Cudd-Wybodaeth am y Farchnad Lafur | Skills Gateway
Welsh Government

Cudd-Wybodaeth am y Farchnad Lafur

Bydd yr elfen ar gyfer Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI) yn y Porth Sgiliau yn eich arwain at wybodaeth sydd o ddiddordeb i chi. Cewch weld ystod eang o adroddiadau ac ystadegau, yn ogystal â phori drwy dueddiadau'r farchnad lafur a materion cyfredol.


Research

Mae gwaith maes wedi dechrau ar Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2017

Dysgwch fwy am Ystadegau Cymru

Llywodraeth Cymru | Welsh Government

Ystadegau economaidd allweddol

Adroddiad misol sy'n trafod testunau fel cyflogaeth, mynegion, allforio ac enillion.

  • Amcangyfrifon yr Arolwg o'r Llafurlu
  • Cyfradd cyflogaeth
  • Cyfradd diweithdra
  • Cyfradd anweithgarwch economaidd
  • Cyfradd nifer yr hawlwyr

Llywodraeth Cymru (Ystadegau ac Ymchwil)

Data Unit Wales supporting effective use of data

Amrywiaeth o adroddiadau, bwletinau, papurau briffio a chyhoeddiadau eraill oddi wrth yr Uned Ddata a sefydliadau eraill perthnasol.

InfoBaseCymru data for an intelligent Wales

Mynediad at ystod eang o ddata lleol a chenedlaethol ar Gymru.

Stats Wales Detailed official data on Wales

Data Manwl swyddogol ar Gymru

Gwasanaeth rhad ac am ddim yw StatsCymru sy'n eich galluogi i weld, trin, creu a lawrlwytho tablau ar ddata Cymreig

Dysgwch fwy am yr Ystadegau Rhanbarthol

Arsyllfa Dysgu a Sgiliau ranbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru

Mae'r Arsyllfa Dysgu a Sgiliau ranbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru yn system wybodaeth ar-lein ryngweithiol a chanolog sy'n darparu data a gwybodaeth leol, ar gyfer dysgu, sgiliau a'r farchnad lafur yn ne orllewin a chanolbarth Cymru.

Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru.North Wales Economic Observatory

Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru. Data deallus i gefnogi a gwella busnesau presennol ac yn y dyfodol o fewn yr economi ranbarthol Gogledd Cymru

 

Arsyllfa Sgiliau De Ddwyrain Cymru The South East Wales Skills Observatory

Datblygwyd Arsyllfa Sgiliau De Ddwyrain Cymru gan y Bartneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arleosi, sef y bartneriaeth sgiliau ranbarthol ar gyfer De Ddwyrain Cymru.

Dysgwch fwy am Ystadegau'r DU

official labour market statistics

Gwasanaeth a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, lle cewch fynediad am ddim at yr ystadegau mwyaf manwl a chyfredol am farchnad lafur y DU o ffynonellau swyddogol.

Yn helpu i greu darlun o'r genedl a'r ffordd rydym yn byw. Maent yn rhoi ciplun manwl o'r boblogaeth a'i nodweddion, ac yn cael eu defnyddio fel sail wrth ddyrannu cyllid i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 27 Mawrth 2011, poblogaeth Cymru a Lloegr oedd 56,075,912.

GOV.UK Statistics

Cynhyrchir Ystadegau Swyddogol y DU yn ddi-duedd ac yn rhydd rhag unrhyw ddylanwad gwleidyddol.

Higher Education Careers Services Unit

Arwain ymchwil i yrfaoedd graddedigion

Beth mae graddedigion yn ei wneud?

Archwilio'r hyn yr oedd graddedigion yn ei wneud chwe mis ar ol graddio

Tueddiadau'r Farchnad Graddedigion 

Dadleuon cyfoes ym maes addysg uwch, cyflogaeth graddedigion a dysgu am arfaeodd.