Real SFX

“Heb os, fydden ni ddim yma heddiw pe baem ni ddim wedi hurio prentisiaid” meddai perchennog cwmni effeithiau arbennig sydd wedi ennill gwobr Emmy.

Mae cwmni effeithiau arbennig ymarferol o’r brifddinas, sydd wedi ennill gwobrau BAFTA ac Emmy, yn cefnogi Wythnos Prentisiaethau Cymru gan ddweud taw i brentisiaid mae’r diolch am ei dwf rhyfeddol.

Fe wnaeth Real SFX dderbyn ei brentis cyntaf yn 2012 ar ôl canfod prinder difrifol o dechnegwyr medrus yma yng Nghymru. Mae’r cwmni, a sefydlwyd ar y cyd gan  Danny Hargreaves a Carmela Carrubba, yn dathlu’i ddegfed pen-blwydd ac yn cyflogi o leiaf un prentis y flwyddyn erbyn hyn. Mae tua 95% o’r prentisiaid yn mynd ymlaen wedyn i weithio i’r cwmni’n llawrydd, ar sioeau fel Peaky Blinders, Luther, Dr Who, His Dark Materials.

Carmela Carrubba, Cyfarwyddwr Cwmni Real SFX sydd â’r hanes: “Pan symudon ni o Lundain yn gyntaf a sefydlu’r busnes yng Nghaerdydd, roedd hi’n anodd dod o hyd i griw effeithiau arbennig. Roedd y diwydiant creadigol yng Nghymru yn tyfu’n gyflym iawn ac roedd hi’n eithriadol o anodd ateb y galw am effeithiau arbennig, o gofio bod ein holl griw yn hanu o’r tu allan i Gymru, gan arwain at gostau ychwanegol o ran teithio a gwestai."

“Felly, fe benderfynon ni chwilio am bobol frwd ac angerddol i’w hyfforddi er mwyn cael y sgiliau penodol yr oedd eu hangen arnom. Rydyn ni’n gweithio’n agos â Sgil Cymru i ddarparu’r brentisiaeth ac yn ategu’r sgiliau gyda hyfforddiant mewnol gan gynnwys adeiladu rigiau, pyrotechneg, creu modelau a weldio."

“I ni, prentisiaethau yw’r ffordd fwyaf effeithiol o hyfforddi ein staff gan fod y diwydiant yn symud mor gyflym. Mae ein prentisiaid yn dysgu sgiliau gwerthfawr yn y gweithdy ac ar y set, ac yn dysgu technegau nad oes modd eu haddysgu mewn stafell ddosbarth."

“Fel busnes, mae’n fuddsoddiad gwych ac wedi galluogi’r cwmni i dyfu ac mae ein holl weithlu yn griw lleol erbyn hyn. Gyda’r tîm a’r prentisiaid, gallwn weithio ar sawl cynhyrchiad erbyn hyn o gymharu â dim ond un o’r blaen.”

Caiff y Rhaglen Brentisiaeth ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfeydd yr UE yng Nghymru.

Un o brentisiaid Real SFX ar hyn o bryd yw Dan Snelling, 20 oed o Gasnewydd, sy’n astudio’r Cyfryngau Digidol Creadigol Lefel 4. Meddai: “Roeddwn i wedi ystyried mynd i brifysgol, ond ro’n i am gael cymaint â phosib o brofiad, felly dyma ymchwilio i brentisiaethau. Mae gen i ffrindiau sydd wedi mynd i brifysgol ond heb gamu ar set erioed, ac eto ro’n i reit yn ei chanol hi o’r diwrnod cyntaf."

“I mi, mae prentisiaeth wedi rhoi gwir flas ar y swydd, a dw i wedi cwrdd â llawer o bobl yn y diwydiant. Mae’n gyffredin iawn i bobl weithio’n llawrydd, felly bydd meithrin cysylltiadau o fudd mawr unwaith y bydda i wedi cymhwyso yn y dyfodol."

“Mae mor braf gweld ffrwyth ein gwaith ar y teledu. Dw i wedi gweithio ar Luther, Dr Who a chyfres newydd Peaky Blinders a dw i wrth fy modd yn eistedd ’lawr o flaen y bocs gyda’n ffrindiau a dweud, ‘ni wnaeth hwnna!”

Ychwanegodd Carmela: “Mae’n hwb aruthrol i aelodau eraill ein staff hefyd. Maen nhw’n mwynhau trosglwyddo eu sgiliau ac mae’n sbardun iddyn nhw gamu ymlaen a gwella. Heb os, fydden ni ddim yma heddiw pe baem ni ddim wedi hurio prentisiaid.”

Meddai Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: “Mae Wythnos Prentisiaethau Cymru yn gyfle perffaith i ddathlu’r llwybrau amgen i gyflogaeth sydd ar gael i bobl ifanc ledled y wlad. Fel y gwelwn, mae dysgwyr yn gwerthfawrogi’r prentisiaethau fel y mae busnesau sy’n  eu defnyddio fel ateb i brinder sgiliau a recriwtio.
“Mae prentisiaethau’n fuddsoddiad pwysig i gyflogwyr ac yn ffordd wych o deilwra set sgiliau’r gweithiwr er mwyn ateb gofynion y busnes yn ofalus a meithrin doniau Cymru gyfan.”
I weld sut allai’ch busnes elwa ar recriwtio prentis, ewch i’r Porth Sgiliau i Fusnes - Prentisiaethau neu ffoniwch 03000 6 03000.

Cofiwch hefyd am www.facebook.com/apprenticeshipscymru neu @apprenticewales ar Twitter, a dilynwch yr hanes trwy ddilyn hashnod #WPCymru.


Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru