Mynediad i Waith

Mae gan bawb yr hawl i weithio. Sefydlwyd Mynediad i Waith i ddarparu grantiau i helpu gyda chostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â rhwystrau a wynebir gan berson anabl yn y gweithle.

Beth yw ei phwrpas

O dan nawdd Canolfan Byd Gwaith, mae'r rhaglen yn darparu cyngor ymarferol i fusnesau sy'n dymuno cyflogi pobl anabl - yn llawn neu'n rhan amser. Mae'n cynnig arweiniad i unigolion anabl sy'n barod mewn gwaith, yn hunangyflogedig neu'n chwilio am swydd. Mae arian ar gael hefyd i helpu i dalu am unrhyw addasiadau i'r amgylchedd gwaith neu osod unrhyw gyfarpar gwaith, os bydd y tu hwnt i addasiadau rhesymol y mae'n rhaid i chi eu darparu'n gyfreithiol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.

Sut mae'n gweithio

Mae Mynediad i Waith yn cynnig grant i ad-dalu cost unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen. Asesir yr arian fesul cais i sicrhau'r ateb gorau posibl i bawb.

Mae lefel y grant yn dibynnu:

 • a ydy'r person yn gyflogedig neu'n hunan-gyflogedig
 • pa mor hir y mae eich cyflogai wedi bod yn ei swydd gyntaf
 • y math o gymorth sydd ei angen

Fodd bynnag, ystyrir grantiau hyd at 100% ar gyfer:

 • pobl hunan-gyflogedig
 • cyflogai sydd wedi bod yn gweithio am lai na 6 wythnos pan fyddan nhw'n ymgeisio am y tro cyntaf
 • y Gwasanaeth Iechyd Meddwl
 • gweithwyr cymorth
 • costau ychwanegol i deithio i'r gwaith a theithio o fewn gwaith
 • cymorth cyfathrebu mewn cyfweliadau

Bydd mynediad i geisiadau gwaith yn cael ei gapio ar £62,900 y flwyddyn.

Mae grantiau Mynediad i Waith a ddyfarnwyd ar 1 Hydref 2015 neu ar ôl hynny wedi'u capio. Mae swm y cap yn dibynnu ar pryd y dyfarnwyd neu y adolygwyd eich grant ddiwethaf.

Sylwer: os ydy eich cyflogai anabl wedi bod yn gweithio yn eich busnes am fwy na 6 wythnos cyn ymgeisio, mae'n bosibl y bydd disgwyl i'r busnes rannu rhywfaint o'r costau. Felly, po gyntaf y byddwch chi'n gwneud cais, gorau oll.

Pwy sy'n gymwys?

Mae'r cyflogai'n derbyn y cymorth yn uniongyrchol. I fod yn gymwys am help, rhaid iddo/iddi:

 • fod ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cael effaith anffafriol sylweddol tymor hir ar ei allu / gallu i gyflawni ei swydd
 • fod dros 16 oed
 • fod mewn neu ar fin dechrau swydd gyflogedig (gan gynnwys hunan-gyflogaeth)
 • fod yn byw ac yn gweithio ym Mhrydain Fawr fel arfer
 • beidio â hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth unwaith y bydd wedi decharu gweithio

Beth sydd ynddo i'ch busnes?

 • y cyfle i sicrhau bod eich holl gyflogai'n gallu arddangos eu talentau a'u galluoedd
 • gweithlu ymroddedig, brwdfrydig a chymwys sydd wedi ymrwymo i'ch busnes
 • help i gadw cyflogai presennol sy'n datblygu anabledd neu gyflwr tymor hir
 • bod ar flaen y gystadleuaeth wrth chwilio am dalent

MAE'N BRYD sicrhau bod pawb yn cael mynediad i waith

Galwch Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal Cyflenwi  Cymru Gyfan
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?  Nac ydi
Arweinydd y Rhaglen

Canolfan Byd Gwaith