Alinio’r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru

Mae Cysoni'r model Prentisiaethau ag anghenion economi Cymru yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael ag anghenion busnesau Cymru a'r economi ehangach ac fe'i cynlluniwyd i gynyddu lefelau sgiliau mewn meysydd blaenoriaeth, gan gynnwys meysydd ble mae prinder wedi'i nodi.

Ein ymrwymiad

Datblygwyd y polisi a'i gynllun gweithredu pum mlynedd mewn ymgynghoriad â busnesau, ac mae'n egluro sut y byddwn yn cefnogi cyflenwi'r ymrwymiad a wnaed yn ei maniffesto ac yn Symud Cymru Ymlaen i greu o leiaf 100,000 o brentisiaid uchel eu safon yng Nghymru dros dymor y Cynulliad hwn drwy ganolbwyntio ar bedwar maes blaenoriaeth:

  • Cynyddu'r nifer o brentisiaid 16-19 oed drwy gynyddu'r niferoedd sy'n dewis mynd i brentisiaethau ansawdd uchel wrth adael yr ysgol
  • Mynd i'r afael â phrinder sgiliau drwy ddatblygu prentisiaethau yn benodol mewn sectorau twf a sectorau sy'n datblygu fel TGCh, Peirianneg, Adeiladu a Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol
  • Datblygu sgiliau lefel uwch drwy ganolbwyntio ar brentisiaethau ar lefel 4 ac uwch lle mae'r canlyniadau'n tueddu i fod yn uwch
  • Datblygu llwybrau sgiliau drwy integreiddio prentisiaethau i'r system addysg ehangach a'i gwneud yn haws i rywun fynd i brentisiaeth drwy lwybr dysgu arall.

Ardoll Brentisiaethau

Mae'r polisi a'r wybodaeth ategol hefyd yn egluro sut y caiff effaith yr Ardoll Brentisiaethau - treth ar gyflogaeth a gyflwynwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a ddaw i rym ar 6 Ebrill 2017 - ei reoli yng Nghymru.


I helpu i liniaru effaith yr ardoll yng Nghymru, byddwn yn gweithredu'n wahanol i'n chymheiriaid yn Lloegr a'r Alban, a hynny mewn ffordd sy'n cydweddu'n well ag anghenion cynyddol Cymru, ei phobl a'i heconomi, ac yn eu cefnogi.

Ein Buddsoddiad

Er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau hyn bydd Llywodraeth Cymru'n cynyddu ei buddsoddiad mewn prentisiaethau o £96m i £111m yn 2017-18. Mae hyn yn golygu y bydd cyfanswm ein buddsoddiad mewn prentisiaethau a hyfforddeiaethau y flwyddyn nesaf dros £126m.

O'r cyllid ychwanegol, caiff £15.5m ei fuddsoddi eleni i sicrhau na fydd cyflogwyr sector cyhoeddus na'r sector preifat dan anfantais o ganlyniad i'r Ardoll Brentisiaethau.

Prentisiaethau: cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb a chael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.


Ciplun Polisi Sgiliau Prentisiaethau
Ciplun Polisi Sgiliau Prentisiaethau

Erbyn 2022, bydd angen y bobl ganlynol ar Gymru ...