadau yn cael eu cyhoeddi yma a dônt yn weithredol ar unwaith. Pan fo newidiadau yn cael eu gwneud i'r polisi hwn, byddwn yn cysylltu â chi drwy'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer yn eich cyfrif i roi cyfle ichi ddarllen y fersiwn newydd.
I gael rhagor o fanylion am eich hawliau ynghylch eich data:

Cyfeiriad:
Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10  3NQ
Cyfeiriad e-bost:   Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru