Cymorth yn y Gwaith

Mae'r gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn helpu busnesau bach a chanolig mewn dwy ffordd bwysig.

Yn gyntaf, rydym yn darparu cefnogaeth gyfrinachol am ddim i helpu pobl sy'n cael trafferth yn eu swydd, neu sydd i ffwrdd yn sâl, o ganlyniad i broblem cyhyrysgerbydol (fel poen cefn neu glun), problem iechyd meddwl (fel straen neu bryder) neu fel canlyniad i gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol.

 

Yn ail, gallwn hefyd weithio gyda chi i ddatblygu rhaglenni yn y gweithle er mwyn gwella iechyd a lles eich gweithwyr a lleihau nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd oherwydd salwch.

Y manteision i fusnesau

Mae gweithlu hapus ac iach yn un sy’n gweithio’n galed a chynhyrchiol.  Gall absenoliaeth hirdymor staff oherwydd salwch cael effaith niweidiol ar effeithlonrwydd a phroffidioldeb cyffredinol unrhyw fusnes.

Mae'r rhaglen yn helpu busnesau bach a chanolig lleihau'r costau sy'n gysylltiedig ag absenoldeb oherwydd salwch, gyda’r nod o alluogi staff i barhau i weithio neu ddychwelyd i'r gwaith yn gynt na'r disgwyl.   Bydd yn rhoi cymorth i'r cyflogwr i wella iechyd, lles a chynhyrchiant y gweithlu, a ddylai yn ei dro cynyddu’r gallu i gadw swyddi.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Os yw gweithiwr mewn gwaith ar hyn o bryd ond yn cael trafferth oherwydd mater iechyd, gallant gysylltu â'r gwasanaeth a siarad yn uniongyrchol ag ymgynghorydd arbenigol. Gall y cyflogwr neu feddyg teulu'r unigolyn hefyd gysylltu â'r gwasanaeth.

Os yw gweithiwr yn absennol o'r gwaith oherwydd salwch, neu mewn perygl o fod, am bedair-wythnos dylent gysylltu â'u meddyg teulu neu gyflogwr a gofyn am atgyfeiriad at Ffit ar gyfer Gwaith.  Mae hwn yn gynllun ledled y DU sy'n cynnig asesiad iechyd galwedigaethol a chyfeirio at ein gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith

Yw eich busnes yn gymwys?

Mae'r rhaglenni iechyd yn y gweithle ar gael i fusnesau bach a chanolig yn y sector preifat neu'r trydydd sector.

Mae Cymorth yn y Gwaith ar gael i gyflogedigion sy'n byw neu'n gweithio yng ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn) neu yn ne-orllewin Cymru (Abertawe, Castell-nedd, Pen-y-bont ar Ogwr, Port Talbot).

 

Galwch Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Ariennir Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Gogledd Cymru (Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych ac Ynys Môn) a Gorllewin Cymru (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Pen-y-bont ar Ogwr)
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru