Cudd-Wybodaeth am y Farchnad Lafur

Prif ddangosyddion y farchnad lafur, y 3 mis hyd at fis  Tachwedd 2021.

Rhagolygon ar gyfer cynnyrch a galw a chyflenwad sgiliau rhwng 2014 a 2024. Crynodeb o dueddiadau gan ganolbwyntio'n benodol ar Gymru.

Datganiadau ystadegau swyddogol ac ymchwil am Gymru.

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.

Beth yw Gwybodaeth Marchnad Lafur? (LMI)

Am unrhyw ymholiadau am y cydd wybodaeth ar y farchnad lafur sy’n ymddangos ar y Porth Sgiliau i Fusnes, cysylltwch â ni: lmi@llyw.cymru

Dysgwch fwy am Ystadegau Cymru

Llywodraeth Cymru | Welsh Government

Welsh Government

 

Ystadegau economaidd allweddol

Adroddiad misol sy'n trafod testunau fel cyflogaeth, mynegion, allforio ac enillion.

  • Amcangyfrifon yr Arolwg o'r Llafurlu
  • Cyfradd cyflogaeth
  • Cyfradd diweithdra
  • Cyfradd anweithgarwch economaidd
  • Cyfradd nifer yr hawlwyr

Llywodraeth Cymru (Ystadegau ac Ymchwil)
 

 

 

Data Cymru

Data Cymru

 

Gosod data a hysbysrwydd wrth galon darparu gwasanaethau cyhoeddus.

infobasecymru

Info Base Cymru

 

Mynediad at ystod eang o ddata lleol a chenedlaethol ar Gymru.

StatsWales

Stats Wales

 

Data Manwl swyddogol ar Gymru

Gwasanaeth rhad ac am ddim yw StatsCymru sy'n eich galluogi i weld, trin, creu a lawrlwytho tablau ar ddata Cymreig
 

Dysgwch fwy am yr Ystadegau Rhanbarthol

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cyfres o dri Adroddiad Rhanbarthol ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur er mwyn sicrhau bod gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol set gyson o wybodaeth graidd am y farchnad lafur i seilio eu Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol arnynt.

Yn ogystal â helpu'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, dylai'r Adroddiadau Rhanbarthol ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur fod yn ffynhonnell wybodaeth hwylus i bob defnyddiwr.

Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol

 

 

Mae'r Arsyllfa Dysgu a Sgiliau ranbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru yn system wybodaeth ar-lein ryngweithiol a chanolog sy'n darparu data a gwybodaeth leol, ar gyfer dysgu, sgiliau a'r farchnad lafur yn ne orllewin a chanolbarth Cymru.

North Wales Economic Observatory

 

Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru. Data deallus i gefnogi a gwella busnesau presennol ac yn y dyfodol o fewn yr economi ranbarthol Gogledd Cymru

South East Wales Skills Observatory

 

Datblygwyd Arsyllfa Sgiliau De Ddwyrain Cymru Cefnogi data Gwybodaeth Marchnad Lafur (LMI) ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Dysgwch fwy am Ystadegau'r DU

nomis

 

Gwasanaeth a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, lle cewch fynediad am ddim at yr ystadegau mwyaf manwl a chyfredol am farchnad lafur y DU o ffynonellau swyddogol.

Census Statistics

 

 

Yn helpu i greu darlun o'r genedl a'r ffordd rydym yn byw. Maent yn rhoi ciplun manwl o'r boblogaeth a'i nodweddion, ac yn cael eu defnyddio fel sail wrth ddyrannu cyllid i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 27 Mawrth 2011, poblogaeth Cymru a Lloegr oedd 56,075,912.
 

GOV.UK

 

Cynhyrchir Ystadegau Swyddogol y DU yn ddi-duedd ac yn rhydd rhag unrhyw ddylanwad gwleidyddol.

Arwain ymchwil i yrfaoedd graddedigion

Beth mae graddedigion yn ei wneud?

Archwilio'r hyn yr oedd graddedigion yn ei wneud chwe mis ar ol graddio

Tueddiadau'r Farchnad Graddedigion 

Dadleuon cyfoes ym maes addysg uwch, cyflogaeth graddedigion a dysgu am arfaeodd.
 

HECSU

Federation for Industry Sector Skills & Standards

 

Mae’r Ffederasiwn ar gyfer Sgiliau Sector Diwydiant a Safonau yn cynrychioli, hyrwyddo ac yn cefnogi'r 21 Cynghorau Sgiliau Sector ar draws y DU, ac mae ganddo rôl unigryw i leoli y CSS yn effeithiol yn y systemau sgiliau ar draws gwledydd y DU. Mae'r CSS eu hunain yn gweithio gyda dros 550,000 o gyflogwyr i ddiffinio anghenion sgiliau a safonau sgiliau yn eu diwydiant, ac ar adegau byddant yn cynhyrchu ‘LMI’ penodol ar gyfer eu sectorau.