Cymorth yn y Gwaith

Mae'r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cynnig cymorth cyfrinachol rhad ac am ddim i bobl sy'n ei chael hi'n anodd aros yn y gwaith yn sgil problem iechyd.
Mae hyn yn cynnwys pob sy'n absennol oherwydd salwch yn ymwneud â'r canlynol:

  • problem cyhyrysgerbydol
  • problem iechyd meddwl

Os yw person yn byw neu'n gweithio yn y Gogledd (Sir Fôn, Conwy, Sir Ddinbych neu Gwynedd) neu yn y De-orllewin (Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe), gallant fod yn gymwys i gael cymorth am ddim.


Mae'r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cynnig mynediad cyflym at wasanaethau wedi'u teilwra megis therapi galwedigaethol, ffisiotherapi a therapi seicolegol, sydd wedi'u cynllunio i helpu pobl i ddychwelyd i'r gwaith, neu i reoli cyflwr iechyd yn y gwaith.

 
Pobl sydd i ffwrdd o’r gwaith ar hyn o bryd, neu yn y gwaith ond yn ei chael hi'n anodd oherwydd mater iechyd, gallwch gysylltu â'r gwasanaeth a siarad yn uniongyrchol â chynghorydd arbennig.


Unrhyw un sy’n byw yn Sir Fôn, Conwy, Sir Ddinbych neu Gwynedd, ffoniwch 01745 336442.
Unrhyw un sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe, ffoniwch 0845 601 7556.


Gall Meddyg Teulu neu gyflogwr (neu unrhyw barti perthnasol arall) hefyd gyfeirio gweithiwr at y gwasanaeth.
Mae'r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae'n cael ei ddarparu ar hyn o bryd mewn partneriaeth â Strategaeth Dinas y Rhyl a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae'r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith hefyd yn cynnig cymorth a hyfforddiant am ddim yn uniongyrchol i Fusnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yn y sector preifat a'r trydydd sector, sydd heb fynediad at wasanaethau iechyd galwedigaethol yn aml iawn.


Gallwn eich helpu i nodi anghenion llesiant eich gweithlu, a gweithredu rhaglen o fesurau wedi'i theilwra ac wedi'i chynllunio i wella llesiant yn y gwaith, gan gynnwys gweithdai hyfforddi a thriniaethau llesiant. Caiff y gweithdai eu cyflwyno mewn lleoliadau cymunedol hygyrch ar draws amrywiaeth o leoliadau daearyddol.


Os yw eich BBaCh yn gweithredu yn Sir Fôn, Conwy, Sir Ddinbych neu Gwynedd, ffoniwch 01745 336442.
Os yw eich BBaCh yn gweithredu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe, ffoniwch 0845 601 7556.
 

Galwch Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Ariennir Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Gogledd Cymru (Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych ac Ynys Môn) a Gorllewin Cymru (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Pen-y-bont ar Ogwr)
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru