Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith yn darparu mynediad cyflym at therapi galwedigaethol, ffisiotherapi a gwasanaethau therapi seicolegol, y cwbl wedi’i deilwra i’r unigolyn. Cynlluniwyd y rhain i helpu pobl gyflogedig neu hunangyflogedig i ddychwelyd i'r gwaith neu reoli cyflwr iechyd yn y gwaith o ganlyniad i un ai:-

  • Problem iechyd meddwl; neu
  • Problem gyhyrysgerbydol.

Mae cymorth pwrpasol hefyd ar gael i bobl sydd wedi cael eu rhoi ar ffyrlo.

Gall pobl gysylltu â'r gwasanaeth a siarad yn uniongyrchol â chynghorydd arbenigol. Gall meddyg teulu neu gyflogwr (neu unrhyw barti arall â diddordeb) hefyd gyfeirio gweithiwr tuag at y gwasanaeth.

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith hefyd yn cynnig cymorth a hyfforddiant di-dâl yn uniongyrchol i fusnesau yn y sector preifat a'r trydydd sector, nad oes ganddynt fynediad at wasanaethau iechyd galwedigaethol yn aml.

Mae rhaglen hyfforddi ar gael i helpu cyflogwyr i nodi anghenion lles eu gweithlu, ac i’w helpu i fanteisio ar raglen bwrpasol o fesurau a gynlluniwyd i wella lles yn y gwaith, gan gynnwys gweithdai hyfforddi a thriniaethau lles.

Os yw person yn byw neu'n gweithio, neu os yw busnes yn gweithredu yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych neu Wynedd, cysylltwch â Strategaeth Dinas y Rhyl am gymorth dros y ffôn ar 01745 336442 neu e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk

Mae Strategaeth Dinas y Rhyl hefyd yn gallu cefnogi busnesau y mae materion iechyd a lles yn sgil Covid-19 yn effeithio arnynt ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Merthyr Tudful, Sir Benfro, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.

Mae Strategaeth Dinas y Rhyl hefyd yn darparu cymorth therapiwtig yng Nghaerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg i bobl â phroblem iechyd meddwl neu gyhyrysgerbydol sydd wedi cael eu heffeithio gan bandemig Covid-19.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith a ddarperir gan RCS ar y wefan: https://rcs-wales.co.uk/cy/

Os yw person yn byw neu'n gweithio, neu os yw busnes yn gweithredu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe, cysylltwch â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe am gymorth dros y ffôn ar 01639 684568 neu e-bostiwch wtw@wales.nhs.uk

Ceir rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar y wefan: http://www.wellbeingthroughwork.org.uk/cy/

Mewn ymateb i bandemig Covid-19, ehangwyd y gefnogaeth sydd ar gael o'r Prosiect Cymorth Mewn Gwaith, gan gynnwys yr ardaloedd ddaearyddol, fel y nodir isod: -

  • Cefnogaeth therapiwtig i bobl yng Nghaerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Dyffryn Morgannwg a
  • Cymorth busnes yn Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Merthyr Tudful, Sir Benfro, Rhondda Cynon Taf a Torfaen.

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi

Gogledd Cymru (Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych ac Ynys Môn) a Gorllewin Cymru (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Pen-y-bont ar Ogwr)

Cefnogaeth therapiwtig i bobl yng Nghaerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Dyffryn Morgannwg a
Cymorth busnes yn Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Merthyr Tudful, Sir Benfro, Rhondda Cynon Taf a Torfaen.

European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru