Cudd-Wybodaeth am y Farchnad Lafur | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cudd-Wybodaeth am y Farchnad Lafur

Featured

 • Ystadegau economaidd allweddol Mai 2018
 • Dyfodol Gwaith 2014-2024
 • Ystadegau economaidd allweddol | Key economic statistics
 • Stats Cymru
 • Gyrfa Cymru GML

 

Bydd yr elfen ar gyfer Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI) yn y Porth Sgiliau yn eich arwain at wybodaeth sydd o ddiddordeb i chi. Cewch weld ystod eang o adroddiadau ac ystadegau, yn ogystal â phori drwy dueddiadau'r farchnad lafur a materion cyfredol.


Dysgwch fwy am Ystadegau Cymru

Llywodraeth Cymru | Welsh Government

Ystadegau economaidd allweddol

Adroddiad misol sy'n trafod testunau fel cyflogaeth, mynegion, allforio ac enillion.

 • Amcangyfrifon yr Arolwg o'r Llafurlu
 • Cyfradd cyflogaeth
 • Cyfradd diweithdra
 • Cyfradd anweithgarwch economaidd
 • Cyfradd nifer yr hawlwyr

Llywodraeth Cymru (Ystadegau ac Ymchwil)

Data Cymru

gosod data a hysbysrwydd wrth galon darparu gwasanaethau cyhoeddus.

InfoBaseCymru data for an intelligent Wales

Mynediad at ystod eang o ddata lleol a chenedlaethol ar Gymru.

Stats Wales Detailed official data on Wales

Data Manwl swyddogol ar Gymru

Gwasanaeth rhad ac am ddim yw StatsCymru sy'n eich galluogi i weld, trin, creu a lawrlwytho tablau ar ddata Cymreig

Dysgwch fwy am yr Ystadegau Rhanbarthol

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cyfres o dri Adroddiad Rhanbarthol ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur er mwyn sicrhau bod gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol set gyson o wybodaeth graidd am y farchnad lafur i seilio eu Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol arnynt.

Yn ogystal â helpu'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, dylai'r Adroddiadau Rhanbarthol ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur fod yn ffynhonnell wybodaeth hwylus i bob defnyddiwr.

  Arsyllfa Dysgu a Sgiliau ranbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru

  Mae'r Arsyllfa Dysgu a Sgiliau ranbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru yn system wybodaeth ar-lein ryngweithiol a chanolog sy'n darparu data a gwybodaeth leol, ar gyfer dysgu, sgiliau a'r farchnad lafur yn ne orllewin a chanolbarth Cymru.

  Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru.North Wales Economic Observatory

  Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru. Data deallus i gefnogi a gwella busnesau presennol ac yn y dyfodol o fewn yr economi ranbarthol Gogledd Cymru

   

  Arsyllfa Sgiliau De Ddwyrain Cymru The South East Wales Skills Observatory

  Datblygwyd Arsyllfa Sgiliau De Ddwyrain Cymru gan y Bartneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arleosi, sef y bartneriaeth sgiliau ranbarthol ar gyfer De Ddwyrain Cymru.

  Dysgwch fwy am Ystadegau'r DU

  official labour market statistics

  Gwasanaeth a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, lle cewch fynediad am ddim at yr ystadegau mwyaf manwl a chyfredol am farchnad lafur y DU o ffynonellau swyddogol.

  Yn helpu i greu darlun o'r genedl a'r ffordd rydym yn byw. Maent yn rhoi ciplun manwl o'r boblogaeth a'i nodweddion, ac yn cael eu defnyddio fel sail wrth ddyrannu cyllid i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

  Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 27 Mawrth 2011, poblogaeth Cymru a Lloegr oedd 56,075,912.

  Ystadegau Swyddogol y DU

  Cynhyrchir Ystadegau Swyddogol y DU yn ddi-duedd ac yn rhydd rhag unrhyw ddylanwad gwleidyddol.

  Higher Education Careers Services Unit

  Arwain ymchwil i yrfaoedd graddedigion

  Beth mae graddedigion yn ei wneud?

  Archwilio'r hyn yr oedd graddedigion yn ei wneud chwe mis ar ol graddio

  Tueddiadau'r Farchnad Graddedigion 

  Dadleuon cyfoes ym maes addysg uwch, cyflogaeth graddedigion a dysgu am arfaeodd.

  Federation for Industry Sector Skills and Standards (Saesneg) Mae’r Ffederasiwn ar gyfer Sgiliau Sector Diwydiant a Safonau yn cynrychioli, hyrwyddo ac yn cefnogi'r 21 Cynghorau Sgiliau Sector ar draws y DU, ac mae ganddo rôl unigryw i leoli y CSS yn effeithiol yn y systemau sgiliau ar draws gwledydd y DU. Mae'r CSS eu hunain yn gweithio gyda dros 550,000 o gyflogwyr i ddiffinio anghenion sgiliau a safonau sgiliau yn eu diwydiant, ac ar adegau byddant yn cynhyrchu ‘LMI’ penodol ar gyfer eu sectorau.