Uwchsgilio eich gweithwyr gyda Phrosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg DoD

Diolch i chi am fynegi diddordeb ym Mhrosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg. Bydd y cwestiynau canlynol yn ein cynorthwyo i benderfynu sut i gyfeirio’ch ymholiad yn briodol. Byddwn yn sicrhau eich bod yn derbyn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i’n tîm Sgiliau a fydd angen cynnal gwiriadau pellach cyn ymateb. 

Dydy cwblhau’r Datganiad o Ddiddordeb ddim yn gwarantu bod eich busnes yn gymwys i gymryd rhan yn y rhaglen; rhaid i geisiadau fodloni’r holl feini prawf cymhwysedd ac mae’n rhaid i’r arian fod ar gael. Fodd bynnag, os nad ydych chi’n gymwys, byddwn ni’n gweithio gyda darparwyr a rhaglenni eraill a allai eich helpu.

Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen a chytuno â thelerau ein polisi preifatrwydd Cytundeb polisi preifatrwydd.
Enw Cwmni Cofrestredig
 pha un o’r sectorau canlynol y mae eich busnes yn uniaethau fwyaf?
Ydy’ch busnes wedi’i leoli yng Nghymru?
Ydy’ch busnes wedi’i leoli yng Nghymru?

Y math o hyfforddiant y gwneir cais amdano: Rhowch tic gyferbyn â’r meysydd y mae gennych chi ddiddordeb ynddynt

Sgiliau Digidol

Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Sgiliau Digidol)
Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Sgiliau Digidol)

Sgiliau Allforio

Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Sgiliau Allforio)
Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Sgiliau Allforio)

Peirianneg a Cynhyrchu

Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Peirianneg a Cynhyrchu)
Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Peirianneg a Cynhyrchu)

Sector Creadigol

Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Sector Creadigol)
Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Sector Creadigol)

Sgiliau Sero Net

Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Sgiliau Sero Net)
Math o hyfforddiant sy’n ofynnol: (Sgiliau Sero Net)

Sgiliau Twristiaeth a Lletygarwch

Math o hyfforddiant sy’n ofynnol (Sgiliau Twristiaeth a Lletygarwch):
Math o hyfforddiant sy’n ofynnol (Sgiliau Twristiaeth a Lletygarwch):
Ym mha iaith yr hoffech gyfathrebu?
Ym mha iaith yr hoffech gyfathrebu?
Ar ôl cwblhau pob maes, trwy glicio cyflwyno rydych chi’n cytuno bod y wybodaeth a gofnodwyd ar y ffurflen hon yn gywir.

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith gyda ffurflen gais lawn a chyfle i drafod eich gofynion yn fwy manwl.